KDV İade Alacaklarında Mahsup işlemlerinde ÖTV

Son Güncellenme Tarihi: 25.03.2017 |

KDV İade Alacaklarında Mahsup işlemlerinde ÖTV

KDV İade Alacaklarında Mahsup işlemlerinde ÖTV

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :80572740-159.01

Konu   :KDV İade Alacaklarında Mahsup

 

20.03.2017 / 23503507

DAĞITIM YERLERİNE

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 26.12.2016 tarihli ve E.E.139311 sayılı yazısı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ali TOKSÖZ

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

EK: 26.12.2016 tarih ve E.E.139311 sayılı yazı.

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı     :64994458-130[5500-4584]-E.E.139311                                                      26.12.2016

Konu   :Genel yazı

26.12.2016 / 139311

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

04.10.2016 tarih ve 29847 no.lu Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 7 Seri No.lu Tebliğin 12 nci maddesiyle; KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "aşağıda belirtilen borçlarına" ibaresinden sonra gelmek üzere "(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)" ibaresi eklenmiş olup, bu değişiklikle birlikte mükelleflerin KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu kaldırılmış bulunmaktadır.

KDV iade alacaklarının mükelleflerin ithalde alınan borçlarına mahsubuna ilişkin olarak gümrük idaresi ile vergi dairesi arasındaki usulü belirleyen KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünde; "KDV iade alacağının ithalde alman vergilere mahsubu için, ilgili gümrük idaresinden mükellefin vergi dairesine hitaben yazılan ve ithalde alman vergiler ile varsa gecikme faizi, zam ve ceza tutarları ile ödemenin yapılacağı gümrük muhasebe birimi ve hesap numarasını belirten bir yazı alınır. Mahsup tutarını gösteren muhasebe işlem fişi talep tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili gümrük muhasebe birimine gönderilir." denilmektedir.

Bu düzenlemeler kapsamında; ilgili gümrük idareleri tarafından ithalde alınan vergilere mahsuba ilişkin mükelleflerin vergi dairelerine hitaben gönderilen yazılarda, mükelleflerin iade alacaklarının hangi vergi borçlarına mahsup edileceğinin ayrı ayrı kalemler halinde belirtilmesi ve bu yazılarda 03.10.2016 tarihinden sonra doğan ÖTV borçlarına yer verilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

Mahmut SÜTÇÜ

Bakan a.

Gelir İdaresi Başkan Yardımcıs

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri