Demir Çelik İthalatındaki Ek Mali Yükümlülüklerin Detayları

Son Güncellenme Tarihi: 4.10.2018
Haki DEMİRTAŞ

Haki DEMİRTAŞ

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bilindiği üzere, 20/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/7 sayılı Tebliğ ile;

Bazı demir çelik ürünleri ithalatında İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması ve belirlenen ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılması için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştu.

Konuyla bağlantılı olarak, 02/10/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

1- Karar eki listede gümrük tarife pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatındaki artışların yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25i oranında ek mali yükümlülük şeklinde geçici korunma önlemi uygulanması,

2- Bahse konu ek mali yükümlülüğün gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanması ve soruşturma sonucuna göre geri verilmesi veya hazineye irat kaydedilmesi,

3- Karar’ın 2 no.lu ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olan eşyanın ithalatında muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılması,

4- Karar'ın yayım tarihini izleyen 15 inci gün yürürlüğe girmesi,

hususları düzenlenmiştir.

Durum bu minval üzereyken söz konusu kararın, Ek Mali Yükümlülük Perspektifinde Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Tarife Kontenjanı açısından ayrıca değerlendirmeye tabi tutmanın faydalı olacağını düşünülmektedir.

A- EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK:Bilindiği üzere ek mali yükümlülük:
a. Korunma önlemleri kapsamında ülke ayırımı yapılmaksızın,
b. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin diğer ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmalarının; anlaşma hükümleri, ülkeler ve eşya açısından farklılık arz etmesi sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamak amacıyla,
c. AB ile Türkiye’nin GTS uygulamalarının farklığı nedeniyle bazı ülkeler menşeili eşyaların AB ülkeleri üzerinden ülkemize ithalatı sonucu ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığını gidermek amacıyla,
d. Gümrük Kanunu’nun 55/3 üncü maddesine istinaden ülkemiz aleyhine ticari yasaklama, kısıtlama koyan ülkelere karşılık olarak farklı tarifeler uygulamak amacıyla,
e. Belirli bir ürünün, belirli amaçla kullanılması halinde,

Uygulanabilmektedir.

Bu açıdan makalemize konu 72 ve 73 üncü fasıllarda yer alan bazı demir çelik ürünlerinin ithalatıyla ilgili karar ve tebliğler irdelendiğinde EMY açısından ülke ayrımının yapılmadığı; sadece kararın 1 nolu ekini teşkil eden Geçici Korunma Önlemi Kapsamındaki eşyaların ithalatında, aynı kararın 2 nolu ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açıldığı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla korunma önlemleri kapsamında ülke ayrımı yapılmadığından, başta AB olmak üzere ülkemizle yapılan tek taraflı veya çok taraflı anlaşmalara bakılmaksızın (Karar gereği alınacak tarife kontenjanları hariç olmak üzere) Ek mali Yükümlülüğün tahsil edileceği mütalaa edilmektedir.

B- TARİFE KONTENJANI: Bir mal veya mal grubunun ithalatında uygulanmakta olan gümrük vergisi oranlarında, belirli bir miktar veya değer için indirim yada muafiyet sağlanan değeri ifade etmektedir. Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan E-İmza Uygulamaları altındaki “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümünde bulunan “İthalat İşlemleri” kısmında elektronik imza ile yapılmaktadır.

Makalemize konu karara tarife kontenjanı açısından bakıldığında:

1- Kararın1 nolu ekinde Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında, ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere, ürün grupları itibariyle karşılarında gösterilen miktarlarda genel tarife kontenjanı açıldığı,

2- Kararın 1 nolu ekinde Gümrük Tarife Pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın; aynı kararın 2 nolu ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının ithalatında, ithal lisansı alınması halinde ek mali yükümlülük söz konusu olamyacağı,

3- Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda ek mali yükümlülüğün teminata bağlanmayacağı, bu kapsamda yapılan ithalat miktarının genel tarife kontenjanı miktarından düşülmeyeceği,

4- Tarife kontenjanı miktarının, kararın 2 nolu ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için toplam 518.803 ton olarak belirlendiği,söz konusu toplam miktarın her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için ise 172.934 tonu geçemeyeceği,

hüküm altına alınmış olmakla birlikte;yayım tarihini takip eden 15. gün yürürlüğe girecek olan söz konusu kararla ilgili tarife kontenjanının usul ve esaslarının belirleneceği tebliğ henüz yayımlanmadığından, tarife kontenjanına başvurunun nasıl ve ne zaman yapılacağı, dağıtım ve tahsis yönteminin nasıl olacağı sektörün merakla beklediği diğer bir bahis olarak gündemdeki yerini korumaktadır.

Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

Kaynakça:
1- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/3) (27.04.2018 t. 30404 s. R.G.)
2- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7) (20.09.2018 t. 30541 s. R.G.)
3- Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138) (02.10.2018 t. 30553 s. R.G.)
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları