AN7 Tespit İşlemleri

Son Güncellenme Tarihi: 26.07.2017
Yusuf ÖLÇEN

Yusuf ÖLÇEN

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bu çalışma, yaklaşık dokuz yıldır yürürlükte olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği uygulamasının günümüze uzanan hikayesini, bu uygulamanın sisteme katkılarını, süreç içerisinde yaşanan sorunları, sistemin amacına uygun işlev kazanması için yapılması gerekenleri dile getirmek amacıyla Sn. Yusuf ÖLÇEN tarafından kaleme alınmıştır.Çalışmanın uzunluğu dolayısıyla bölümler halinde yayınlıyoruz.

Yusuf ÖLÇEN'in yazı dizisinin beşinci bölümü olan "AN7 Tespit işlemleri" başlıklı bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. 

g)AN7 Tespit işlemleri: özel veya genel antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespitine ilişkin işlemleri kapsamaktadır.

Yılda iki kez iki ayrı dönemde yapılan AN7 tespitleri için tek (yıllık) ücret alınması;

AN7 tespit işlemine ilişkin olarak; genel ve özel antrepolar için Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar YGM tarafından tespit yapılarak yapılan tespitin rapora bağlanması öngörülmektedir.
2013 yılına kadar yılda iki defa yapılan her tespit için her döneme özgü ayrı tespit ücreti öngörülmekteydi. 2013 yılından itibarenyine bir antrepo için yılda iki tespit yapılmasına ve iki ayrı dönemsel rapor düzenlenmesine devam edilmesi istenilirken, iki tespit için sadece bir defa yıllık ücret alınması uygun bulunmuştur.

Antrepo stok Kayıtları konusunda yaşanan sorunlar;

Gümrük Kanunu’nun 99 ncu Maddesinde antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, gümrük antreposuna konuldukları tarihte işletici tarafından kayıtlara geçirileceği hususu hüküm altına alınmıştır.

Gümrük Yönetmeliği’nin 536 ncı Maddesinde de; A, C, D ve E tipi antrepolarda, antrepo stok kayıtlarını antrepo işleticilerinin tutacağı belirtilmiş ise de; gerek söz konusu mevzuatta gerekse bu mevzuata dayanılarak çıkartılan ikincil düzenlemelerde YGM’ler tarafından bir stok kaydı tutulması öngörülmemiştir. Gümrük Yönetmeliği’nin 536 ncı Maddesinin birinci fıkrası YGM’ne antrepoya alınacak eşyanın gümrük idaresi adına denetlenmesi görevini yüklemiştir.

2012/33 ve 2016/21 sayılı Genelgeler eki YGM Rehberlerinde de AN7 tespitlerinde; Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile sorumluluğu antrepo işleticisine verilen antrepo stok kayıtlarının esas alınacağı belirtilmektedir.

Ancak bazı gümrük idareleri tarafından dönem dönem yazılan talimat yazılarında, işletmecinin Kanunen tutması gereken stok kayıtlarına ilaveten YGM’lerin de stok kayıtlarından bahsedilmekte ve bu kayıtları esas alan birtakım düzenlemelerin yapılması istenilmektedir.

Halbuki AN7 tespitlerinin; antrepo işleticisinin tutmakla yükümlü olduğu antrepo stok kayıtları ile BİLGE sistemindeki antrepo içerik defterindeki kayıtların birlikte esas alınarak fiili sayımlarla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

h) AN9 Tespit işlemleri:Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini kapsamaktadır.

Antrepolarda antrepo rejimine tabi bulunan eşyanın, Gümrük Kanunu’nun 102, Gümrük Yönetmeliğinin 334 ve 335 nci Maddeleri çerçevesinde ve Gümrük Yönetmeliğinin 63 No.lu ekinde yer alan listede belirtilen işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla elleçleme işlemlerinin yapılmasına izin verilmektedir.

Gümrük Yönetmeliğinin “Elleçleme işlemleri için başvuru” başlıklı 335 nci Maddesinin birinci fıkrasında, elleçleme izin başvurularının denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için münferiden yapılacağı ve idare amirince uygun bulunması halinde gerekli iznin verilebileceği belirtilmektedir.

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; antrepo işletme izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği ve izin belgesine; elleçlemeye konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve GTİP’i ile ilgili bilgileri içeren listenin eklenmiş olması halinde, denetleyici gümrük idaresinden izin almadan sadece ilgili antrepo beyannamesi hakkında bilgi verilerek antrepoda veya antrepo dışında elleçleme işlemin yapılabileceği belirtilmektedir.

Böylece, antrepo rejimi kapsamında antrepoda bulunan eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması yönündeki talepler; eşyanın mahiyeti, cinsi ve GTİP’i ile ilgili bilgileri içerir listenin antreponun izin belgesinde gösterilmiş olması şartıyla denetleyici gümrük idaresinden izin almadan YGM nezaretinde gerçekleştirilebilmektedir.

Ancak elleçleme işlemine tabi tutulacak eşyanın antreponun izin belgesinde gösterilmediği hallerde, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından YGM’ne iletilen elleçleme talebi, YGM tarafından bir üst talep dilekçesi ile denetleyici gümrük idaresine iletilerek elleçleme izni istenilmektedir.

Elleçleme işleminin sona ermesini müteakip YGM tarafından hazırlanan tutanak ertesi gün saat 12’ye kadar, AN9 tespit Raporunun bir örneği ise elleçlemeye ilişkin tutanağın sistem üzerinden gönderildiği tarihi takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak program vasıtasıyla elektronik ortamda denetleyici gümrük idaresine gönderilmektedir.

Elleçleme işlemleri sürecinde karşılaşılan sorunlar;

 Münferit taleplerine ilişkin, YGM tarafından eşya sahibi adına gümrük idaresine dilekçe verilmesi ve takibi

Elleçleme dilekçelerinin gümrük idaresine YGM tarafından verilmesi, öncelikle YGM’nin tespit işlemini yaptıranın temsilcisi konumuna düşmesine, dolayısıyla YGM sorumluluğu ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bir davranışın oluşmasına yol açmaktadır.Ayrıca bir antrepo ile denetleyici gümrük idaresi arasında kilometrelerce mesafe olması dikkate alındığında, her münferit elleçleme talebini gümrük idaresine götürmek, izin verilmesini beklemek gibi prosedürler, her antrepoda birden fazla YGM yardımcısının istihdamını gerektirecektir. Çünkü bir elleçleme izni için gümrük idaresine giden YGM veya yardımcısı antrepoya geri dönünceye kadar, fiili olarak o antrepoda hiçbir giriş, çıkış veya elleçleme işleminin yapılmaması gerekmektedir.

Bu nedenle münferit elleçleme izinleri bizzat eşya sahibi veya dolaylı temsilci sıfatıyla gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresi nezdinde takip edilmeli, YGM kendisine ibraz edilen elleçleme iznine istinaden işlemi başlatarak sonucu raporlamalıdır.

 Antreponun izin belgesinde mahiyeti, cinsi ve GTİP’i belirtilen eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması

Antreponun izin belgesinde mahiyeti, cinsi ve GTİP’i belirtilen bir eşyanın elleçleme işlemine tabi tutulması Gümrük Yönetmeliğinin 335 nci Maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde mümkün olmasına karşın, bazı gümrük idareleri, antrepo işleticinin yanı sıra eşya sahibinin de bu yönde bir talebinin olması halinde, bu iki talebin birlikte değerlendirilerek global elleçleme işlemine izin verilebileceğini belirtmektedir. Keza bazı gümrük idareleri, bu yönde verilecek izinlerin süreli olmasını istemektedirler.

Denetleyici gümrük idarelerinin gerek kameralardan gerekse bizzat antrepoya gelerek buradaki işlemleri 7 gün 24 saat esasına göre denetleme ve izleme yetkisine sahip oldukları düşünüldüğünde; ekonomik etkili bir rejim hüviyetindeki işlemlerde var olan formaliteleri en aza indirecek uygulamaların hayata geçirilmesi hem hazine haklarının hem de dış ticaret erbabının korunması bakımından önem arz etmektedir.

 YGM’lerin hizmetbedellerini zamanında ve eksiksiz tahsil edememe sorunları

YGM’lerin mevzuat çerçevesinde verdikleri hizmetlerin bedellerini zamanında ve eksiksiz tahsil etmeleri hem kendilerinin ekonomik planlamaları açısından hem de mevzuatta işaret edilen iş ilişkisi, haksız rekabet gibi olumsuz fiillerle suçlanmamaları bakımından önem arz etmektedir. Ancak özellikle genel antrepolarda elleçleme talebinde bulunan eşya sahibi ile yapılan sözleşme ve bu sözleşmeye istinaden gerçekleştirilen elleçleme tespitleri için oluşan YGM alacağının tahsilinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Çünkü genel antrepodaki bir elleçleme işlemi için yapılan AN9 sözleşmesi ve buna bağlı AN9 tespit Raporu dolayısıyla tahakkuk eden ücretin, antrepoya sadece bir defalığına eşya getiren eşya sahiplerinden tahsili neredeyse imkansız hale gelmektedir. Bu durum hem YGM’nin verdiği hizmetin karşılığını alamamasına hem de bir inceleme sırasında bu alacağın tahsil edilememe nedenini açıklamada zorlanmasına neden olmaktadır.Sözleşme ücretini ve yapacağı tespite ilişkin ücreti peşin istemesi durumunda ise antrepodaki işlemlerin durma aşamasına gelmesi riski oluşacaktır.

Bu nedenle genel antrepolardaki elleçleme işlemlerinde sözleşme ve rapor ücretlerinin, tıpkı gümrük gözetiminin sonlandırılması işlemlerinde olduğu gibi antrepo işleticisinden alınması, antrepo işleticisin de bunu eşya teslimi sırasında yükümlüden tahsil etmesi yönünde bir düzenleme yapılması halinde bu konuda sıkıntı yaşanma ihtimalinin önüne geçilecektir.

Yusuf ÖLÇEN

Yazı Dizisinin Birinci Bölümü: http://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/yetkilendirilmis-gumruk-musavirligi-sistemine-gecis
Yazı Dizisinin İkinci Bölümü: http://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/ygm-sisteminin-isleyisinde-karsilasilan-sorunlara-genel-bir-bakis
Yazı Dizisinin Üçüncü Bölümü: http://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/tespit-sozlesmesi
Yazı Dizisinin Dördüncü Bölümü: http://www.gumruktv.com.tr/kose-yazilari/an6-an8-tespit-islemleri

Yazı Dizisinin altıncı ve son bölümü 28 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanacaktır. 
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları