Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Son Güncellenme Tarihi: 28.03.2017 |

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Mart 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30021

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİ PASAPORTU SİSTEMİ VE OPERATÖRLERİN KAYIT ALTINA

ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (e), (g) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

“ç) Bitki sağlığı kontrolörü: İl ve ilçe müdürlükleri ile karantina müdürlüklerinde bitki sağlığı konularında görev yapan; resmî kontroller yapmak, üretim sahalarında bitki sağlığı önlemleri alınması için talimat vermek, operatörleri resmî kayıt sisteminde kayıt altına almak, bitki pasaportu basmak üzere veya operatörleri bitki pasaportu basımı için yetkilendirmek üzere görevlendirilen ziraat mühendisini,”

“e) Bakanlık kayıt sistemleri: EK-1’de yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bunları üreten, ithalatını ve ticaretini yapan ve depolayanları kayıt altına almak üzere Bakanlık tarafından oluşturulan ilgili kayıt sistemlerini,”

“g) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,”

“k) Operatör: EK-1’de yer alan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile yemeklik patates üretenleri, ithal edenleri, depolayanları ve bunların ticaretini yapan, gerçek ya da tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını,”

“n) Bitki Karantinası Yönetmeliği: 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliğini,

o) Laboratuvar: Bakanlık Araştırma Enstitüsü ve Zirai Karantina Müdürlüğü laboratuvarları ile Bakanlık tarafından belirlenmiş analizleri yapabilen yetkili laboratuvarları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlığın kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olan operatör, üretim yeri ile ilgili durumuna uygun olan belgelerden kendine ait tapu veya kira sözleşmesi örneği, kiraladığı yerin tapu fotokopisi, ecrimisil belgesi ve EK-2’de yer alan başvuru formu ile birlikte ilgili müdürlüğe müracaat eder. Müracaatta 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince üretici/yetiştirici/bayilik belgelerinden faaliyet alanları ile ilgili olanlar sunulur. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo, sera gibi yerler ile ilgili bilgi ve belgeleri ibraz ederler.”

“a) Yemeklik patates üretimini, ithalatını, depolamasını ve ticaretini yapacak operatörler, EK-2’de yer alan başvuru formu ile birlikte ilgili müdürlüğe müracaat ederler. Başvuru formu ekinde Bakanlığın kayıt sistemlerinden herhangi birine kayıtlı olunduğunu gösteren çıktıyla birlikte üretim yeri ile ilgili duruma uygun olan belgelerden tapu veya kira sözleşmesi örneği, kiralanan yerin tapu fotokopisi ve ecrimisil belgesi sunulur. Ayrıca ithalatçılar, depolayanlar ve bunların ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri, depo gibi yerlerle ilgili bilgileri ibraz ederler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İhtiyaç olması halinde ilgili müdürlükten teknik destek almak suretiyle kendi iç kontrollerini yaparak Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sindeki karantinaya tabi zararlı organizma listesinde yer alan ve/veya herhangi bir bilinmeyen zararlı organizmaya rastlanılması durumunda ilgili müdürlüğe ivedilikle bilgi vermek.”

“ı) Analiz sonucuna itirazını Bitki Karantinası Yönetmeliği esaslarına göre yapmak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1’inde listelenmiş zararlı organizmaların hareketi yasaktır.

(3) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-2’sinde listelenmiş zararlı organizmalar ile bulaşık bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin hareketi yasaktır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Kayıt altına alınan operatörlere ait bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler müdürlükçe 12 nci maddeye uygun olacak şekilde kontrol edilir, bunların Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde listelenmiş zararlı organizmalardan ari olmaları gerekir. EK-7/A’de yer alan özel şartların yerine getirilmesi durumunda bitki pasaportu düzenlenir.”

“c) EK-1’de yer alan bitki listesindeki üretim materyallerini 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında sertifikalı üretenlerin, bitki pasaportu sisteminde de kayıtlı olmaları gerekir. Sertifikalı üretim materyallerinin etiketlerinde, bitki pasaportunda bulunması zorunlu bilgilerin yer alması durumunda tekrar bitki pasaportu düzenlenmez.”

“(3) Kayıtlı operatörler bitki pasaportu basma yetkisi için faaliyet gösterdiği yerdeki müdürlüğe müracaatta bulunurlar. İlgili müdürlük yerinde yaptığı denetim sonucunda kayıtlı operatöre, 12 nci maddede ortaya konulmuş olan resmî kontroller sonucunda EK-1’de listelenmiş olan bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde listelenmiş zararlı organizmalardan ari olmaları ve bu Yönetmeliğin EK-7/A’sında belirtilmiş olan özel şartların yerine getirilmesi durumunda bitki pasaportu basma yetkisini yazılı olarak verir. Yetkilendirme bir yıl süre ile geçerlidir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bitki Karantinası Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2’sinde listelenmiş zararlı organizmalardan ari olmaları ve bu Yönetmeliğin EK-7/A ve EK-7/B’sindeki şartları sağlamaları,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yapılan makroskobik kontroller esnasında herhangi bir semptoma rastlanması durumunda operatör, müdürlükçe ön görülen önlemleri alır. Gerektiğinde zararlı organizmaların teşhisi için bitki sağlığı kontrolörü tarafından numune alınarak analiz için ilgili laboratuvara gönderilir. Analiz sonucuna itirazlar Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Bitki sağlığı kontrolörü, özel mevzuatında belirtilmemiş ise Bitki Karantinası Yönetmeliği esasları çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından belirlenmiş numune etiketi örneğine göre numune alır ve analize gönderir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiş ve EK-5 ve EK-6 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/1/2011

27813

 

İndir

 

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri