Kontrole Tabi Gıdaların İthalatına Yeni Düzenleme

Son Güncellenme Tarihi: 1.01.2018 |

Kontrole Tabi Gıdaların İthalatına Yeni Düzenleme

Kontrole Tabi Gıdaların İthalatına Yeni Düzenleme
Ekonomi Bakanlığı, gıda ve tarım ürünlerinin ithalatında yapılan denetimler ile Japonya’dan gıda ithalatında radyasyon denetimi konusunda mevzuat düzenlemeleri yaptı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği, 30 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolüne tâbi, tebliğ ekindeki listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ön bildirim zorunluluğu
Tebliğ ekin yer alan Ek-1/A ve Ek-1/B’de belirtilen ürünler için Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik, Ek-2’de belirtilen ürünler için Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekecek.

Ek listelerde belirtilen ürünlerin ithalatında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı düzenlenecek. Uygunluk Yazısı, 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilecek.

Eklerde yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddeler ile gıda veya yem sanayiinde kullanılacak olan ürünlerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde Uygunluk Yazısı ithalatçıya iletilecek.

Uygunluk Yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ibrazı gerekecek.

Uygunluk Yazısı; Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de yer alan ürünler için ithalatçıya iletilecek.

Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir Uygunluk Yazısı düzenlenecek.

Tebliğin Ek-6 kapsamında bulunan madde ve ürünlerin Uygunluk Yazısı, geçerlilik süresi 6 ay olacak.

Uygunsuzluk yazısı
Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak tebliğ ekinde yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenecek veya Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden onay işlemi yapılmayacak.

Tebliğ ekinde yer alan ürünler için Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilecek ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik edecek.

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayiilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan kontrollerde uygun bulunması durumunda Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerince aranacak.

Kontrol belgesi
Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranacak. Kontrol Belgesi alınması için Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulacak.

E-belge sistemi üzerinde e-belge olarak da düzenlenebilecek kontrol belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren; bazı ürünler için dört ay, bazı ürünler için 3, bazı ürünler için 12 ay olacak.

Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve Uygunluk Yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanacak.

Muafiyetler
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tâbi olması ve Uygunluk Yazısı düzenlenmesi kaydıyla, yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülkî ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmeyecek.

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayiilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda da Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzenlenmeyecek.

Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacak.

Geçiş süreci
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle, önceki tebliğe tabi olacak. Ancak söz konusu işlemlere son Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanacak.

Önceki Tebliğ kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerli olacak.

Japonya’dan ithalatta radyasyon kontrolü
Ekonomi Bakanlığı’nın Japonya’dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği de, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğe göre, 11/3/2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği; Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği; Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranacak.

Söz konusu tebliğlerde yer almayan veya yer aldığı halde Tebliğ kapsamında uygunluk yazısına/belgesine tabi olmayan ve 11/3/2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranacak.

Anılan Tebliğlerde yer alan hiçbir istisna veya muafiyet hükmü, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanmayacak.

Kaynak: https://www.gidahatti.com/kontrole-tabi-gidalarin-ithalatina-yeni-duzenleme-92092/
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler