AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI

Son Güncellenme Tarihi: 21.10.2016 |

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞRI

Akdeniz Kimyevi Maddeler Ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Üyelerine Olağanüstü Genel Kurula Çağrı

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2015 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki gibidir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Üyelerimizin belirtilen gün ve saatte olağanüstü genel kurul toplantılarına teşrifleri rica olunur.

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

b) Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

c) Plastik Tanıtım Grubunun faaliyetlerinin devam edip etmemesi hususunun görüşülmesi,

d) Dilekler.

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.akib.org.tr/ internet adresimizden ulaşabileceğiniz gibi 0324 325 37 37 * 1230 numaralı telefonumuzdan da bilgi edinebilirsiniz.

EKLER:

1) Bilgi Notu (2 Sayfa)

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 Sayfa)

3) Genel Kurul Takvimi (1 Sayfa)

EK 1

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 sayılı Kanun” ve buna bağlı olarak 3 Eylül 2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Temsilci Bildirim Yazısını, genel kurul toplantı tarihleri itibarı ile geçerli noter onaylı imza sirküleri örneği ile birlikte ilk toplantı tarihinden itibaren en geç 3 (ÜÇ) iş günü öncesi (14.11.2016 Pazartesi Günü) mesai saati bitimine kadar (17.30) Genel Sekreterliğimiz kayıtlarına intikal ettiren üyeler genel kurula iştirak edebileceklerdir.

Tüzel kişiler, genel kurulda ilgili mevzuata göre temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Genel kurul toplantılarına vekaleten iştirak edilemez.

İHRACATIN TEVSİKİ

Son iki takvim yılı içinde (2014-2015) birliğin iştigal alanına giren malların gümrük beyannamesi veya özel fatura ile fiilen ihracatını yapan veya ihracat kaydı ile imalat yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan üyeler genel kurullara katılabilecektir.

İhracatın fiilen gerçekleştiğinin birlik veya gümrük kayıtları ile teyit edilmesi gerekeceği için gerek görülmesi halinde ihracatın tevsiki için gümrük onaylı gümrük beyannamesi istenebilecektir.

2014 veya 2015 yıllarında ilgili birliğin iştigal alanına giren malların ihracatını yapan veya ihracat kaydı ile imalat yapan ancak bu durumları birlik kayıtlarında görünmeyen veya doğrulanamayan üyeler için ise;

İhracatını özel fatura ile yapmış ise, yaptığı ihracata ilişkin birlik ve gümrük onaylı özel faturasını, İhracatını gümrük beyannamesi ile yapmış ise, gümrük ve birlik onaylı gümrük beyannamesi aslını ve bir adet fotokopisini ibraz etmiş olması gerekmektedir.

3. ÜYE AİDAT BORCU:

Genel kurula iştirak edecek üyelerimizin, var ise cari yıl itibariyle (2016) birliğe olan borçlarını ilk genel kurul toplantı tarihinden en geç 3 (ÜÇ) iş günü öncesi (14.11.2016 Pazartesi Günü) mesai saati bitimine kadar (17.30) ödemiş olmaları gerekmektedir. Birliğe olan borcun bu sürenin geçmesinden sonra ödenmesi, üyeye genel kurula katılma hakkı vermeyecektir.

Birliğe ait borçları; birlik merkezimize, irtibat bürolarımıza, diğer genel sekreterlik veznelerine ödenebileceği gibi Vakıflar Bankası Mersin Şubesi (Şube Kodu :52)nezdindeki TR 53 000 1500 15800 7285438904 IBAN numaralı banka hesabına birlik sicil numarası ve vergi numarası belirtilmek sureti ile yatırılabilecektir.

4. TEMSİL:

Gerçek Kişi İhracatçılar (Şahıs Firmaları)

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz (31.12.2015 tarihi ve öncesinde birliğe üye kaydı yaptıran), diğer bir ifade ile cari yıl itibariyle (2016) birliğe borcu olmayan ve 2014 veya 2015 yıllarında ilgili birliğin iştigal alanına giren mallardan fiilen ihracat yapan veya ihracat kaydıyla imalat yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan gerçek kişiler (Şahıs firmaları) genel kurul toplantılarına, kimliklerini (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ) göstermek suretiyle katılabileceklerdir. Bu kişilerin, katılımlarına ilişkin ayrıca bir bildirim yapmalarına gerek bulunmamakta olup, hazirun listesinde doğrudan yer alacaklardır.

Tüzel Kişi İhracatçılar :

Genel kurula katılma hakkını haiz (31.12.2015 tarihi ve öncesinde birliğe üye kaydı yaptıran), diğer bir ifade ile cari yıl itibariyle (2016) birliğe borcu olmayan ve 2014 veya 2015 yıllarında ilgili birliğin iştigal alanına giren mallardan fiilen ihracat yapan veya ihracat kaydıyla imalat yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan tüzel kişi ihracatçılar;

Tüzel kişiliği haiz kuruluşların, Ek 2'de sunmuş olduğumuz "Temsilci Bildirim Yazısını” ve bu yazının ekine, yazıda adı geçen kişinin temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir, genel kurul toplantı tarihi itibarı ile geçerli olan noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ile birlikte bir örneğini ilk toplantı tarihinden en az 3 (ÜÇ) iş günü önce mesai saati bitimine kadar genel sekreterliğimize ibraz etmiş olmaları gerekmektedir. (Takvim Ek 3'de yer almaktadır.) Gerek duyulması halinde Ticaret Sicil Gazetesi de istenebilecektir.

5. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA HAKKINI HAİZ ÜYE LİSTELERİ

Genel Sekreterliğimiz Ek'3 te yer alan takvimde belirtildiği üzere,

Genel sekreterliğimiz, ilk toplantı tarihinden 3 (ÜÇ) iş günü öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 3'de yer almaktadır.) temsilci bildirim yazılarını kabul edecektir.

Genel kurullara katılmak isteyen üyelerimizin; cari yıl itibariyle (2016) birliğe olan borçlarını ilk toplantı tarihinden 3 (ÜÇ) gün öncesi mesai saati bitimine kadar (Takvim Ek 3'de yer almaktadır.) ödemeleri gerekmektedir.

Genel kurul listeleri ilk toplantı tarihinden 12 gün önce Genel Sekreterliğimiz merkezinde ilan edilerek 3 (ÜÇ) süreyle üyelerin incelemesine sunulacaktır.

İlan süresi içinde Genel kurul listelerine yapılacak olan itirazlar takip eden 2 (İKİ) gün içinde karara bağlanacaktır.

Genel kurula katılma hakkını haiz üyeleri gösterir nihai liste ilk toplantı tarihinden 7 (YEDİ) gün önce Genel Sekreterliğimiz merkezinde ilan edilecektir.

Kesinleşmiş listelerin ilanından itibaren listeye yapılacak olan itirazlar kabul edilmeyecektir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Birinci Genel Kurul toplantıları, genel kurula katılma hakkına haiz üye sayısının (birinci toplantı tarihinden 3 gün önce cari yıl itibariyle birliğe olan borçlarını ödemiş ve üç iş günü önce geçerli temsilci bildirim yazılarını genel sekreterliğe iletmiş üyeler) yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile yapılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde müteakip toplantılarda çoğunluk aranmaz. Ancak, yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üye sayısı ile divan heyeti toplamı olan 30 (otuz) üyeden az sayıda üye ile toplantı yapılamaz. Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınır ve tüm üyeler için bağlayıcıdır.

Hazirun cetveli, toplantı saatinden uygun bir süre önce imzaya açılacaktır.

Genel kurula katılma hakkını haiz üye ve temsilciler resmi kimlik kartlarını (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ibraz ederek hazirun listesini imzalayacak ve toplantı salonuna gireceklerdir.

Hazirun listesinde adı bulunmayanlar, kendi adlarına veya tüzel kişiler adına genel kurula katılamazlar.

TİM ve Bakanlık temsilcileri gelmeden genel kurul toplantısı açılamayacaktır.

Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.

Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

FAKS VE E-POSTA İLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.

EK 2

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI

Tarih: …./…./2016

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ'NE

(MERSİN)

5910 sayılı Kanun ve bu kanun uyarınca yayımlanan ilgili yönetmelik çerçevesinde; ................... sicil numarası ile üyesi bulunduğumuz Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 18/11/2016 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulunda firmamızı, kanuni temsilcimiz olan ve aşağıda imzası bulunan ………………………………………. temsil edecektir.

Temsilcinin Firmanın Unvanı

Adı Soyadı

Vergi Numarası

Tatbik İmzası Yetkili İmza(lar)

Firma Kaşesi

NOT:

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli firma imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesi ile birlikte firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.

2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

EK 3 GENEL KURUL TAKVİMİ

SIRA                                    İŞ                                                                         SÜRE                                                                   KİMYA

1   Listenin İlan Edilmesi ve İtirazların Kabulü            İlk Toplantı Tarihinden 12 Gün Önce ve 3 Gün Süre ile                  05.11.2016 Cumartesi Günü
                                                                                                                                                                                           06.11.2016 Pazar Günü                                                                                                                                                                                                                                   07.11.2016 Pazartesi Günü

2   İtirazların Değerlendirilmesi                                 Listelere itirazın bitiminden sonraki 2 gün içinde                            08.11.2016 Salı Günü
                                                                                                                                                                                           09.11.2016 Çarşamba Günü

3   Listelerin Kesinleşmesi                                          İlk Toplantı Tarihinden 7 Gün Önce                                                10.11.2016 Perşembe Günü

4  Yıllık Aidat Borçlarının Ödenmesinin Son Günü    İlk Toplantı Tarihinden 3 Gün Önce                                                 14.11.2016 Pazartesi Günü

5  Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü       İlk Toplantı Tarihinden 3 Gün Önce                                                 14.11.2016 Pazartesi Günü

6  Genel Kurul 1. Toplantısı                                        Saat:15:00                                                                                        18.11.2016 Cuma Günü

7  Genel Kurul 2. Toplantısı                                        Saat: 15:00                                                                                       21.11.2016 Pazartesi Günü

Kaynak: Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler