Gümrük İdaresi Telafi Edici Verginin (TEV) İhraç Eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Çıktığı Tarihe Kadar Ödenmediğini Tespit Ederse

Son Güncellenme Tarihi: 15.05.2018
Gürcan AKKOÇ

Gürcan AKKOÇ

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bilindiği üzere Gümrük Kanunun 194 maddesine göre; Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre Dahilde işleme Rejimi altında elde edilen Türk menşeli eşyanın anlaşmalara taraf ülkelere ithalinde tercihli tarife uygulamasından yararlanılması bunların bünyelerine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın ithalat vergilerinin ödenmesi ve buna ilişkin belgelerin onaylanması koşuluna bağlı olması halinde ithalata ilişkin bir yükümlülüğü (TEV) doğar. Ancak, geri ödeme sisteminden yararlanan eşya için bu fıkra uyarınca gümrük yükümlüğü doğmaz ve bu durumda ödenmiş ithalat vergileri geri verilmez.

Bu halde gümrük yükümlülüğü, söz konusu eşyanın ihracına ilişkin gümrük beyannamesinin gümrük idaresi tarafından tescil edildiği tarihte başlar.

TEV 'in ihracat beyannamesi konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihe kadar ödenmesi zorunludur. Bu tarihten sonra ödenen ithalat vergileri için ayrıca bu tarih itibarıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre tespit edilen gecikme zammı uygulanır.

Bu Telafi Edici Vergi (TEV) nin ihracat beyannamesi konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıktığı tarihe kadar hiç ödenmemiş veya eksik ödenmiş olduğunun gümrük idarelerince yapılan kontrol sonucunda tespit edildiği durumda faizi ile birlikte tahsilinin yanı sıra yükümlüsü hakkında bu vergilerin dörtte biri tutarında para cezasına hükmedilir. İdarenin tespitinden önce bildirilmesi (ödenmesi ) durumunda ise bu cezaya hükmedilmez. Sadece gecikme zammı ödenir.

Eğer ; DIR kapsamında bir ihracat beyannamesine ilişkin olarak beyan edilip de fazla ödenen TEV var ise ve bu TEV aynı DİİB kapsamında başka bir ihracat beyannamesine ilişkin eksik ödenen ithalat vergilerine mahsup işlemi yapılmış ise , bu mahsup işlemi sonrasında TEV'in tamamı ödenmiş olması halinde gecikme zammı ve dörtte bir tutarında para cezasına hükmedilmez.

Görüleceği üzere TEV ‘in eşyanın Türkiye gümrük bölgesi dışına çıktığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği halde genellikle firmalarca DİB kapatma müracaatına kadar ödenmektedir. Bu bir hatadır. Gümrük idaresi bu ödemeye kadar bir tespit yapmış olsa Gümrük Kanunun 234/5 inci maddesinin uygulanması kaçınılmaz olacaktır.

Dayanak:
Gümrük Kanunu 194/1, 194/4, 194/5 ,234 /5 maddeleri


Gürcan AKKOÇ
Gümrük Danışmanı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları