Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

Son Güncellenme Tarihi: 22.06.2016 |

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, denizyolu taşımacılığının daha emniyetli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini teminen, denizyoluyla taşınmak üzere ülkemiz kıyı tesislerinde gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespit edilerek doğrulanması, doğrulanmış brüt ağırlıklarının bildirimi ve tarafların sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge;

a) Denizyoluyla taşınmak üzere ülkemiz kıyı tesislerinde gemilere yüklenecek olan dolu konteynerleri,

b) Yükletenleri, hat operatörlerini, taşıma işleri organizatörlerini, kıyı tesisi işleticilerini, taşıyanları ve tartı aleti operatörlerini,

c) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm 6 hükümlerine tabi olan ve dolu konteynerlerin yükleneceği gemileri,

kapsar.

(2) Bu Yönerge:

a) Savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,

b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan gemi ve deniz araçlarıyla yapılan taşıma işlemlerini,

c) Kısa mesafeli uluslararası sefer yapan ve SOLAS 74 Bölüm 6 hükümlerine tabi olan ro/ro gemilerine bir araç ile çekilerek yüklenecek olan treyler veya şasi üzerindeki dolu konteynerleri,

ç) Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümlerine tabi olmayan açıkdeniz konteynerlerini,

kapsamaz

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu ile 31.10.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Limanlar Yünetmeliği’ne dayanılarak ve 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) ile 17/1/2013 tarihli ve 6403 sayılı Kanun ile taraf olunan Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme hükümlerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Aksi belirtilmedikçe bu Yönergede yer alan;

a) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

b) Boş konteyner: İçerisinde veya üzerinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemeleri bulunmayan konteyneri,

c) Brüt ağırlık: Konteynerin dara ağırlığı da dahil olmak üzere, içerisinde bulunan yükün, paketleme ve ambalajlama malzemelerinin ve yük emniyet malzemelerinin tümünün toplam ağırlığını,

ç) CTU Kod: Yük Taşıma Birimlerinin Paketlenmesine Yönelik Uygulama Kodunu,

d) Doğrulanmış brüt ağırlık: Dolu konteynerin bu Yönergede belirtilen yöntemlerden biriyle tespit edilerek onaylanan brüt ağırlığını,

e) Doğrulanmış bürüt ağırlık belgesi: Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini içerecek şekilde yükleten tarafından veya yetkilendirdiği kişilerce hazırlanarak onaylanan ve taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine iletilen basılı veya elektronik formatta Türkçe ve İngilizce dilinde düzenlenen belgeyi,

f) Dolu konteyner: İçerisinde veya üzerinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemeleri bulunan konteyneri,

g) Gemi: SOLAS 74 Bölüm 6 hükümlerine tabi olan gemiyi,

ğ) Gemi acentesi: Yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların haklarını koruyan, bu çerçevede yaptıkları iş ve işlemlerde kendi kusurları dışında sorumlu tutulamayan, anlaşmadaki kişi veya kuruluşu,

h) Hat operatörü (shipping liner carrier): Belirli bir program kapsamında ve önceden ilan edilen yükleme ve tahliye limanları arasında gemilerle konteynerlerde yük taşıma hizmetini düzenli bir şekilde ifa eden gerçek ve tüzel kişileri veya temsilcisini,

ı) İdare: Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

i) Kısa mesafeli uluslararası sefer: SOLAS 74 Bölüm 3 Kural 2’de tanımlanan kısa mesafeli uluslararası seferi,

j) Kıyı tesisi: Sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin emniyetli bir şekilde yük ve/veya yolcu tahmil/tahliye ile bakım-onarım işlemleri yapabilecekleri ya da barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra, platform ile buralara ilişkin demir yerleri, yaklaşma alanları, kapalı ve açık depolama alanları, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapılarını,

k) Kıyı tesisi işleticisi: Bakanlıktan izin almak suretiyle kıyı tesisini işleten gerçek kişi ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişiyi veya temsilcisini,

l) Konteyner: Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC) kapsamında tanımlanan standartlara uygun ve geçerli bir belgeye sahip yük taşıma birimini,

m) Konteyner dara ağırlığı: İçerisinde yük, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ve yük emniyet malzemeleri bulunmayan boş haldeki konteynerin ağırlığını,

n) Paket: Taşınmak üzere birlikte bağlanan, paketlenen, sarılan, kutulanan veya kolilenen bir veya birden fazla yükü,

o) Paketleme/ambalajlama malzemesi: Olabilecek/oluşabilecek hasarları önlemek üzere, paketler ve/veya yükler için kullanılan; sandık, fıçı, bidon, varil, kasa, palet, kutu vb. malzemeleri,

ö) Sertifikalandırılmış metot: Yöntem-2 uyarınca yükleten tarafından, sahip oldukları kalite yönetim sistemi kapsamında yük, paket, paketleme/ambalajlama malzemeleri, yük emniyet malzemelerinin ağırlıkları ile boş konteyner dara ağırlığının nasıl tespit edileceğini ve dolu konteynerin brüt ağırlığının nasıl hesaplanacağını aşama aşama tanımlayan metodu,

p) Tartı aleti: Dolu konteynerin brüt ağırlığını veya yükün, paketleme ve ambalajlama malzemeleri ile yük emniyet malzemelerinin ağırlıklarını tespit etme kabiliyeti ve kapasitesine sahip olan; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan, adı geçen bakanlık tarafından periyodik muayenesi yapılarak muayene kartı düzenlenen ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla akredite laboratuvarlarca kalibrasyonu ve ağırlık ölçüm doğrulaması yapılan tartı aletini,

r) Tartı aleti operatörü: Tartı aletlerini işleten gerçek kişiler ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerini,

s) Taşıma işleri organizatörü (freight forwarder): Bir geminin sahibi, donatanı veya işleteni olmamasına rağmen; bir ücret karşılığı deniz yoluyla taşınmasını üstlendiği yükler için taşıyan gibi konişmento tanzim ederek kendi yükletenlerine teslim eden ve bu yükleri konteyner hat operatörleri vasıtası ile kendi adına düzenlenen bir konişmento uyarınca taşıttıran ve bu taşıtmaya esas teşkil eden sevkiyat, dağıtım, depolama, gümrükleme vb. faaliyetleri üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

ş) Taşıma sözleşmesi: Bir deniz nakliyat şirketinin navlun ödenmesi karşılığında yükü bir yerden başka bir yere deniz yoluyla taşımayı taahhüt ettiği, konişmento (bill of lading), denizyolu taşıma senedi (sea waybill) veya çok modlu taşımacılık dokümanı (multimodal transportation document) ile kanıtlanabilen bir sözleşmeyi,

t) Taşıyan: Gemi kaptanı veya kaptanın temsilcisini/gemi acentesini,

u) Yetkilendirilmiş yükümlü: 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarını,

ü) Yük: Taşıma sözleşmesi gereği konteynerin içinde taşınan her tür/cins mal, eşya, ürün, mamul ile katı, sıvı ve gaz haldeki maddeleri,

v) Yükleten (shipper): Konişmento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokümanında “yükleten” olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişi ile namına veya adına bir deniz nakliyat şirketiyle taşıma sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiyi,

y) Yük emniyet malzemeleri: Konteyner içinde bulunan yükün gerek kendine, gerek konteyner ve içerisinde bulunan diğer yüklere zarar vermeden emniyetli bir şekilde taşınabilmesini teminen, yükü emniyet altına almak üzere kullanılan daneç, takoz, payanda, bağlama malzemeleri ile benzeri diğer ekipmanları,

ifade eder.

(2) Bu Yönergede yer alan, ancak bu maddede yer almayan diğer terimler için ilgili ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti, Doğrulanması ve Bildirimine İlişkin Kurallar

Genel kurallar

MADDE 5 - (1) Gemilerin, gemilerin mürettebatı ve yolcularının, kıyı tesislerinde çalışanların emniyeti ile yük emniyeti de dahil olmak üzere kıyı tesislerinde ve denizde can, mal ve çevre emniyetini teminen deniz yoluyla taşınmak üzere ülkemiz limanlarında gemilere yüklenecek olan dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından bu Yönergede belirtilen yöntemlerden uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanması zorunludur.

(2) Konteynerin birden fazla tarafça doldurulması ve/veya konteynerin içerisinde birden fazla tarafa ait yükün bulunduğu parsiyel yüklemelerin söz konusu olduğu durumlarda, konteynerin brüt ağırlığı, taşıma sözleşmesinde yükleten veya yükleten niteliğine haiz taşıma işleri organizatorü tarafından, bu Yönergede belirtilen yöntemlerden uygun olan biriyle tespit edilerek doğrulanır.

(3) Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı doğrulanmış bürüt ağırlık belgesinde açıkça belirtilir. Bu belge yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3. şahıs tarafından düzenlenip onaylanarak taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine gönderilir. Doğrulanmış bürüt ağırlık belgesi taşıyana gönderilen taşıma talimatının bir parçası olabileceği gibi tartı istasyonu operatörü tarafından düzenlenen tartı fişi gibi ayrı bir bildirim şeklinde de olabilir. Doğrulanmış bürüt ağırlık belgesi yükleten veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanır.

(4) Yükleten, dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilerek ilgili taraflara bildirilmesine yönelik olarak yetkilendirdiği 3. şahıslara ilişkin bilgileri hat operatörüne ve kıyı tesisi işleticisine bildirir.

(5) Doğrulanmış brüt ağırlık belgesinde yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3. şahsın/kişinin adı, soyadı, unvanı ve imzası bulunur. Söz konusu imzanın, ıslak imza veya elektronik imza gibi resmi imza niteliği taşıyan bir formatta olması zorunludur.

(6) Doğrulanmış brüt ağırlık belgesinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

a) Konteynerin numarası,

b) Konteynerin azami taşıma kapasitesi değeri (payload),

c) Doğrulanmış brüt ağırlık,

ç) Ağırlık ölçüm birimi,

d) Tartım tarihi,

e) Tartı aletinin kimliği (tescil no/seri no/yetki no vb),

f) Konteynerin brüt ağırlığının tespit yöntemi (Yöntem-1 / Yöntem-2),

1)Yöntem-1 için, tartı aleti operatörünün adı/unvanı:

2)Yöntem-2 için yetkilendirilen yükletenin adı/unvanı ve yetki belgesi numarası.

g) İmzalayanın adı soyadı/unvanı.

(7) Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli bir şekilde hazırlanabilmesi ve uygulanabilmesini sağlamak amacıyla dolu konteynerin doğrulanmış bürüt ağırlık belgesi, söz konusu konteyner gemiye yüklenmeden makul bir süre önce basılı olarak veya elektronik ortamda yükleten veya temsilcisi tarafından taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine bildirilir.

(8) Gemi yükleme planının nihai hale getirilmesi, geminin tipi ve büyüklüğü, kıyı tesisi yükleme prosedürleri, hat operatörü ve diğer operasyonel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple, dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin yükleten tarafından en geç ne zaman taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine iletileceği hususu, yükletenin taşıma sözleşmesi yaptığı hat operatörü veya acentesi/taşıyan ile kıyı tesisi isleticisi arasında yapılacak görüşme ve değerlendirmeler sonucunda belirlenir ve yükletene bildirilir.

(9) Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange – EDI) veya Elektronik Veri İşlemi (Electronic Data Processing – EDP) gibi elektronik haberleşme sistemleri kullanılarak gönderilebilir.

(10) Taşıyan ile kıyı tesisi işleticisi yükleten tarafından iletilen doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin kendi aralarında ivedi bir şekilde paylaşılmasını teminen gerekli düzenlemeyi yapar. Bu kapsamda, mevcut iletişim/haberleşme sistemleri söz konusu doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin iletilmesi ve paylaşılması için kullanılabilir.

(11) Kıyı tesisi dışında dolumu yapılan bir konteyner tesise ulaştığında, hat operatörü veya acentesi, yükleten tarafından konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının kendilerine iletilip iletilmediğini ve iletildiyse de söz konusu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığı hakkında kıyı tesisi işleticisini bilgilendirir.

(12) Tesisinde Yöntem-1 uyarınca tartım hizmeti sunamayacak olan kıyı tesisi işleticisi bu durumunu yükletene ve hat operatörüne önceden bildirmek zorundadır.

(13) Kıyı tesisinde dolumu yapılan konteynerlerin brüt ağırlıklarının kıyı tesisi tarafından Yöntem-1 uyarınca tespit edilerek yükletene ve hat operatörüne bildirilmesi zorunludur. Söz konusu bildirimi elektronik ortamda göndermek isteyen kıyı tesisi işleticisi bu maddenin dokuzuncu ve/veya onuncu fıkralarında belirtilen yöntemleri kullanır. Dolu konteynerin brüt ağırlığının Yöntem-1 uyarınca tespit edilmesi için gerekli kriterlere sahip olmayan kıyı tesislerinde konteyner dolumu yapılamaz.

(14) Yöntem-1 ve Yöntem-2’de kullanılan tartı aletleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan, adı geçen bakanlık tarafından periyodik muayenesi yapılarak muayene kartı düzenlenen ve bu maddenin yirminci fıkrasında belirtilen kurum veya kuruluşlar tarafından kalibrasyonu yapılan ve sertifikalandırılan tartı aleti olmak zorundadır. Söz konusu tartı aletlerinin kalibrasyonu ve ağırlık ölçüm doğrulamasının 6 (altı) ayı geçmeyen periyotlarda yapılması zorunludur.

(15) Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu bir konteynerin gemiye yüklenmesi ilgili taraflarca bu Yönerge kapsamında reddedildiğinde; bu işlemden dolayı ortaya çıkabilecek olan söz konusu konteynerin geçici depolanması, yükletene iadesi, demuraj vb. durumların maliyetine ilişkin hususlar ticari taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir.

(16) Konteynerlerin emniyetli bir şekilde yüklenebilmesini teminen CTU Kod’da belirtilen emniyetli yükleme kuralları uygulanır.

(17) Dolu konteynerin beyan edilen doğrulanmış brüt ağırlığı ile gerçek brüt ağırlığı arasındaki fark ±%5’ten fazla olamaz. Söz konusu ±%5 miktarı idari yaptırım uygulama limiti olarak belirlenmiş olup yükletenin dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık değerini bu Yönergede belirtilen tartı aletleri kullanılarak en az hata ile tespit etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(18) Yöntem-1 ve Yöntem-2 kapsamında kullanılacak olan tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır, kalibrasyon işlemleri ise TÜRKAK tarafından tartı aletlerinin kalibrasyonu alanında ISO 17025 standardına göre akredite edilmiş kurum veya kuruluşlarca yapılarak sertifikalandırılır.

İntermodal konteyner hareketleri ve aktarmalar

MADDE 6 – (1) İntermodal taşımacılık söz konusu olduğunda dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi, konteynerin modlar arasındaki tesliminde, teslim eden tarafından teslim alana verilir.

(2) Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu bir konteyner; karayolu, demiryolu veya bu Yönerge kapsamı dışındaki bir gemiyle kıyı tesisine ulaştırıldığında, söz konusu konteyner, yükleten adına taşıyan veya liman tesisi işleticisi tarafından doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi elde edilmedikçe, bu Yönerge kapsamındaki bir gemiye yüklenemez.

(3) Dolu bir konteyner bu Yönerge kapsamındaki bir gemiye aktarılmak üzere yine Yönerge kapsamındaki bir gemiyle kıyı tesisine ulaştırılırsa, söz konusu dolu konteyner aktaran gemiye yüklenmeden önce doğrulanmış brüt ağırlık bilgisine sahip olmak zorundadır.

(4) Başka bir gemiye aktarılmak üzere aktarma operasyonu yapılacak olan kıyı tesisinde aktaran gemiden tahliye edilen konteynerlerden doğrulanmış brüt ağırlık bilgisine sahip olanların tekrar tartılması gerekmez.

(5) Dolu konteyneri, aktarma yapılacak olan kıyı tesisine ulaştıran taşıyan tarafından, bu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bahse konu kıyı tesisi işleticisine iletilir. Sözkonusu dolu konteynerin aktarılacağı geminin kaptanı ile aktarma yapılacak kıyı tesisi, aktarmayı yapan taşıyanın sağladığı doğrulanmış brüt ağırlık bilgisine itimat edebilir. Bu kapsamda, ilgili ticari taraflarca üzerinde anlaşmak koşuluyla doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin iletilmesi mevcut gemi-kıyı tesisi haberleşme sistemleri kullanılarak sağlanabilir.

Brüt ağırlık bilgisinde tespit edilen tutarsızlık

MADDE 7 – (1) Dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması öncesinde beyan edilen brüt ağırlığı ile doğrulanmış brüt ağırlığı arasında bir tutarsızlık söz konusu olduğunda doğrulanmış brüt ağırlık geçerlidir.

(2) Dolu konteynerin kıyı tesisine ulaştırılmadan önce elde edilen doğrulanmış brüt ağırlığı ile her ne sebeple olursa olsun söz konusu konteynerin kıyı tesisince tartılması ile elde edilen brüt ağırlığı arasında bir farklılık söz konusu olduğunda; Kıyı tesisi işleticisi ve yükleten tarafından mevcut farklılığın giderilmesine yönelik müzakere yapılmak suretiyle nihai doğrulanmış brüt ağırlık tespit edilerek, gemi yükleme planında kullanılmak üzere, yükleten tarafından taşıyana/hat operatörüne veya acentesine bildirilir.

Azami taşıma kapasitesi değerini (payload) aşan konteynerler

MADDE 8 – (1) Bir konteyner, SOLAS-74 Bölüm 6 Kural 5 uyarınca, CSC Sözleşmesi gereklilikleri kapsamında, üzerinde bulunması gerekli olan emniyet onay plakasında belirtilen azami taşıma kapasitesi değerini aşacak şekilde yüklenemez.

(2) Azami taşıma kapasitesi değerini aşmış şekilde yüklenen dolu konteyner gemiye yüklenemez

Boş konteynerler ve kirli haldeki tank konteynerler

MADDE 9 – (1) Boş konteynerler için doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi aranmaz. Ancak, boş konteynerleri deniz yolu taşımacılığına sunanlar (boş konteynerlerin sahipleri, operatörleri vb.) söz konusu konteynerlerin boş halde olduğundan emin olmak, buna yönelik gerekli prosedürleri oluşturmak ve uygulamak zorundadır.

(2) Kirli halde bulunan tank konteynerler dolu konteyner olarak kabul edilir. Bu itibarla, söz konusu tank konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin bunları deniz yolu taşımacılığına sunanlar tarafından tespit edilerek hat operatörüne, taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine bildirilmesi zorunludur.

(3) Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)’nün Konteyner İşaretleme ve Tanıtma Standardı uyarınca, konteynerin dara ağırlığı, söz konusu konteyner üzerinde gözle görülür bir biçimde yer alır. Anılan dara ağırlığı, gerekli durumlarda dolu konteynerin brüt ağırlığını tespit edip doğrulamak için kullanılır.

Ağır yükler, proje yükler ve benzeri diğer yükler

MADDE 10 – (1) Tipine/cinsine bakılmaksızın dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin tespit edilerek ilgili taraflara bildirilmesi zorunludur. Ancak, birden fazla katlanabilir (üstü, 2 veya 4 kenarı açık - flat rack) konteyner kullanılarak yapay platform/güverte oluşturulup üzerine ağır yük, proje yük veya benzeri diğer yüklerin konulacağı durumlarda, bu konteynerlerde doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi aranmaz. Ancak, gemi yükleme planı oluşturulurken bu konteynerlerin dara ağırlıkları ile üzerine konulan yükün ağırlığı dikkate alınarak gemi stabilite hesaplarında kullanılır. Bu nedenle, söz konusu konteynerlerin dara ağırlıkları ile üzerine konulacak yükün ağırlığı hat operatörüne, taşıyana ve kıyı tesisi işleticisine bildirilir.

Yanlış bildirim

MADDE 11 – (1) Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının yanlış veya hatalı bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda, sözkonusu bildirimi yapan tarafından bu yanlışlık veya hata konteyner gemiye yüklenmeden önce düzeltilir.

(2) Yanlış veya hatalı bildirimler ile bunlara yönelik yapılan düzeltmelere ilişkin kayıtların düzenli tutulması ve İdare tarafından istendiğinde sunulması zorunludur.

(3) Yöntem-2 kapsamında dolu konteynerin brüt ağırlığını tespit ederek doğrulayan yükletenin, yanlış veya hatalı bildirimlerinin kayıt altına alınması ve bu bildirimlerin düzeltilmesinde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Yöntem-2’ye yönelik yetkileri İdare tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygunsuzluğun derecesine bağlı olarak askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyner

MADDE 12 – (1) Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyneri tesisine kabul eden kıyı tesisi işleticisi, gemiye yüklemeden önce söz konusu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek veya ettirerek yükletene ve taşıyana/hat operatörüne basılı olarak veya elektronik ortamda bildirmek zorundadır. Bu durum yükletenin dolu konteynere ilişkin doğrulanmış brüt ağırlık tespitine ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(2) Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan hiçbir dolu konteyner gemiye yüklenemez. Taşıyan ve kıyı tesisi işleticisi doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin gemilere yüklenmemesine yönelik belgeye dayalı prosedürler oluşturur ve bunları uygular.

(3) Dolu konteynerin brüt ağırlığının kıyı tesisi işleticisi tarafından tespit edilip edilemeyeceği, tespit edilebilecekse bunun nasıl yapılacağı, maliyetinin ne olacağı ve bu maliyetin nasıl karşılanacağı hususu ticari taraflar arasında yapılacak olan sözleşme ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar

Genel sorumluluklar

MADDE 13 - (1) Dolu konteynerin taşınması faaliyetinde bulunan tüm taraflar; taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak ve olası kazaları engelleyebilmek için gerekli olan tüm önlemleri almak zorundadır.

(2) Tedarik zinciri kapsamında dolu konteyner hareketlerinin emniyetli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere dolu konteynere ait doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin ilgili taraflar arasında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde iletilmesi sağlanır.

(3) Gemi yükleme planının etkin ve emniyetli bir şekilde yapılabilmesini, yükletenlerce dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgilerinin elde edilerek kıyı tesisine belirlenen zaman diliminde ulaştırılmasını ve bu süreçte meydana gelebilecek istenmeyen durumların önlenmesini temin etmek üzere; hat operatörleri ve/veya taşıyanlar tarafından konteyner işlemlerinin kapanış zamanları (cut off times) önceden ilgili taraflara bildirilir. Bu bildirimin formatı ve nasıl yapılacağı hususu ilgili taraflarca belirlenir.

(4) Dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin, ilgili taraflar arasında yanlış, hatalı, eksik bildiriminden veya bildirilmemesinden dolayı doğacak ticari kayıplar ilgili taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir.

Yükletenin sorumlulukları

MADDE 14 – (1) Yükleten, dolu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 veya Yöntem-2 uyarınca tespit ederek doğrular.

(2) Yöntem-2 sadece İdare tarafından yetkilendilmiş yükletenler tarafından uygulanabilir. Yöntem-2’yi uygulamak üzere yetkilendirilen yükleten, söz konusu yetkilendirme için İdare tarafından aranan şartları yetkilendirildiği süre boyunca sağlar.

(3) Yükleten doğrulanmış bürüt ağırlık belgesini hazırlar, imzalar ve taşıyan/hat operatörü veya acentesi ile kıyı tesisi işleticisine makul bir süre önce iletir.

(4) Yükleten, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi, onaylanması ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yazılı anlaşma yaparak kıyı tesisi işleticisi, tartı aleti operatörü veya benzer nitelikteki 3. şahıslar aracılığıyla yerine getirebilir. Bu durum, yükletenin dolu konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanmasına ve bildirimine ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(5) Yükleten, bu Yönerge kapsamında dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının bildirimine ilişkin yükümlülüğünü, söz konusu doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini taşıyana/hat operatörüne veya acentesine ileterek yerine getirebilir. Bunun için tarafların yazılı olarak anlaşması zorunludur. Bu durumda, kıyı tesisi işleticisine doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini iletme yükümlülüğü taşıyan/hat operatörü veya acentesi tarafından yerine getirilir.

(6) Yükleten dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini kayıt altına almalı, bu kayıtları en az 3 (üç) yıl süreyle saklamalı ve kayıtları İdare tarafından talep edildiğinde sunmalıdır.

(7) Yükleten dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilerek ilgili taraflara bildirilmesine yönelik olarak yetkilendirdiği 3. şahıslara ilişkin bilgileri hat operatörü ve kıyı tesisi işleticisine bildirir.

Kıyı tesisi işleticisinin sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Kıyı tesisi işleticisi doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu bir konteyneri kıyı tesisine kabul ederse, bu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek yükletene ve hat operatörüne bildirir.

(2) Kıyı tesisi işleticisi, tesisinde dolumu yapılan dolu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek yükletene ve hat operatörüne bildirir.

(3) Dolu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit etme imkanı bulunmayan kıyı tesisi işleticisi bu durmunu yükletenlere ve hat operatörlerine önceden bildirir.

(4) Doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan konteyneri gemiye yüklemez.

(5) Tesisinde yüklenen ihracata yönelik ve transit durumunda bulunan dolu konteynerlerin adedini istatistiki olarak tutar. İdare tarafından talep edilmesi halinde bu verileri aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak ibraz eder.

Taşıyanın sorumlulukları

MADDE 16 – (1) Taşıyan, azami izin verilen brüt ağırlığını aşmış şekilde yüklenen dolu konteynerler ile doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerleri gemisine kabul etmez.

Hat operatörünün sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Hat operatörü dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini yükleten adına ilgili taraflara bildirmek üzere yükleten ile bir yazılı sözleşme yaptığında doğrulanmış brüt ağırlık bilgisini taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine bildirmek zorundadır.

Tartı aleti operatörünün sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Bu Yönergede belirtilen yöntemler kapsamında kullanılan tartı aletlerinin 6 ayı geçmeyecek aralıklarla ve düzenli olarak kalibrasyonu ile ağırlık ölçüm doğrulamasını, sertifikalandırılmasını, testini ve periyodik bakımını sağlar ve bu işlemlere yönelik kayıtları tutar ve prosedürleri oluşturur.

(2) Bu Yönergede belirtilen kriterlere uygun olmayan tartı aletlerini dolu konteynerlerin doğrulanmış bürüt ağırlıklarını tespit etmek üzere kullanamaz.

Taşıma işleri organizatörünün sorumlulukları

MADDE 19 – (1) Konteynere birden fazla tarafa ait parsiyel yükleri veya sadece bir tarafa ait yükü yükleyen ve/veya bu tür yüklerin bulunduğu söz konusu konteyneri deniz taşımacılığına sunan ve taşıma sözleşmesinde yükleten olarak belirtilen taşıma işleri organizatörü, yükleten olarak kabul edilir. Bu durumda taşıma işleri organizatörü, konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının Yöntem-1 yoluyla tespit edilerek taşıyan ile kıyı tesisi işleticisine iletilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doğrulanmış Brüt Ağırlığın Tespit Yöntemleri

Yöntem-1

MADDE 20 – (1) Dolu konteynerin brüt ağırlığının, söz konusu konteyner tamamen kapatılıp mühürlendikten sonra, tartılıp tespit edilerek doğrulanması Yöntem-1 olarak adlandırılır.

(2) Bu Yöntemle konteyner brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan, muayene ve damgalama işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan, kalibrasyon işlemleri ise TÜRKAK tarafından tartı aletlerinin kalibrasyonu alanında ISO 17025 standardına göre akredite edilmiş kurum veya kuruluşlarca yapılarak sertifikalandırılan tartı aletleri kullanılır.

(3) Dolu konteynerin tartılması işi yükleten veya yükletenin yetkilendirdiği 3. şahıs tarafından yapılır.

(4) Bu Yöntemde kullanılan tartı aletlerinin 6 ayı geçmeyecek aralıklarla ve düzenli olarak kalibrasyonu ve ağırlık doğrulaması ile gerekli sertifikalandırılması, testi ve periyodik bakımları yapılır ve bunlara ilişkin kayıtlar tutulur.

(5) Dolu bir konteynerin brüt ağırlığının söz konusu konteyner şasi, treyler vb. bir kara taşıtının üstündeyken tartılarak elde edilmesi yoluna gidilebilir. Bu tartım usulünde dolu konteynerin brüt ağırlığı;

a) Dolu konteynerin üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtları dolu ve boş olarak tartılıp aradaki fark hesaplanarak belirlenebilir.

b) Dolu konteyner ile üzerinde bulunduğu şasi, treyler vb. kara taşıtının birlikte tartılması sonucu bulunan toplam ağırlıktan söz konusu kara taşıtının bu Yönergede belirtilen tartı aletleri marifetiyle önceden tartılarak tespit edilen dara ağırlığının çıkartılmasıyla belirlenebilir. Bu durumda, söz konusu kara taşıtının yakıt tankında bulunan yakıt miktarı da dikkate alınmalıdır. Bahse konu kara taşıtları boş dara ağırlıklarını gösteren bir belgeye sahip olmalıdır.

c) Bu maddenin beşinci fıkrasının (b) bendinde bahsi geçen konteyner taşımacılığında kullanılan kara taşıtlarının üzerinde mevcut dara ağırlıklarını etkileyecek şekilde işlemler yapılması söz konusu olduğunda bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip kara taşıtının yeni boş dara ağırlığı bu Yönergede belirtilen tartı aletleri marifetiyle tespit edilerek belgelendirilmelidir.

(6) Kara taşıtının üzerinde bulunan birden fazla dolu konteynerin brüt ağırlık bilgisi bu konteynerler birlikte kara taşıtı üstündeyken tartılarak tespit edilemez. Bu itibarla, her bir konteynerin ayrı ayrı tartılarak brüt ağırlıklarının belirlenmesi gerekir.

Yöntem-2

MADDE 21 – (1) Konteyner içine yüklenecek her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları ile konteynerin dara ağırlığının birlikte toplanması yoluyla dolu konteynerin toplam brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması Yöntem-2 olarak adlandırılır.

(2) Yöntem-2 ile konteynerin brüt ağırlığının tespit edilerek doğrulanması için konteyner içine yüklenen her yükün, paketin, paketleme ve yük emniyet malzemesinin ağırlıkları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan, muayene ve damgalama işlemleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan, kalibrasyon işlemleri ise TÜRKAK tarafından tartı aletlerinin kalibrasyonu alanında ISO 17025 standardına göre akredite edilmiş kurum veya kuruluşlarca yapılarak sertifikalandırılan tartı aletleri kullanılır.

(3) Bu Yöntem sadece yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olan ve İdare tarafından yetkilendirilen yükletenler tarafından kullanılır.

(4) Yükleten tarafından Yöntem-2 kapsamında kullanılacak sertifikanlandırılmış metot İdare tarafından onaylanır.

(5) Konteynere yüklenecek hurda metal, torbasız (dökme) tahıl ürünleri ve dökme haldeki yükler gibi Yöntem-2’nin kullanılmasının uygun olmadığı yükler söz konusu olduğunda, dolu konteynerin brüt ağırlığının belirlenmesi için Yöntem-1 kullanılır.

Yöntem-2 için başvuru ve yetkilendirme

MADDE 22 – (1) Yöntem-2’yi uygulayabilmek üzere yetkilendirilmek isteyen yükletenler bu Yönergenin Ek-1’inde yeralan başvuru formu ile İdareye başvurur.

(2) Başvuru formunun ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur:

a) Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az 2 (iki) kişinin adli sicil kaydı,

b) Temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az 2 (iki) kişinin imza sirkülerlerinin onaylı sureti,

c) Vergi levhası fotokopisi,

ç) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olduklarını gösteren geçerli belgenin aslı veya onaylı sureti,

d) Yöntem-2’nin uygulanmasından sorumlu kişi veya kişilerin isimleri/unvanları,

e) Yükletenin Yöntem-2’ye yönelik belgeye dayalı uygulama prosedürü.

(3) Yükleten, İdare tarafından Yöntem-2 kullanım talebinin uygun görülmesini müteakip “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi” ücretinin yatırıldığına dair belgeyi/dekontu İdareye ibraz eder.

(4) Yükleten, Yöntem-2’ye yönelik belgeye dayalı bir uygulama prosedürüne sahip olmalı ve bu prosedür asgari aşağıdakileri içermelidir:

a) Yöntem-2 kapsamında uygulanacak sertifikalandırılmış metodu,

b) Yöntem-2 kapsamında kullanılacak tartı aletlerinin cins, tür, kapasite, hata oranı, kalibrasyon ve ağırlık ölçüm doğrulaması vb. bilgilerinin detaylarını,

c) Tartı aletlerinin bakım-onarım prosedürlerini,

ç) Tartı aletlerinin periyodik kontrollerin yapılıp yapılmadığı hususlarını da içerecek şekilde kalibrasyon ve ağırlık ölçüm doğrulama prosedürlerini,

d) Tartımlarda oluşabilecek tutarsızlıklara ilişkin prosedürleri,

e) Hatalı tartı aletlerinin raporlanması ve kullanımdan çekilmesine yönelik düzenlemeleri,

f) Kayıtların muhafazasını,

g) Eğitim hususlarını,

ğ) Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olarak süreçlerin (proseslerin) halihazırda denetlendiğini gösteren sertifikaların kopyasını,

(5) İdare, Yöntem-2’yi kullanmak üzere yükleten statüsüne sahip yetkilendirilmiş yükümlülerden başvuruda bulunanların başvurularını değerlendirir. İdare gerekli görmesi halinde mahallinde inceleme de yapar. Değerlendirme sürecinde yükleten tarafından sunulan Yöntem-2 kapsamında uygulanacak sertifikalandırılmış metot İdare tarafından incelenir ve uygun bulunması halinde onaylanır.

(6) İdare tarafından başvurusu uygun bulunan yükletenlere Ek-2’de yeralan yetki belgesi düzenlenir.

(7) Yöntem-2 kullanılarak tespit edilen dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının yanlış/hatalı beyan edildiği hususu İdareye bildirildiğinde, İdare yetkilendirilen yükletenden bu durumunun açıklanması ister. Yükletenin açıklaması da dikkate alınarak yapılan değerlendirmede yalnış/hatalı bilgininin beyanına ilişkin uygunsuzluğun derecesine bağlı olarak İdare yükletenin yetkilendirmesini askıya alabilir veya iptal edebilir. Bu durum vuku bulduğunda yükleten Yöntem-1’i kullanmak zorundadır.

(8) “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi”ne sahip olan yükletenlerden, söz konusu yetki belgesi için aranan kriterlerin devamlılığını sağlamadığı tespit edilenlerin yetki belgesi, tespit edilen eksikliğin niteliği de dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda İdare tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

(9) ISO 27001'e göre bilgi güvenliği uygulamalarında yetkilendirilmiş 3. şahısların da yükleten tarafından tanımlanması sağlanmalı ve başvurularda İdare'ye bildirilmelidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Belge Ücreti ve Süresi, Denetim ve İdari Yaptırımlar

Belge ücreti ve süresi

MADDE 23 – (1) “Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi” ücreti 30.000 (otuzbin) TL.’dir. Bahse konu belgenin yenileme ücreti ise söz konusu belge ücretinin % 50’si kadardır.

(2) Yöntem-2’yi kullanmak üzere İdare tarafından düzenlenecek olan “Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi”nin geçerlilik süresi 3 (üç) yıldır.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü kaybeden yükletenlerin “Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi” yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü kaybettikleri tarih itibariyle geçerliliğini kaybeder.

Denetimler

MADDE 24 – (1) Bakanlık bu Yönerge hükümlerinin ilgili taraflarca yerine getirilip getirilmediğinin tespitine ilişkin olarak denetimler yapabilir.

(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre yetkilendirilen kurum ve kuruluş personeli aracılığı ile de yapabilir veya yaptırabilir.

(3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca yapılan denetim neticesinde, idari para cezasını gerektirecek bir fiilin tespiti durumunda, tutulan “İhlal Tespit Tutanağı” ve toplanan diğer deliller, ceza işlemi yapılmak üzere yetkili liman başkanlığına gönderilir. Liman başkanlıkları, İhlal Tespit Tutanağını uygun görmesi halinde “618 sayılı Kanun’a göre “İdari Para Cezası Karar Tutanağı” düzenler.

İdari yaptırımlar

MADDE 25 – (1) Bu Yönerge hükümlerinin ihlali durumunda; 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesi ile bu Kanun kapsamında yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 8 nci maddesi uyarınca, Liman Başkanlığı tarafından 618 sayılı Limanlar Kanununun 11 nci maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(2) 618 sayılı Limanlar Kanununun 11 nci maddesinde belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(3) 618 sayılı Limanlar Kanununun 12 nci ve 13 üncü maddelerine göre tanzim edilecek ihlal tespit tutanağı, idari para cezası karar tutanağı ve tebligat usulleri ve idari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Bu Yönerge kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, diğer mevzuatta öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulamaya geçiş durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1 Temmuz 2016 tarihinden önce dolumu yapılarak denizyoluyla taşınmak üzere kıyı tesislerine kabulü yapılmış olan ve gemiye yüklenmeyi bekleyen konteynerlerin doğrulanmış bürüt ağırlıklarının tespiti yükletenin sorumluluğunda kıyı tesisi işleticisi tarafından yapılır.

(2) 1 Temmuz 2016 tarihinden önce gemiye yüklenerek deniz yolu taşımacılığı başlayan ve 1 Temmuz 2016 veya sonrasında başka bir gemiye aktarma yapılacağı kıyı tesisine ulaşan transit haldeki dolu konteynerlerde 1 Ekim 2016 tarihine kadar doğrulanmış bürüt ağırlık bilgisi aranmaz.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü yürütür.

EK-1

“DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIKLARININ TESPİTİ İÇİN YÖNTEM-2 KULLANICI YETKİ BELGESİ” BAŞVURU FORMU

“Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi” başvurusunda bulunan Yükleten, bu başvuru formunu aşağıda belirtilen eklerle birlikte İdareye sunar:

Yükletenin (Shipper)
Adı/Unvanı:
Yükletenin Adresi:
Yöntem-2’nin Kullanılacağı Adres/Adresler:
Yükletenin İletişim Bilgileri:
Yükleten Yetkilisinin Adı Soyadı/Unvanı:
Yükleten Yetkilisinin T.C. Kimlik Nosu:

Yukarıda adı/unvanı ve adresi belirtilen Yükleten olarak, “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge” ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile bunların alt düzenlemelerinde belirtilen kriterlere, emniyet ve güvenlik kurallarına uygun olarak faaliyet göstereceğimi, “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi”ne sahip olmam durumunda bu belgenin düzenlenmesi için aranan şartlarda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu değişiklik hakkında İdareye bildirim yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Bu itibarla, tarafıma “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi” verilmesini arz ederim.

YÜKLETEN YETKİLİSİNİN:

ADI SOYADI:

TARİH:

İMZA ve KAŞE:

1) Yükleteni temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az 2 (iki) kişinin imza sirkülerinin onaylı sureti,

2) Yükleteni temsil ve ilzama yetkili olanlardan en az 2 (iki) kişinin adli sicil kaydı,

3) Vergi levhası fotokopisi,

4) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olduklarını gösteren geçerli belgenin aslı veya onaylı sureti,

5) Yöntem-2’nin uygulanmasından sorumlu kişi veya kişilerin isimleri/unvanları,

6) “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi” talebi uygun bulunan Yükletene, belge ücreti olarak 30.000 (otuzbin) TL’nin Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığının T.C. Vakıfbank Emek-Ankara Şubesi nezdindeki TR600001500158007300876813 IBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekontun bir nüshasını İdareye sunmasını müteakip söz konusu yetki belgesi düzenlenir.

EK-2

T.C.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

DOLU KONTEYNERLERİN BRÜT AĞIRLIKLARININ TESPİTİ İÇİN YÖNTEM-2 KULLANICI YETKİ BELGESİ

Belge No :

Yükletenin Adı/Unvanı :

Yükletenin Adresi :

Yöntem-2’nin Kullanıldığı Adres (ler) :

“Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge” hükümlerine dayanılarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan bu Belgeye göre, yukarıda belirtilen “Yükleten” söz konusu Yönerge uyarınca dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının tespitini Yöntem-2 kullanarak yapabilir.

Bu “Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem-2 Kullanıcı Yetki Belgesi” …/……/…… tarihine kadar geçerlidir.

Düzenleme Tarihi: .…/.…/……..

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri