Göndericisi Belli Alıcısı Emre Olan Eşyanın Antrepoda Satışı ve KKDF Meselesi

Son Güncellenme Tarihi: 23.11.2018
Gürcan AKKOÇ

Gürcan AKKOÇ

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Potansiyel vergi numarası ile alıcısı emre olarak antrepoya alınıp satışı müteakip ithalatta KKDF  

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin 330/2. Maddesinde ‘’Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir’’ denilmektedir .

Türkiye’de ticari faaliyeti bulunmasa dahi, yurt dışında mukim firmalar ilgili Vergi Daireleri’nden “potansiyel vergi numarası” almalarını müteakip 
alıcısı emre olarak gelen eşyayı geçici depolanan eşya statüsünde genel antrepolara ‘’ potansiyel numaralı gönderici ‘’şeklinde alarak kendi adlarına antrepo beyannamesi tescil edilebilmektedir.

Belirtilen şekilde antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, alıcısının belli olmasını müteakip gönderilecek Gümrük Yönetmeliği’nin 115 inci maddesine uygun olarak düzenlenmiş kesin satış faturası ile serbest dolaşıma girmek üzere antrepodayken bir başka firmaya satılması durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 333. madde hükümlerine tabi olmaksızın işlem yapılması gerekmektedir.

Burada en çok karıştırılan konuda budur.

Yani ; 330/2 ye göre antrepoya alıcısı emre olarak alınan eşyanın müşterisi bulunup antrepo rejimi altındayken satışa konu edilmesi doğrudan bir satış işlemi iken , 333 üncü maddedeki işlem ise Gümrük antrepolarında depolanan eşyanın satış suretiyle başkasına da devridir.

Kısacası 330/2 ye göre ; Yurt dışında mukim gönderici firma Türkiye deki ilgili vergi dairesinden aldığı potansiyel vergi numarası ile eşyasını genel antrepoya alıp müşteri bulduğunda düzenleyeceği kesin satış faturasına istinaden bu eşya için doğrudan SDGB açılabiliyorken , 333 üncü maddeye göre ise önce antrepo beyannamesi sahibi Türkiye de yerleşik firmanın devralana keseceği satış faturasına istinaden önce devir gerçekleşmekte devir işleminden sonra , devralan firma eşyayı beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutmak zorunda olmaktadır . Eğer , devralan firma eşyayı beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutmayacaksa yeni bir antrepo beyannamesi vermelidir.

Gelelim KKDF meselesine ;

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/16 sayılı Genelgesinin 2 inci maddesinde ; ‘’Gönderici firmaya herhangi bir ödeme yapılmadan, antrepoda veya geçici depolama yerinde devredilen eşya ile ilgili olarak K.K.D.F kesintisi doğmaması için; gerek devreden tarafından gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse eşyayı devralanın devredene yapacağı transferin, satıcı veya göndericisi belli alıcısı emre olan eşyada ise alıcının satıcıya veya göndericiye yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.’’ denilmektedir.

Bu genelgede ; hem 330/2 ye göre alıcısı emre olarak potansiyel vergi numarası ile antrepoya alınıp doğrudan satış suretiyle serbest dolaşıma giren eşyaya , hem de 333 e göre satış suretiyle başkasına devredildikten sonra serbest dolaşıma sokulan eşyaya temas edilmiştir.

Bu durumda ; 2011/16 sayılı genelgeye göre ;

Geçici depolama yerinde veya Antrepoda devredilen eşyada KKDF doğmaması için (Güm.Yön. 333 ‘e göre devir)

Gerek devreden tarafından yurtdışındaki gönderici firmaya yapılacak transferin, gerekse eşyayı devralanın devredene yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir

Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşyada (lojistik üs) KKDF doğmaması için (Güm.Yön: 330/2 ye göre yapılan satış )

Türkiye deki alıcının yurtdışındaki satıcıya veya göndericiye yapacağı transferin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (veya bu tarihte) tamamlanmış olması ve bu durumun ilgili gümrük idarelerine ibraz edilecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Ekte yer alan Özelgeden anlaşılan odur ki ;

Antrepoya satıcısı veya göndericisi belli ancak alıcısı emre olana eşya antrepoya potansiyel vergi numarası ile GY 330/2 ye göre alındıktan sonra müşteri bulunmuş ve antrepodaki eşyanın kesin satış faturası düzenlenerek satış yapılmasını müteakip Serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilmesinden önce ihracatçıya yurt dışında mukim iştirak firması tarafından ödeme yapılmış olduğu durumda KKDF doğup doğmayacağını sormuş

Öncelikle belirtmeliyim ki ; invertör kVA durumuna göre ya 8504.40.84.90.00 yada 8504.40.88.90.00 GTİP de yer almakta olup , her iki GTİP den vadeli ithalatlar KKDF ye tabi.

Bu olayda ; 2011/16 sayılı genelgeye göre KKDF doğurmayacak şekilde antrepodaki eşyanın satışını müteakip SDGB tescilinden önce (gümrük yükümlünün başladığı tarihten önce )yurtdışındaki ihracatçıya bir ödeme yapılmış ama, bu ödeme antrepodaki malı GY 330/2 ye göre satın alıp serbest dolaşıma sokan firmanın Türkiye deki hesabından değil , SDGB veren ithalatçı firmanın yurtdışında yerleşik iştiraki olan firmanın yurtdışındaki hesabından ödenmiş.

Dolayısıyla; ithalatçının Türkiye deki bir bankadaki hesabından yurtiçindeki bir banka kullanılmadan , doğrudan yurtdışındaki bir banka aracılığıyla İştirak firmanın yurtdışındaki hesabından ihracatçıya ödeme yapıldığından söz konusu ithalat peşin ödeme kapsamında değerlendirilmeyip ‘’KKDF doğacağı’’ belirtilmiş.


Gürcan AKKOÇ
Gümrük Danışmanı

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları