Avukatlara Bilge Şifresi Verilebilir

Son Güncellenme Tarihi: 25.11.2020 |

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formunun Elektronik Ortamda Sunulması-Avukatlara Bilge Şifresi Verilmesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Avukatlara Bilge Şifresi Verilebilir


Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü “Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formunun Elektronik Ortamda Sunulması-Avukatlara Bilge Şifresi Verilmesi” hakkında bir yazı yayımladı.

Yazıda; Gümrük Müşavirleri Dernekleri tarafından, Gümrük Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden elektronik ortamda sunulmaya başlanılması üzerine, avukatlara söz konusu sistem üzerinden işlem yapmalarını teminen BİLGE şifresi sağlandığı belirtilerek Gümrük Kanununun 5 ile 225 inci maddeleri hükümlerinde düzenlenen "temsilci” kavramı içerisinde avukatların yer almadığı gerekçesiyle bu uygulamadan vazgeçilmesinin talep edildiği belirtildi.


1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 2 nci maddesinde, avukatlığın amacının, hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derece yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olarak açıklandığı ifade edildi.

Bununla birlikte aynı Kanununun "Yalnız avukatların yapabileceği İşler" başlıklı 35 inci maddesinde ise; "Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek mahkeme hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.
Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler." hükmüne yer verildiği anımsatıldı.

Bu çerçevede, avukatların temsil yetkisi konusunda özel düzenleme niteliğinde bulunan 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinde, baroya kayıtlı avukatlarm maddede sayılanlar dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebileceklerinin hükme bağlandığı belirtildi.


Bu düzenlemeye göre avukatların gümrük idarelerine geri verme/kaldırma başvurusu yapmalarının mümkün olduğu, Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de bu yönde görüş belirttiği ifade edildi.

Yazıda ayrıca, Danıştay 7. Daire Başkanlığı'nın 21/05/2018 tarihli ve E:2014/55, K:2018/2891 sayılı Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği'nin 12'inci maddesin iptali istemi ile açılan davaya ilişkin kararında "...4458 sayılı Gümrük Kanununun, Gümrük Uzlaşma
Yöneüneliğinin ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bahsi geçen hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin iptali istenilen 12'inci maddesinde, 'temsilcilerin uzlaşma talebinde bulunabileceğinin açıkça belirtildiği, bu hükmün Gümrük Kanununun anılan maddelerine aykırılık teşkil etmediği, davalı idarece dava konusu Yönetmelik hükmünün yanlış yorumlanması nedeniyle ihtilafın ortaya çıktığı, bununla birlikte avukatların temsil yetkisi konusunda en özel düzenleme niteliğinde bulunan ve avukatların resmi dairelerdeki bütün işleri takip edebileceklerini düzenleyen 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35’inci maddesinin 2'nci fıkrası karşısında avukatların gümrük idarelerinde uzlaşma talebinde bulunabilmelerine bir engel olmadığı anlaşıldığından, Yönetmeliğin dava konusu edilen 12'nci maddesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.” denildiği bildirildi.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler