"Gözetim Belgesi" Varsa "Yurt Dışı Diğer Giderler" Adı Altında Ek Beyan Yapılmaz ve Bu Tutar Üzerinden Gümrük Vergileri Ödenmez

Son Güncellenme Tarihi: 19.03.2018
Nail İNAL

Nail İNAL

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bilindiği üzere, bir eşyanın ithalatında gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 29.5.2004 tarih ve 25476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Karar “ , 08.6.2004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği ” ve konu ile ilgili tebliğlerde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemelere göre;
-Gümrük idaresince İthalatta Gözetim Uygulanmasına tabi bir eşyanın serbest dolaşıma girmesine izin verilebilmesi için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “ Gözetim Belgesi “ nin gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilmesi,
-Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde gümrük tarife istatistik pozisyonu ( G.T.İ.P. ) ve tanımı belirtilen eşyanın karşısında gösterilen “ Birim Gümrük Kıymeti “ nin gümrük vergilerinin tarh ve tahakkukuna esas alınmaması,
Şarttır.

Bu nedenle, gümrük beyannamesi ekinde “ Gözetim Belgesi “ nin sunulması halinde sözü edilen eşyanın ithali sırasında ödenmesi gereken gümrük vergileri 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun “ Eşyanın Gümrük Kıymeti “ başlıklı “ Üçüncü Bölümü “ nde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen gümrük kıymeti üzerinden tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Diğer taraftan, “ Gözetim Belgesi “ nin olmaması halinde gümrük idaresince yapılacak işlemler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan “ Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamaları ” başlıklı 2012/3 sayılı Genelge ve bu Genelge de değişiklik yapan 2016/18 sayılı ve 2018/3 sayılı Genelgelerde, düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler göre, “ Gözetim Belgesi “ nin gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine verilmesi halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tespit edilen gümrük kıymeti;

-“ Yurt Dışı Diğer Giderler “ adı altında ek beyanda bulunulmak suretiyle gözetim tebliğinde gösterilen “ Gümrük Birim Kıymeti “ ne yükseltilmeyecektir.

-Gümrük idaresince de sözü edilen kıymetin gözetim tebliğinde gösterilen kıymete yükseltilmesi istenemeyecektir.
Uygulamada, bu düzenlemelere rağmen sözü edilen gümrük kıymetini “ Yurt Dışı Diğer Giderler “ adı altında ek beyanda bulunmak suretiyle ilgili gözetim tebliğinde gösterilen kıymete yükselten ve bunun sonucu olaşan tutardan gümrük vergileri ödeyen kişiler bulunmaktadır.

Ancak, buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, gümrük beyannamesi ekinde “ Gözetim Belgesi “ yer almasına rağmen gümrük kıymetini “ Yurt Dışı Diğer Giderler “ adı altında ek beyanda bulunmak suretiyle ilgili gözetim tebliğinde gösterilen kıymete yükselten ve bunun sonucu oluşan tutardan gümrük vergileri ödeyen kişilerin “ Yurt Dışı Diğer Giderler “ tutarı üzerinden vergi ödememeleri ödemişlerse de ödedikleri bu vergilerin talepleri halinde kendilerine geri verilmesi gerekmektedir.

Nitekim, nitekim vergi mahkemesince “ İthalatta Gözetime konu eşyanın belirlenen bir kıymetin altında ithal edilmek istenilmesi halinde sadece “ Gözetim Belgesi “ ibrazı zorunluluğu getirildiğinden bu zorunluluğa uyulmaması hali Gümrük Kanunu hükümlerine göre ek tahakkuk uygulanmasını gerektirir bir durum değildir. “ denilmek suretiyle beyanname üzerinde gerekli düzeltmenin yapılmasına dolayısıyla anılan tutar üzerinden kanunen ödenmemesi gerektiği halde ödenen gümrük vergilerinin geri verilmesine karar verilmiştir.

Bu karara yapılan istinaf başvurusu da reddedilmiştir.

Diğer taraftan, yukarıda da belirtildiği gibi, 2012/3 sayılı Genelge ithalatta gözetim uygulanmasına tabi eşya için “ Gözetim Belgesi “ nin olmaması halinde gümrük idaresince yapılacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu nedenle, Gözetim Belgesi “ olmasına rağmen “ Yurt Dışı Diğer Giderler “ adı altında sehven yapılan kıymet artırımının düzeltilmesi konusunda ki talebin kabul edilmemesi halinde gerekli düzeltmenin yapılarak fazla ödenen vergilerin geri verilmesi hususunda dava açılması halinde anılan Genelge’ de öngörülen yaptırımların hiç biri uygulanmayacaktır.

Nail İNAL - Gümrük Müşaviri
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları