Dış Ticarette En Çok Merak Edilen İlk 11 Soru

Son Güncellenme Tarihi: 1.11.2019
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

İster Gümrük Müşaviri olun, isterse Gümrük Müşavir Yardımcısı; meslek yaşantınız boyunca aşağıda yer alan sorulardan en az bir tanesi ile muhatap olmuşsunuzdur. Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 belirlenirken sıklıkla sorulan sorular ve cevapları ile birlikte aşağıdaki gibidir.

Soru 1 - İthalat bedeline ilişkin ödemenin kredi kartıyla yapıldığı durumlar da, ithalat tutarı üzerinden KKDF kesintisine tabi midir?
Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri %6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden fon kesintisi yapılmamaktadır.

Ödeme şeklinin "peşin" olarak kabul edilebilmesi için eşya bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) transfer edildiğinin tevsik edilmesi şarttır.

Bu itibarla ödemenin kredi kartıyla yapılması halinde mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce veya tescil tarihinde) transfer edildiğinin Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idaresine tevsik edilmesi mümkün olamayacağından ödemesi kredi kartıyla yapılacak ithalat tutarı üzerinden fon kesintisi yapılması gerekmektedir.


Soru 2- İthalat bedeli transferinin ihracatçı dışında, yurt dışında başka bir firmaya yapılması durumunda KKDF doğar mı?
Gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ithalat bedelinin ihracatçı tarafından belirtilen başka firma/şahısların hesabına ödenmesi; ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamakla birlikte fon kesintisine tabidir.


Soru 3- Geri gelen ihracat eşyası ile ilgili olarak gümrük idaresince tahsil edilen KDV tutarı için gecikme zammı uygulanır mı?
KDV Kanuna göre ihraç edildikten sonra geri gelen mallara ilişkin ihracatçıya söz konusu ihracat işlemi ile ilgili olarak nakden veya mahsuben iade yapılmışsa geri gelen mallara isabet eden iade tutarının gümrükte ödenmesi veya aynı miktarda teminat gösterilmesinden sonra ithalat istisnası kapsamında işlem yapılmasının mümkün bulunduğu, bu tutar üzerinden ayrıca faiz hesaplanmaması ve imalatçı tarafından düzenlenen faturada hesaplandığı halde ihracatçı tarafından ödenmeyen KDV’nin ihracatçı tarafından ilgili gümrük idaresine gecikme zammı veya faizi uygulanmadan ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Soru 4- İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin kayıt belgesinin geri gelen eşya kapsamında olması durumunda beyan edilmekte midir?
Serbest dolaşımda bulunan eşya, ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulmaktadır.Geri gelen eşyanın ihracından önce serbest dolaşımda olduğu dikkate alındığında, 4010 "ihraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı" tanımlı rejim kodunda beyan edilen geri gelen tekstil ve hazır giyim ürünlerinin serbest dolaşıma girişinde, “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydın gümrük idarelerine ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Soru 5- İthalat Bedelinin Credit Note (Alacak Belgesi) ile tamamlanmak istenmesi durumunda yurt dışına transfer edilmeyen kısım için KKDF doğar mı?
Gümrük İdarelerinde tescil olunmak istenen, ödeme şekli peşin olarak beyan edilen (Ya da mal mukabili olsa da) serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde (İthalat) yurt dışına ödeme yapıldığına dair banka belgesi ibraz edilememesi ya da kısmi belge ibrazıyla geri kalan kısmın yurt dışındaki firmalardan alınacak "Credit Note"(Alacak Belgesi) ile tamamlanmak istenmesi durumunda yurt dışına transfer edilmeyen kısım için KKDF alınmadan ve KDV matrahına dâhil edilmeden işlem yapılmaması gerekmektedir.

Soru 6- (a) Fatura tarihinin gümrük beyannamesi tescil tarihinden sonra olduğu durumlarda, KDV matrahına dâhil midir?
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 21 inci maddesi kapsamında gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin KDV matrahına dahil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, satın alınan hizmet faturasının tarihi gümrük beyannamesinin tescil tarihinden sonraki bir tarih olsa bile gümrük işlemlerine konu eşya için beyannamenin tescil tarihine kadar yapılan ödemelerin (ardiye, antrepo, tahmil, tahliye, vb.) belgelendirilerek ithalatta KDV matrahına dâhil edilmesi gerekmektedir.

(b) Fazla mesai ve memur yolluk giderleri KDV matrahına dâhil midir?
Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 21 inci maddesi kapsamında gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin KDV matrahına dâhil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle, fazla mesai ve memur yolluk işlemleri ödemelerinin gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler kapsamında ithalatta KDV matrahına dâhil edilmesi, tescilden sonraki fazla mesai ve memur yolluk giderlerinin KDV matrahına dâhil edilmemesi gerekmektedir.Soru 7- Dâhilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde dâhilde işleme izin belgesi/dâhilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde kayıt Belgesi alınması gerekir mi?

Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın belge/izin süresi içerisinde serbest dolaşıma girişi için; 4051 rejim kodu seçilerek serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmesi, varsa Ticaret Politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için ibrazı zorunlu kayıt belgesinin alınması gerekmektedir.


Soru 8 -BSMV kapsamına giren ithalatın finansmanında kullanılan ve yurtdışından temin edilen krediler KDV matrahına dâhil edilmeli midir?
İthalatın finansmanında kullanılan ve yurtdışından temin edilen kredilerin kısaca BSMV kapsamına giren işlemlerin KDV Kanunun istisna hükmünden de yararlanacağından; ayrıca, ithalatın finansmanında kullanılan kredi karşılığında krediyi kullandıran kuruluş lehine tahakkuk eden faizin mal bedeli ile irtibatlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

İthalatın finansmanı için finansman hizmeti veren kurumlardan alınan kredi ister yurtiçinden isterse yurtdışından temin edilsin, krediyi kullandıran kuruluş lehine ödenen faiz, komisyon gibi giderler mal veya hizmet ifasına ilişkin olmadığından ithalatta katma değer vergisi matrahına dâhil edilmemesi gerekmektedir.

Soru 9- Antrepo beyannamesi kapsamında tahsil edilen Damga Vergisinin Serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde KDV matrahına dâhil edilmesi gerekmekte midir?
3065 sayılı KDV kanunu gereği ithalatta alınan her türlü vergi, resim, harç ve pay ithalatta alınan katma değer vergisi matrahına dâhildir. Bu itibarla, ithalatta alınan damga vergisinin de KDV matrahına dâhil edilmesi gerektiğinden, antrepo beyannamesinde tahsil edilen damga vergisinin de KDV matrahına dâhil edilmesi gerekmektedir.


Soru 10- Teslim şekli farklı olan iki ayrı fatura kapsamı eşyanın aynı beyannamede beyan edilmesi mümkün müdür?
BİLGE sisteminde teslim şekli farklı birden fazla faturanın tek bir beyannamede beyan edilmesine yönelik olarak, BİLGE sisteminde gerekli düzenleme yapılıncaya kadar, beyannameye ilişkin vergilerin eksik ve fazla alınmasının önlenmesini teminen teslim şekli farklı olan iki ayrı fatura kapsamı eşyanın farklı beyannamelerde beyan edilmesi gerekmektedir.

Soru 11- İthalatta gümrük idaresine ibraz edilecek faturalarda imza ve kaşe olması zorunluluğu var mıdır?
İthalatta (serbest dolaşıma giriş, geçici ithalat, dâhilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerinde) gümrük idaresine ibraz edilecek yurtdışında düzenlenmiş faturalarda, Yönetmelik maddesinde yer alan bilgilerin bulunması yeterli olup imza, kaşe gibi ulusal mevzuatımızın gerektirdiği unsurlar aranmamaktadır.


Kaynakça:1-GİB:70903105-165.01.02[17]-81651*2-GİB:70903105-165.01.03-119126*3-GGM:25.01.2017/22121849*4-GGM:23.11.2017 / 29802149*5-GGM:85593407/663.05*6(a)-GGM:25.05.2011/12639*6(b)-GGM:85593407-010.06.01*7-GGM:2009/37*8-GGM:2004/10*9-GGM:26.02.2004/5068*10-GGM:2009-83*11-GGM:2014/18

M. Altay YEGİN
Gümrük Müşaviri 
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları