İzmir Gümrük Bölge Müdürlüğü'nün, Memur Görevlendirme İptali İle İlgili Emri

Son Güncellenme Tarihi: 9.01.2017 |

İzmir Gümrük Bölge Müdürlüğü'nün, Memur Görevlendirme İptali İle İlgili Emri

İzmir Gümrük Bölge Müdürlüğü'nün, Memur Görevlendirme İptali İle İlgili Emri

İzmir Gümrük Bölge Müdürlüğü'nün, memur görevlendirme iptali ile ilgili emri yayınlandı. 

Müdürlüğe ait metin şöyle;

                                                                    T.C.

                                            GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                                                İzmir Gümrük Müdürlüğü

 

Sayı : 13159635-131.99

Konu : Görevlendirme İptali

 

                                                   MÜDÜRLÜK EMRİ (2016/  ...)

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) 07.10.2016 tarihli 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Konu ile ilgili olarak Bölge Müdürlüğümüzün 30.12.2016 tarihli 21449441 sayılı yazıları ekinde alman Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.12.2016 tarihli 2016/23 Sayılı Genelgesinde Özetle;

Gümrük Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi; "Müsteşarlık, gümrük mevzuatının doğru olarak uygulanması için gerekli gördüğü bütün önlemleri alır. Bu çerçevede, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gerekli gördüğü bir kısmı tespit işlemlerinin, belirleyeceği niteliklere sahip gümrük müşavirleri eliyle yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir." hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, Gümrük Genel Tebliği(Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)'nde antrepolarda yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince gerçekleştirilecek işlemler belirlenmiştir.

 Bununla birlikte, söz konusu Tebliğin "Yetki" başlıklı 25 inci maddesinde;

 "(1) Bakanlık; bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2)Bu Tebliğde yer almayan hususlarda gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır,

(3)Gümrük idareleri gerekli gördüğü takdirde, bu Tebliğ kapsamında yapılacak her türlü işlemi incelemeye yetkilidir.

(4)Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bulunmadığı Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı antrepolarda gümrük memurları görevlendirilir.

(5)Bu Tebliğde yer alan gümrük işlemleri, gereken hallerde kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek, Bakanlıkça her zaman gümrük memurları eliyle yürütülebilir." ifadeleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 12 nci fıkrasında "gümrük gözetimi" deyimi, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere gümrük idareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemler olarak tanımlanmıştır.

Gümrük Kanununun 4 üncü maddesi; "Gümrük idareleriyle muhatap o lan kişiler hu Kanım ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerine uymak; gümrük idarelerinin gerek bu Kamında gerek diğer kanun, tüzük ve kararnamelerde yazılı hükümlere göre yapacağı gözetim ve kontrollere tabi olmak; bu idarelerin kendi adına veya başka idareler nam veya hesabına tahsil edeceği her tür vergi, resim, harç ve ücretleri Ödemek veya bunları teminata bağlamak; kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı zorunlu kıldığı her tür işlemleri yerine getirmekle sorumludurlar." hükmündedir.

Yukarıda belirtilmiş olan mevzuat çerçevesinde, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) ile yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yerine getirileceği düzenlenmiş olan işlemler, söz konusu Tebliğ ve bu Tebliğe dayanılarak çıkarılan genelge çerçevesinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerince yürütülecektir.

Bununla birlikte, Bölge Müdürlüklerince, AN6, AN7 ve AN8 tespit işlemlerini yapacak yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin iki genel antrepoyu geçmemek üzere toplam dört antrepo için rapor düzenleyebildiği hususu ile bağlantıları gümrük müdürlükleri denetimi altındaki antrepo sayısı göz önüne alınarak, bölgelerinde yeterli sayıda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından YGM eksikliği sebebiyle YGM görevlendirilemeyen antrepolarda memur görevlendirilmesi yapılacak ve mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken işlemler memurlarca yürütülecektir.

Bununla birlikte, gerekli gölü İm es i halinde antrepolarda, Gümrükler Genel Müdürlüğünün izniyle, yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yanı sıra memur görevlendirmesi de yapılabilir.

Denilmektedir,

Bu itibarla, Müdürlüğümüz denetimi altındaki özel ve genel antrepolarda gerçekleştirilen AN6, AN7, AN8 ve AN9 kodlu antrepolara eşya giriş-çıkışma, gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasma, antrepoların sayımına ve antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerine ilişkin tespit işlemleri bundan böyle yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri gereğince Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince yerine getirileceğinden,

 -Muhtelif tarihli ve sayılı Müdürlük Emir Teri ile Müdürlüğümüz denetimi altındaki özel ve genel antrepolarda görevlendirilen memurlarca 10.01.2017 tarihi itibariyle tespit işlemlerine ilişkin tespit raporlarının sistem üzerindeki kabul işlemlerinin tamamlanması,

 -Görevli memurlar    tarafından 10.01.2017 tarihi itibariyle bağlı 'bulundukları antreponun sayım, tespit ve kontrol işlemlerinin yapılması,

 -Sayım ve tespitlerin görevli bulunan memur, YGM ve antrepo işleticisi temsilcisi tarafından müştereken tutanağa bağlanması,

 -İlgili memurların bünyelerinde bulunan kilitlerin antrepo işleticilerine/temsilcilerİne teslim edilmesi ve memurların bağlı bulundukları antrepoda sona eren görevlerine ilişkin yukarıda bahsi geçen talimatların gerçekleştirilmesini müteakip tutanak hazırlanması,

 -İş bu emre konu iş ve işlemlerin ivedilikle tamamlanmasını müteakip hazırlanan tutanak ve eklerinin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi, Gerekmektedir.

 -2014/130 ve 2014/131 sayılı Müdürlük Emirleri iptal edilmiştir.

 Bilgi ve gereği tebliğ olunur.

 Turan ARSLAN

Gümrük Müdürü

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler