Hz. Adem Cennetten Kovuldu Peki Gümrük Müşaviri Adem’e Ne Olacak ?

Son Güncellenme Tarihi: 20.06.2018
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

İki farklı konu , iki farklı insan; biri Hz. Adem ilk insan, bir diğeri ise insanoğlu Gümrük Müşaviri Adem .

İlk insan Hz. Adem ; Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Adem ve Hz. Havva cennete yerleştikten sonra orada Allah'ın nimetlerinden diledikleri gibi faydalanıyorlardı. Allah, onları yasak ağaca yaklaşmamaları hususunda uyardı: Ey Adem! Eşin(Havva) ile birlikte cennete yerleş; orada çekinmeden istediğiniz her yerde cennet nimetlerinden yiyin; sadece şu ağaca yaklaşmayın, sonra ikiniz de zalimlerden olursunuz" diye buyurdu. (Bakara, 2/35)

Kur'ân-ı Kerim'de bu ağacın mahiyeti hakkında bilgi verilmemiş, sadece şeytanın, Hz. Adem ve Hz. Havva'ya "Rabbiniz başka bir nedenden değil, sırf melek olursunuz yahut ebedi kalıcılardan olursunuz diye şu ağacı size yasakladı" (A'raf, 7/20) ve "Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayacak bir hükümranlığı göstereyim mi?" (Taha, 20/120) diyerek onları yanılttığı belirtilmektedir.

Bazı İslami kaynaklarda bu ağaç hakkında hayrı ve şerri bilme ağacı veya üzüm asması, buğday, incir ağacı vb. bitki türlerinden biri olduğunu bildiren rivayetler olmakla beraber bunlar sahih kabul edilmemiştir. (Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrailiyyat, s.256-257)
İslam alimleri, Hz. Adem'in yasak ağaçtan uzak durma emrine uymaması konusunda bazı görüşler ileri sürmüşlerdir. Ehli sünnet alimlerinin çoğu bunun bir günah olduğunu, yani Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yasağı çiğnemek suretiyle emre karşı geldiklerini ve bu yüzden asi olduklarını kabul etmişlerdir.

Ancak bazı alimler ise Taha suresinin 115. ayetinde geçen "Andolsunki, biz daha önce Adem'e emir vermiştik, ancak o unuttu ve biz onu azimli bulmadık" mealindeki ifadeyi göz önüne alarak Hz. Adem'in yasaklanmış ağaca günah işleme azmi olmaksızın dalgınlıkla yaklaştığını belirtmişlerdir.

Nitekim tabiîn dönemi alimlerinden Hasan-ı Basri "Vallahi, o unuttuğu için asi oldu." demiştir. (Razi, Tefsir, 22/127) Ayrıca bu durum, Hz. Adem cennette iken ve peygamber değilken gerçekleşmiştir.

Kendisine yasak olan ağaca ve meyveye yaklaşmaması emredilen Hz. Adem, cennetten kovularak Dünya’ya gönderilmiş ve insanın şeytan ile mücadelesi başlamıştır.

İnsanoğlu Gümrük Müşaviri Adem ise mesleğini icra ederken aşağıda amir olan 5607 sayılı Kaçakçılık suçlarından birini işlememesi gerekmektedir.

--Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.

--Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi,

--Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi,

--Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi,

--Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi,

--Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi,

--İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

--İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

--İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi,

Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.

Kendisine yasak olan meyveyi yememesi emredilen ilk insan Hz. Adem ; emirlere uymadığı için cennetten kovulmuştur. İnsanoğlu Gümrük Müşaviri Adem ise; mesleğini icra ederken Kaçakçılık Kanununda amir hükümlerden birini işlemesi ve mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde ise meslekten çıkarma cezası ile karşı karşıya kalacaktır.

Kaynakça: Sakarya il Müftülüğü,5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
Not: Gümrük Müşaviri Adem tamamen hayal ürünü ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Gümrük Müşaviri
M. Altay YEGİN

Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları