Antrepoda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri

Son Güncellenme Tarihi: 18.01.2020 |

Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) ( Serin No: 2) yayınlandı.

Antrepoda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri
Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) ( Serin No: 2) yayınlandı.

Yayınlanan Seri No: 2’de yer alan değişiklikler şu şekilde;

Seri No:1 sayılı tebliğin 1.maddesi “ (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.” şeklinde değiştirildi.

Ne Değişti
Tebliğin değişmeden önceki haline göre yalnızca farklı GTİP’nda yer alan akaryakıt cinsi ürünler birbiriyle karıştırılabilirken yapılan değişiklikte ‘aynı veya’ ifadesi maddeye eklenerek ‘aynı veya farklı’ akar yakıt ürünlerinin de karıştırılması mümkün olabilecek.


Seri No:1 sayılı tebliğin 3.maddesi 1. Fıkrası “(1) Antrepoya alınmış aynı veya farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına antreponun bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğünce izin verilebilir. İzin sürecinde gümrük gözetim ve denetiminin sağlanmasını teminen gümrük idaresince istenilen her türlü bilgi, belge ibraz edilir ve ilave tedbirler alınır.” şeklinde değiştirildi.

Ne Değişti
Tebliğin değişmeden önceki haline göre yalnızca farklı GTİP’nda yer alan akaryakıt cinsi ürünler birbiriyle karıştırılabilirken yapılan değişiklikte ‘aynı veya’ ifadesi maddeye eklenerek ‘aynı veya farklı’ akar yakıt ürünlerinin de karıştırılması mümkün olabilecek.

Seri No:1 sayılı tebliğin 3.maddesi 4. Fıkrası “(4) Her bir karıştırma işlemi için gümrük idaresinden münferiden izin alınır. Karıştırma işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılır.” şeklin değiştirildi.

Ne Değişti
Tebliğin değişmeden önceki halinde 3. Maddeni 4. Fıkrası ‘her bir karıştırma işlemini için münferiden izin alınır” ifadesi yer alırken yapılan değişiklikle “Karıştırma işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılır” ifadesi eklenerek genel antrepo niteliğinde ki antrepolarda yapılan karıştırma işlemleri için hem antrepo işletici hem de eşya sahibi tarafından izin başvuru yapılması hususu düzenlendi.


Seri No:1 sayılı tebliğin 3.maddesi 7. Fıkrası “(7) İhrakiye teslimi kapsamında karıştırma işlemleri en az iki yıldır fiilen ihrakiye tesliminde bulunan lisans sahibi firmalar tarafından yapılabilir.” şeklinde değiştirildi.

Ne Değişti
Tebliğin değişmeden önceki halinde 3. Maddeni 7. Fıkrası ‘4458 sayılı Kanunun 176’ncı maddesi uyarınca yapılan teslimler bu Tebliğ kapsamına girmez’ ifadesi yer alırken yapılan değişiklik ile ihrakiye teslim gerçekleştiren firmaların en az iki yıldır faaliyette olan lisans sahibi firmalara karıştırma yetkisi verilmiş oldu.

Seri No:1 sayılı tebliğin 4.maddesi 4.a Fıkrası “a) Geriye dönük son bir yıl içinde vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle uygulanan ceza sayısının birden fazla olmaması, birden fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının % 2’sini aşmaması,

Ne Değişti
Tebliğin değişmeden önceki halinde 4. Maddenin 4.a. Fıkrasında vergi kaybına neden olan son bir yıllık beyanname sayısı genel olarak nazara alınırken, yapılan değişiklikle bu sayının birden fazla olması durumunda aynı dönem içinde işlem gören beyannamelerin sayısı nazara alınacak şekilde düzenlendi.

b) Geriye dönük son bir yıl içinde gümrük mevzuatının ihlali nedeniyle uygulanan usulsüzlük cezası sayısının beşten fazla olmaması, beşten fazla olması halinde ise aynı dönem için işlem gören beyanname sayısının % 5’ini aşmaması,” şeklinde değiştirildi.

Ne Değişti
Tebliğin değişmeden önceki halinde 4. Maddenin 4.b. Fıkrasında usulsüzlük cezası uygulanan son bir yıllık beyannamelerin sayısı nazara alınırken yapılan düzenleme ile beşten fazla olması halinde aynı dönem içinde işlem gören beyannamelerin sayısı nazara alınacak şekilde düzenlendi.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler