Kanun Yolu Başvurularında Yürütmeyi Durdurma Talebi

Son Güncellenme Tarihi: 28.05.2019 |

Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kanun Yolu Başvurularında Yürütmeyi Durdurma Talebi ile ilgili bir yazı paylaşıldı.

Kanun Yolu Başvurularında Yürütmeyi Durdurma Talebi
Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kanun Yolu Başvurularında Yürütmeyi Durdurma Talebi ile ilgili bir yazı paylaşıldı. 


Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünün 03.05.2019 tarihli ve 22263645-380.04/00043988779 sayılı yazısında özetle; bir firmanın tasfiyelik hale gelen mallarına ilişkin İdare Mahkemesince verilen karara karşı Bakanlık istinaf başvurusunun yürütmeyi durdurma talepli yapılmamış olmasının, işleminin sürüncemede kalmasına ve olayın hukuki mütalaa istenilmesi aşamasına gelmesine sebep olduğu, Bakanlık taşra teşkilatlarında bulunan hukuk birimlerinin yapacakları iş ve işlemlerde idarenin hak kaybına yol açmayacak şekilde tüm hukuki hakların kullanılmasının çok önemli olduğu belirtilerek idari işlemlerde tereddüt oluşmaması ve döner sermaye işlemlerinde gelir kaybına yol açacak işlemlerden kaçınılması adına Bakanlığımız taşra teşkilatı hukuk birimince yürütmeyi durdurma talebi olmadan yapılan istinaf başvurusunun sonuçlarının Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi istenilmekte.

Anayasanın “Yargı yolu” başlıklı 125 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idarî işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.” hükmüne yer verildi. 

Bilindiği üzere, idari işlemler için temel kural; idarece tesis edilen bir idari işlem hakkında idari yargıda dava ikame edilmiş olmasının, o idari işlemin yürütülmesini durdurmayacağıdır. Bir başka ifade ile, işlem aleyhine dava ikame edilmiş olsa dahi idare, işlemini yürütmeye devam eder ve işlem tüm sonuçları ile hukuki olarak varlığını sürdürür.  Bu bağlamda, işlemden etkilenen kişiler idari işleme karşı iptal davası açmış olsalar dahi işlemin gereğini yerine getirmek zorundadırlar. İdari işlem yargı kararıyla iptal edilinceye ya da idarece geri alınıncaya kadar etkili olarak geçerliliğini korur ve yürütülmeye devam eder.

“İstinaf veya temyiz aşamasında yürütmenin durdurulması” başlıklı 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında “Kararlara karşı istinaf veya temyiz yoluna başvurulurken öncelikle yürütmenin durdurulması talep edilir. Ancak, vergi ve ceza tahakkukuna karşı açılan davalarda, 2577 sayılı Kanunun 27/3 maddesine göre dava konusu işlemin yürütülmesi kendiliğinden duracağından tamamen veya kısmen Bakanlık aleyhine olan kararlara karşı istinaf veya temyiz yoluna başvurulurken yürütmenin durdurulması talep edilmez.” Şeklinde düzenlemeler yer almakta.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri