492 Sayılı Harçlar Kanunuyla İlgili

Son Güncellenme Tarihi: 10.08.2016 |

492 Sayılı Harçlar Kanunuyla İlgili

492 Sayılı Harçlar Kanunuyla İlgili

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili;

MADDE 35- 492 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"EK MADDE 1-1. İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla aşağıda sayılan işlemler harçlardan müstesnadır. 

a) İhracat karşılığı yapılacak ödemeler (ihracatın finansmanında kullanıldığının tevsiki kaydıyla prefinansman, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu çerçevesinde yapılan ödemelere ilişkin taahhütnameler ile temliknameler ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları ile genel bütçeli idarelere olan borçların mahsubu dahil). 

b) İhracattan doğan alacağın ihracatçı tarafından temliki. 

c) İhracat bağlantıları için düzenlenecek anlaşmalar. 

ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması. 

d) Tedarik edildikleri şekliyle ihraç edilmek üzere mal alımı. 

e) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci maddesine istinaden ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine tabi ambalaj malzemesi ithali ile kati ihraç edilen mallara ait ambalaj malzemesinin geçici ihracı ve ithali. 

f) Dahilde işleme izni kapsamında iznin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat. 

g) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında belgenin geçerli olduğu süre içerisinde yapılan ithalat veya yurt içi alımlar. 

ğ) Gerçekleştirilen mamul ürün ihracatı karşılığı olarak bu ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin Toprak Mahsulleri Ofisinden veya Şeker Kurumunca tespit edilen şeker fabrikalarından alımı.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri