2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Genelge

Son Güncellenme Tarihi: 23.06.2016 |

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Genelge

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Genelge

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞE İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA AİT GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

I.DAYANAK, AMAÇ ve TANIMLAR

Dayanak

MADDE 1- (1) İşbu Genelge, 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 2 – (1) İşbu Genelgenin amacı, 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”in uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 2008/2 sayılı Tebliğ’in 3 üncü maddesinde yapılan tanımlara ilave olarak işbu Genelgede geçen;

“Tebliğ: 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”i,

Yurtdışı birim: Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışındaki ofis, mağaza, depo, şube ve showroomları ile büyük mağazalar (department store) ve marketlerde kiraladıkları dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display), raf, reyon ve gondolu,

Harcama yetkisi verilen şirket: İşbu Genelgenin 15 inci maddesinde sayılan şartları haiz ve Bakanlıkça ortaklık yapısı onaylanmış olan şirketleri

İlişkili kişi:

a)Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin kendi ortaklarını,

b)Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

c)Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

1 14/06/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

d)Destek kapsamındaki şirketler ile harcama yetkisi verilen şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,

e)Ortakların eşlerini,

f)Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

I. DESTEK KAPSAMINA ALINMA

I.I. Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin Destek Kapsamına Alınması

MADDE 4 – (1) Tebliğ’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Sekreterliği (TURQUALITY® Sekretaryası)’ne müracaat etmeleri gerekir. Söz konusu belgeler TİM Genel Sekreterliği tarafından Bakanlığa intikal ettirilir.

(2) Tasarımcı şirketlerinin Tebliğ’in 4 üncü, tasarım ofislerinin Tebliğ’in 5 inci maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlandırılabilmesi için tasarımcının şirket ortağı olması gerekir.

(3) 1 inci fıkra kapsamında ibraz edilen belgelere yönelik olarak yapılan ön inceleme neticesinde şartları haiz olduğu belirlenen tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin;

a)Stratejik planlama (İş planları),

b)Marka Yönetimi,

c)Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi,

d)Tasarım süreç yönetimi (Bilgi sistemleri yönetimi bu kapsamda değerlendirilir),

e)Organizasyon ve insan kaynakları

alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesini teminen Bakanlık tarafından Tasarım Destek Komitesi’nin de istişari nitelikteki görüşü alınmak suretiyle gerçekleştirilen nihai inceleme sonucunda destek kapsamına alınıp alınmadığı hususu belirlenir ve ilgili tasarımcı şirketine ve tasarım ofisine bilgi verilir.

I.II. İşbirliği Kuruluşlarının Destek Kapsamına Alınması

İşbirliği Kuruluşu Projeleri ve Tasarım Yarışmaları

MADDE 5 - (1) Tebliğ’in 6 ncı maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; İşbirliği kuruluşlarının, projelerinde tasarım yarışmalarının düzenlenmesine ilişkin faaliyetlerin de yer alması halinde, başvurularını her yılın Ekim ayı sonuna kadar Bakanlığa iletmiş olmaları gerekir. Bakanlık (Ek 8)’de belirtilen hususları da dikkate alarak bütün başvurularla ilgili yapacağı değerlendirme neticesinde bir sonraki takvim yılına ilişkin desteklenecek tasarım yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin yurtdışı eğitime hak kazanacak tasarımcı kotalarını belirler. Söz konusu kotalar belirlenirken, yarışmaları düzenleyen işbirliği kuruluşlarının talepleri ile yarışmalardaki kategori ve ödül sayıları göz önünde bulundurulur.

(2) Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında belirtilen yıllık 30 kişilik azami yurtdışı eğitim ve yaşam desteğinden faydalandırılacak tasarımcı kotası, tasarım yarışmalarının düzenlendiği yıl esas alınarak dağıtılır. Söz konusu kotaya tabi yurtdışı eğitim başvuruları, tasarım yarışmasının gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde yapılabilir. Kotaların belirlenen sürede kullanılmayacağının anlaşılması durumunda, söz konusu süre içerisinde kalmak şartıyla Bakanlık boş kalan kotaları oluşan talepler doğrultusunda değerlendirebilir. Tasarımcılar, yurtdışı eğitim giderleri desteğinden 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere tek seferde yararlandırılır.

(3) Tasarım yarışmalarına ilişkin, işbirliği kuruluşları tarafından yapılacak reklam, tanıtım ve basın duyuruları gibi her türlü yazılı, görsel iletişim materyallerinde ve organizasyonlarında Bakanlık ve Turkey: Discover the Potential logolarına yer verilmesi ve organizasyondan en az 15 (on beş) gün önce Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.

MADDE 6 - (1) Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde tasarım yarışmalarının gerçekleştirilmesi sonrasında; dereceye giren tasarımcılardan yurt dışı eğitim programına başvurmak isteyenler yarışmanın gerçekleştiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl içerisinde eğitimlerine başlayacak şekilde Ek 7’de yer alan tasarım konusunda uluslararası çapta tanınan eğitim kurumlarına başvurularını yaparlar.

(2) Tasarımcılar, yurt dışı eğitimlerine ilişkin olarak başvurdukları tasarım kurumlarından kabul almalarını müteakiben Ek 6’da yer alan belgelerle birlikte tasarım yarışmasını düzenleyen işbirliği kuruluşuna başvururlar. İlgili işbirliği kuruluşu nihai incelemenin yapılabilmesi ve yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların belirlenmesi amacıyla adaylara ilişkin listeyi Ek 6’da yer alan belgelerle birlikte Bakanlığa iletir. Bakanlığın yurt dışı eğitime gönderilecek tasarımcıların belirlenmesine ilişkin Onayını müteakiben ilgili işbirliği kuruluşu, kabul alınan tasarım okulu ile ilgili gerekli işlemleri tamamlar.

(3) Bakanlık tarafından belirlenen tasarımcıların başvurularında belirtilen eğitim döneminde eğitimlerine başlamaları zorunludur. Yurtdışı eğitimleri onaylanan tasarımcıların onay tarihinden önce, onaylanan eğitim programı kapsamında gerçekleştirdikleri ön ödeme mahiyetindeki yurtdışı eğitim giderleri de destek kapsamında değerlendirilebilir.

(4) Bakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, yurt dışına eğitim almak üzere gönderilecek tasarımcı ile ilgili işbirliği kuruluşu arasında yurt dışında alınacak eğitime ve karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bir sözleşme akdedilir. Söz konusu sözleşmede, eğitim desteği verilen tasarımcının;

a) Yurtdışında yapacağı öğrenimi başarı ile tamamladıktan sonra, 2 (iki) yıl süre ile ilgili işbirliği kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde moda, trend ve endüstriyel tasarım konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceği,

b)İlgili işbirliği kuruluşu izni dışında eğitim programını değiştiremeyeceği,

c) Eğitim görmekte olduğu okuldan, Bakanlık tarafından kabul edilmeyen bir sebeple kendi isteği ile ayrılamayacağı,

d) Geçerli mazereti olmaksızın, eğitim programını en geç 2 (iki) yılda tamamlamadığı hallerde, işbu Genelge kapsamında yararlandırılan desteklerin, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri ödenmesini taahhüt edeceği,

e) (d) bendi kapsamında verilen taahhütlere karşılık olarak şahsi kefil vesair bir teminat göstereceği,

gibi hususlara yer verilir.

(5) Bu madde uyarınca yurt dışı eğitime gönderilen tasarımcının, söz konusu eğitim programının tamamlanmasını müteakiben en geç 3 (üç) ay içerisinde anılan yurt dışı eğitimin tamamlandığını gösterir sertifika, diploma vb. belgenin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı örneğini Bakanlığa iletilmek üzere ilgili işbirliği kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.

I.III. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri ile Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlerin Destek Kapsamına Alınması

MADDE 7 - (1) Tebliğ’in 6/A maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak üzere proje başvuru formu ve eki belgelerle, Bakanlığa başvuruda bulunan şirketler için Bakanlıkça yapılacak ön inceleme esnasında şirketlerin;

a) Mevcut tasarım yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,

b) Üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi,

c) Proje ekibinin niteliği

alanlarındaki yetkinlikleri tespit edilir.

(2) Ön inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından Bakanlık, ön inceleme raporu çerçevesinde ve konuya ilişkin Tasarım Destek Komitesi’nin istişari nitelikteki görüşünü dikkate alarak, başvuru sahibi şirketin projesinin destek kapsamına alınıp alınmadığını belirler.

(3) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi destek kapsamına alınması uygun görülen şirket tarafından projenin revize edilmesine yönelik Bakanlığa yılda 1 (bir) kez başvuruda bulunulabilir.

(4) Tasarım ve Ürün geliştirme Projesi destek kapsamına alınması uygun görülmeyen şirket, Bakanlığın ret bildirim tarihinden itibaren 6 (altı) ay sonra yeniden müracaatta bulunabilir.  

(5) Tebliğ’in 6/B maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak üzere gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler başvuru formu ve eki belgelerle birlikte üyesi olunan İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvuruda bulunurlar.

(6) Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler için destek başlangıç tarihi, bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesi tarihidir.

II. DESTEKLENECEK FAALİYETLER

II.I. Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 8 – (1) Tanıtım faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen konaklama giderleri desteklenmez. Sadece konferans, kongre, panel ve seminer katılımı amacıyla yapılan ulaşım giderleri ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile sınırlı olmak kaydıyla desteklenir.

(2) Prodüksiyon harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmede, prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir. Prodüksiyona konu tanıtımın Türkiye’de de kullanılması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

(3) Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri sadece fuar katılımı ve defile düzenlenmesi için desteklenir.

(4) Destek kapsamındaki tasarımcı şirketi/tasarım ofisi ile ilişkili kişi olarak değerlendirilmeyenbayi/temsilci tarafından gerçekleştirilen tanıtım faaliyet ve harcamaları; destek kapsamındaki tasarımcı şirketi/tasarım ofisine fatura edilmek ve üçüncü şirketle bayi/temsilci arasındaki sözleşme, fatura ve ödeme belgesinin ibraz edilmesi durumunda desteklenebilir.

(5) Yurt içinden temin edilen tanıtım malzemelerinin hedef pazarlara bedelsiz olarak gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmelidir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu malzemelerin, firmanın organik bağı bulunan yurtdışı şirketine gönderilmesi halinde gümrük beyannamesinin bedelsiz düzenlenme şartı aranmaz.

(6) Türkçe ve/veya yurtiçine yönelik yapılan tanıtım desteklenmez.

(7) Tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesini teminen, faaliyetin gerçekleştiği yerdeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından yerinde incelenerek Ek 4’de yer alan ilgili formun doldurulması ve ilgili İhracatçı Birliğine gönderilmesi gerekmektedir.

Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderlerin Desteklenmesi

MADDE 9 – (1) Tasarımcı şirketi ve tasarım ofislerinin kira desteğinden yararlanabilmesi için kiraya veren ile kiralayan şirketin ilişkili kişi olmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekmektedir.

(2) Yurtdışı birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderlerinin desteklenmesi için öncelikle kira giderlerinin destek kapsamında olması gerekmektedir.

(3) Yurtdışı birimlere ilişkin desteklenebilecek hizmet giderleri genel güvenlik ve genel temizlikten oluşan ortak kullanım harcamalarıyla sınırlıdır.

(4) Destek kapsamındaki tasarımcı şirketlerin ve tasarım ofislerinin yurt dışı birimlerinin,

Marka ve logoyu gösterir tabela,

Kepenk sistemi,

Kamera güvenlik sistemi,

Ürünler için güvenlik sistemi,

Alarm sistemi,

Yer ve duvar döşemeleri,

Kartonpiyer / alçıpan / boya / badana,

Işıklandırma sistemi ve malzemeleri,

Merkezi, taşınamaz havalandırma tertibatı,

Raf ve dolap

Vitrin,

Montaj/Demontaj, İşçilik harcamaları

Profil askılık,

harcamaları demirbaş/dekorasyon giderleri kapsamında desteklenir.

(5) Yurtiçinden temin edilen kurulum/dekorasyon malzemelerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için bunların yurtdışı birime bedelsiz olarak gönderildiğinin gümrük beyannameleri (bedelsiz veya iz bedeli üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir), miktar bazında detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Tedarikçi firmadan doğrudan temin edilen kurulum/dekorasyon malzemeleri için yurtdışına bedelsiz gönderim şartı aranmaz.

(6) Yurtdışı birimlere ilişkin kira giderlerinin desteklenebilmesini teminen, söz konusu birimin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi tarafından yerinde incelenerek Ek 4’de yer alan “Kiralanan Birimin Yerinde İncelemesi” formunun doldurulması ve ilgili Birliğe gönderilmesi gerekmektedir.

(7) Birbirinin benzeri ve çok sayıda raf/reyon/gondol kiralanması halinde örneklem üzerinden yerinde inceleme yapılabilir. Raf/reyon/gondol dışındaki birimlerin her biri için Ek 4’de yer alan ilgili formun düzenlenmesi zorunludur.

(8) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi tarafından yerinde incelemesi yapılan ve Ek 4’de yer alan formun düzenlendiği bir yurtdışı birimin sözleşmesi yenilendiğinde; adres veya alanda bir değişiklik yoksa, yeni sözleşmeye ilişkin yerinde inceleme yapılmasına gerek olmaksızın kira harcamaları desteklenebilir.

(9) Desteklenmekte olan bir birimin kapanması/taşınması halinde, Bakanlık, İhracatçı Birliği ve ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine 1 (bir) ay içerisinde bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil Harcamalarının Desteklenmesi

MADDE 10 - (1) Tasarım şirketleri ve tasarım ofislerinin markalarının;

a)Yurtdışında tescil ettirilmesine yönelik bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri),

b)Yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri),

c)Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin olarak yurt içinde ve yurtdışında gerçekleştirilen tüm harcamaları (telefon, faks, avukatlık ücretleri)

destek kapsamındadır.

(2) Tasarımcı şirketlerin ve tasarım ofislerinin patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/marka tescili ile sonuçlanmayan faaliyetlerine ilişkin harcamaları da desteklenebilir.

(3) Destek başvurusu, patent/faydalı model/endüstriyel tasarım/marka tescil başvurusunun sonuçlanması beklenmeksizin yapılabilir.

Tasarımcı ve Modelist Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 11 - (1) Harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcıların ve modelistlerin brüt maaşları desteklenir.

(2) Tasarımcı ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

Danışmanlık Desteği

MADDE 12 – (1) Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında; tasarımcı şirketi ve tasarım ofisleri ile bunların harcama yetkisi verdiği şirketlerin alanında yetkin ve harcamaya konu danışmanlık hizmetini verme kapasitesine sahip danışmanlardan hizmet satın alması gerekmektedir. Gerek görülmesi halinde söz konusu yetkinlik, danışman şirketin daha önce yapmış olduğu faaliyetler, projede görev alacak danışmanların eğitim durumları ve iş tecrübeleri dikkate alınarak incelemeci kuruluş tarafından tespit edilir.

(2) Danışmanlık hizmeti kapsamında gerçekleşen ulaşım ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

II.II. İşbirliği Kuruluşlarının Desteklenmesi

MADDE 13 - (1) İşbirliği kuruluşlarının düzenleyecekleri tasarım yarışmalarına ilişkin gerçekleştirecekleri Ek 2’de yer alan listedeki harcamaları desteklenir. Destek kapsamına alınan tasarım yarışmalarına yönelik onay tarihinden önce gerçekleştirilen harcamalar da destek kapsamında değerlendirilebilir.

(2) 1 inci fıkra kapsamında desteklenmeyen faaliyetler için sponsorluk desteği sağlanabilir.

(3) Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında destek ödemesi yalnızca ilgili işbirliği kuruluşuna yapılır. Destek ödemesinin yapılabilmesi için harcamaya ilişkin faturanın destekten faydalanan tasarımcı adına düzenlenmesi ve ödemenin ilgili işbirliği kuruluşu tarafından yapılması gerekmektedir.

II.III. Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

MADDE 14 – (1) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile harcama yetkisi bulunan yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendis brüt maaşları desteklenir.

(2) Tasarımcı/modelist/mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri diğer ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin;

a)Ek 3’te belirtilen alet, teçhizat, malzeme satın alma giderleri,

b)Ek 3’te belirtilen satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları,

c)Web sitesi üyeliği kapsamında; nihai tüketiciye yönelik olmayan, sektöre özgü yeni tasarım ve trendlerin yer aldığı web sitesi üyelikleri ve yenilenmesi,

d)Seyahat kapsamında tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendisin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri

desteklenir.

(4) Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesinin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket yılda bir kez Bakanlıkça yerinde incelenir ve projeye ilişkin değerlendirme raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor uyarınca şirket destek kapsamından çıkarılabilir.

II.IV. Harcama Yetkisi

MADDE 15 - (1) Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri ve tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketlerle organik bağı bulunan şirketlere harcama yetkisi verilebilir.

(2) Organik bağ aşağıda belirtilen koşulların sağlanması halinde oluşmuş sayılır:

a) Kapsama alınan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin en az % 51 oranında ortak olduğu şirket,

b) Kapsama alınan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket hissesinin en az %51’ine sahip ortak ya da ortakların en az %51 oranında ortak olduğu şirket,

c) Kapsama alınan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, halka açık kısım düşülmek suretiyle kalan hissenin %51’ine sahip şirket

harcama yetkisi verilebilecek şirkettir.

(3) Tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin çoğunluk hissesinin yerli ortaklara ait olması kaydıyla kurulabilmesi zorunluluğunun bulunduğu ülkelerde, geri kalan hissenin tamamının destek kapsamında bulunan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirkete ait olması gerekmektedir.

(4) Destek kapsamındaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin 1 inci fıkrada sayılan şartları haiz yurtdışı şirketine harcama yetkisi verilebilmesi için, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Konsoloslukça, yurtdışı şirketin kuruluşunu ve hisse yapısını gösterir sözleşme/sicil kaydına ilişkin belgelerin onaylanması gerekmektedir.

(5) Harcama yetkisi verilen yurtdışı şirketi sadece destek kapsamındaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin ortaklık payı oranında desteklerden yararlandırılabilir. (Örneğin kapsamdaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin yurtdışında bir şirkete % 70 ortak ise bu şirket harcama yetkisi alabilir ancak harcamaları %35 oranında desteklenir.)

MADDE 16 - (1) Tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirketin Tebliğ’de sayılan faaliyetlerine ilişkin giderlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için; harcama ve ödemelerin destek kapsamındaki tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket veya harcama yetkisi verilmiş şirket tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

(2) Harcamanın destek kapsamında bulunan şirketi imza sirkülerinde belirtilen ve temsil ve ilzama yetkisi bulunan kişiler tarafından yapılmış olması halinde, daha sonra şirketin bu kişilere ödeme yapması gerekmektedir.

(3) Destek ödemesi her halükarda destek kapsamında bulunan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi ve tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirkete yapılır.

II.V. Başvuru ve Ödeme

MADDE 17 – (1) Çek ile yapılan ödemelerde süre, çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki ödeme tarihi esas alınarak hesaplanır.

(2) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı bulunmayan belgelerle birlikte yapılan başvurular başvuru ve eksik tamamlama sürelerini kesmez.

MADDE 18 - (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki şirketin Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip uygun görülen hak ediş miktarına ilişkin ödeme talimatı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısı ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderilir.

(2) Bakanlık tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin Bakanlığa ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, destek başvurusunda bulunan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına dair belgenin ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Bakanlığa ibrazını müteakip söz konusu tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirkete ödeme yapılmasını teminen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’ye, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı tarafa gönderilir.

(3) Destek ödemesi yapılacak tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

i. Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirkete ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

ii. Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılmasını teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

iii. Borçlu tarafından mahsup talebinde bulunulmadan ya da mahsup talebinde bulunulmakla birlikte mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

II.VI. Başvuru Esnasında Sunulması Zorunlu Olan Harcama Belgeleri

MADDE 19 - (1) Tebliğ’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birinci fıkralarının (a) ve (c) bentleri, 6 ncı maddesi ile 6/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılan destek başvuruları, ulaşım giderlerine ilişkin destek başvuruları saklı kalmak şartıyla harcamaya ilişkin fatura ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz. 6/A maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılan seyahatlere ilişkin destek başvuruları, ulaşımın uçak ile yapıldığı durumlarda ulaşımda kullanılan bilet ve ödeme belgesi; tren, gemi veya otobüs ile yapıldığı durumlarda ise bilet ibraz edilmeden yapılamaz.

(2) Tebliğ’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birinci fıkralarının (b) bentleri kapsamında yapılan destek başvuruları, harcamaya ilişkin sözleşme ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz.

(3) Tebliğ’in 4 üncü ve 5 inci maddelerinin birinci fıkralarının (d) bendi ile 6/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılan destek başvuruları, harcamaya ilişkin sözleşme, fatura/maaş bordrosu ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz.

(4) Tebliğ’in 6 ncı maddesi kapsamında yapılan destek başvuruları, harcamalara ilişkin fatura ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz. Yurtdışı yaşam desteği kapsamında yapılan destek başvurularında ödeme belgesi ibrazı yeterlidir.

(5) Tebliğ’in 6/B maddesi kapsamında yapılan destek başvuruları, destek kapsamına alınacak şirket ve tasarım hizmetinin alınacağı firmaya ilişkin olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü)’nden alınacak uygunluk yazıları ile harcamalara ilişkin sözleşme, fatura ve ödeme belgesi ibraz edilmeden yapılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

I. ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 20 - (1) Tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketin 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamında destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemenin Bankacılık sistemiyle yapılması gerekmektedir.

(2) Uluslararası standartlarda bankacılık sisteminin yerleşmediği ülkelerde bankacılık sistemi dışında yapılan ödemelerin desteklenebilmesi için, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi’nin ödeme belgesinin o ülke şartlarında muteber olduğuna ilişkin onayı gerekmektedir.

(3) Satın alınma işlemi yurtiçinde, ifası yurtdışında gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV’nin konusuna girmediği belirtilen hizmetlere yönelik başvurularda destek hesaplamalarına KDV tutarı dahil edilmez. (birimlerin kurulum/dekorasyon işlemlerinin yurtdışında yapılması, fuar stantlarının yurtdışında kurulması vb.)

Yurtdışında Düzenlenen Belgelerin Onaylanması

MADDE 21 – (1) Yurtdışında düzenlenen belgelerin (fuar katılım belgeleri hariç) ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi’ne onaylatılması gerekmektedir. Yurtdışında düzenlenen belgelerin onaylatılmasına ilişkin hususlar ve onay zorunluluğunun istisnaları Ek 1’de belirtilmektedir.

(2) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi’nin belgelere ilişkin verdiği onay; belgenin ilgili ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve harcamanın ortalama rayice uygun olduğu hususlarını kapsar.

(3) Harcamaya ilişkin belgelerin düzenlendiği ülke ile faaliyetin gerçekleştiği ülke farklı ise, harcama belgelerinin onayı söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından gerçekleştirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği faaliyetin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ile irtibata geçerek faaliyete ilişkin bilgi alır.

(4) Düzenlenen bir sözleşmede hizmet alınan taraf yabancı ise söz konusu sözleşmenin, yabancı şirketin yerleşik olduğu ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

(5) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır.” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması ve tarih atılması gerekmektedir. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği parafının atılması yeterlidir.

II.DİĞER HÜKÜMLER

Müeyyide

MADDE 22 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler ve işbirliği kuruluşları ile Tebliğin 6/B maddesi kapsamında desteklenen şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler ile Tebliğ’in 6/B maddesi kapsamında desteklenen şirketler bahse konu başvuruları süresiz reddedilir ve destek kapsamından çıkarılır.

(2) Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.

Uygulama

MADDE 23 – (1) Tebliğ’in 7 nci maddesinde yer alan Tasarım Destek Komitesinin çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresinin Kullanımı

MADDE 24- (1) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları, tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için KEP adreslerini, bu Genelgenin ekinde yer alan beyannameyi vermek suretiyle Bakanlığa bildirmeleri  ve eksiklik bildirimlerinin bu adrese yapılması zorunludur.

(2) İBGS/Bakanlık, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bildirimlerini KEP adresi aracılığıyla yapar. Elektronik yolla tebligat, bildirimin tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketin elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

(3) İBGS/Bakanlık tarafından tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirkete iletilen KEP adresi bildirilmesi gerektiğine dair eksik belge talep yazısı iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderilir. KEP adresi bildirimi yükümlülüğünü, eksik bilgi ve belge tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyen tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketin başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

(4) İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketin yükümlülüğündedir.

(5) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olmayan tasarımcı şirketi, tasarım ofisi, işbirliği kuruluşu, tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirkete yapılacak tebligatlar İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

Yetki

MADDE 25- (1) Bu Genelge’ye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) İşbu Genelge onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 1 – 14/06/2016 tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için bu Genelgenin lehte olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 2 – 14/06/2016 tarihinden önce gerçekleştirilen ancak destek müracaatı 14/06/2016 tarihinden sonra yapılan faaliyetlere ilişkin müracaatlar için yürürlükten kaldırılan Genelgenin lehte olan hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 3 – Tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları, tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketler, KEP adreslerini 01.10.2016 tarihine kadar bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları, tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere hatırlatmaya dönük olarak 01.10.2016 tarihine kadar yapılacak bildirimler, eksik evrak bildirim yazısı olarak nitelendirilmez. 01.10.2016 tarihine kadar, KEP adresi ibraz edemeyen tasarımcı şirketleri, tasarım ofisleri, işbirliği kuruluşları, tasarım ve ürün geliştirme projeleri uygun görülen şirketler ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yapılacak tebligatlar İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerine iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik evrak tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

GEÇİCİ MADDE 4 – 01.10.2016 tarihinden önce İBGS/Bakanlık kayıtlarına giren, ancak 01.10.2016 tarihi itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında, KEP adresi haricinde eksiklik bulunmaması durumunda, başvuru dosyası sonuçlandırılır. İlgili bildirimler, İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır.

GEÇİCİ MADDE 5 - 01.10.2016 tarihinden önce İBGS/Bakanlık kayıtlarına giren, ancak 01.10.2016 tarihi itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış destek başvuru dosyalarında, KEP adresi haricinde eksiklik yer alması durumunda, ilgili diğer eksik evrakı talep eden bir yazı, İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerine iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle iletilir. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik evrak tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır.

GEÇİCİ MADDE 6 - 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamında değerlendirilmek üzere harcaması yapılmış olup henüz destek başvurusunda bulunulmamış faaliyetler ile destek başvurusu gerçekleştirilmiş olup incelemeci kuruluş tarafından henüz sonuçlandırılmamış başvurular, işbu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesine göre sonuçlandırılır

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri