İGV ve EMY Geri Verme İşlemleri Yönetmelik Değişikliğine Göre Yeniden Şekillendi

Son Güncellenme Tarihi: 13.07.2020
Gürcan AKKOÇ

Gürcan AKKOÇ

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Bilindiği üzere, 1 Nisan 2020 tarih ve 31086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları,

“(2) Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil veya muhteva itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi halinde; menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler nakit teminata bağlanmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şahadetnamesi ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilir. Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir. Süresi içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibrazı halinde alınan teminat iade edilir. Menşe şahadetnamesinin kabul edilmemesi halinde ise alınan teminat irat kaydedilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen haller dışında, menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin beyan edilerek ödenmesi halinde, beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere menşe şahadetnamesi ile gümrük idaresine başvurulması halinde, tahsil edilen tutar geri verilir. Mücbir sebep halleri saklı kalmak ve bitiminden önce başvurmak kaydıyla bu süre gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir.” Şeklinde değiştirilip,

205.maddesinin 4.fıkrasının sonuna ise,

“Ancak, (c) bendinin istisnası olarak, eşyanın aynı zamanda birden fazla ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olması ya da aynı düzenleme kapsamında ülkesine göre farklı oranların belirlenmiş olması durumunda menşe şahadetnamesi aranır. Menşe şahadetnamesi ibraz edilmemesi halinde, tahsil edilmesi gerekenlerden en yüksek tutarlar esas alınarak işlem yapılır.” Şeklinde ilave yapıldı.

Gümrük Yönetmeliğinin 38.maddesinin 2.fıkrası değişikliği ne anlama geliyor?

01.04.2020 öncesi, beyannamede menşe şahadetnamesinin tescil anında mevcut olmaması halinde veya cari işlemde sunulan menşe şahadetnamesinin şekil şartlarının uygun olmadığı hallerde; ADV, İGV, EMY gibi yükümlülükler tahakkukun kesinleşmesinden önce dilekçe verilmek suretiyle teminata bağlanarak işlemlere devam edilmekte ve usule uygun menşe şahadetnamesi beyanname tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ibraz edildiğinde teminat iade alınmaktaydı.

01.04.2020 tarihinde Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle; menşe şahadetnamesinin beyannamenin tescil anında mevcut olmadığı durumda sonradan ibraz edileceği beyannamede belirtilirse ADV, İGV, EMY gibi yükümlülükler nakit teminata bağlanacak ve beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde menşe şahadetnamesinin ibrazı halinde teminat iade alınabilecektir.

Gümrük Yönetmeliğinin 38.maddesinin 3.fıkrası değişikliği ne anlama geliyor?

Eskiden olduğu gibi gümrük idaresi “tescil öncesi menşe şahadetnamesini 6 ay içinde ibraz edeceğine dair dilekçe vererek vergileri teminata bağlamadığın için ödemiş olduğun vergileri geri vermem“ diyemiyor artık.

Vergiler peşin ödenmeyip teminata bağlamak isteniyorsa 38/2 ye göre serbest dolaşıma giriş beyannamesinde bu hususu belirtilecek. Ama farz edelim ki bu yapılmadı. Bu durumda 38/3 e göre menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülükler beyan edilip ödenecek ama tescil sonrasında 6 ay içinde sunulacak menşe şahadetnamesi ile bu tutarlar geri alınabilecek.

Ne kadar güzel bir düzenleme…

Gümrük Yönetmeliğinin 205.maddesinin 4.fıkrasının sonuna eklenen ibare ne anlama geliyor?

Bilindiği üzere yönetmeliğin 205/4-c fıkrasına göre; doğrudan ticaret politikası önleminin uygulandığı ülkeden ithal edilen veya ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülük uygulanan ülke menşeli olduğu beyan edilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde menşe şahadetnamesi aranmıyor.

ÖRNEĞİN: Çin menşeli eşya için ADV var ve siz SDGB de eşyayı Çin menşeli olarak beyan ediyorsunuz. Bu durumda gümrük idaresi sizden normal şartlarda menşe şahadetnamesi istemez. Çünkü siz zaten beyanınızı bu ADV yi ödemek üzere yapmışsınız. Ama eğer beyan ettiğiniz bu GTİP de Tayland menşeli olanlar için ÇİN ülkesine göre daha yüksek oranlı bir ADV öngörülmüşse menşe şahadetnamesi ibraz etmediğinizde size Tayland için öngörülen daha yüksek oranlı ADV tatbik edilecektir. Bu nedenle bir nevi bu durumlar için menşe şahadetnamesi ihtiyarı bırakılmış. İbraz ederseniz düşük oranlı, ibraz etmezseniz yüksek oranlı tutarı ödersiniz.

2018/11799 sayılı Karar kapsamı Ek mali yükümlülüğün (EMY) geri verilmesi

Biliyorsunuz 22.06.2018 t. 30456 s. R.G. de yayımlanan 2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın 2.maddesine göre; Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli eşyanın AB ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilir.
Burada EMY doğmasının temel şartı bu sayılan ülkeler menşeli eşyanın AB üzerinden A.TR eşliğinde gelmesi. Eğer A.TR ibraz etmezseniz zaten GV ödeyeceğinizden EMY doğmaz.

Çok defalar söyledik. Bu 2018/11799 sayılı Karar kapsamı EMY nin sebebi AB nin bu ülkeler menşeli bazı eşyalara eğer doğrudan bizim ülkemize ithal edilecek olsalardı uygulayacağımız gümrük vergisinden daha düşük oranlı veya sıfır vergi uygulamasıdır. Biz de diyoruz ki “Sevgili AB , eğer bu ülkeler menşeli eşyayı ATR eşliğinde bana gönderirsen AB de serbest dolaşıma girişte almadığın farkı alırım”.

Yukarıda bahsettiğimiz yönetmeliğin 38 ve 205.maddelerinde yapılan değişiklikten önce AB den gelerek ATR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı karar kapsamındaki eşya için menşe ispatının ve buna bağlı olarak geri verme ve tahsilat işlemlerinin ne şekilde yapılacağı 17.02.2020 tarihli,52216372 sayılı yazıyla duyurulmuştu.

Ama yukarıda değindiğim gibi bu yazıdan sonra yönetmeliğin bahsettiğimiz maddelerinde 01.04.2020 tarihinde yapılan değişiklikler bu yazıyı uygulanamaz hale getirdi.

Bunun üzerinde Genel Müdürlük bu yazıyı ilgi tutarak 08.07.2020 tarihli, 55655618 sayılı yeni bir yazı yayımladı. Bu yazıya göre;

AB den gelerek ATR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren 2018/11799 sayılı karar kapsamındaki eşya için,

1- SDGB tescili sırasında beyanname ekinde ATR yok ama menşe şahadetnamesi ibraz edilmişse

Yapılacak işlem: ATR sonradan gümrük idaresine ibraz edildiğinde DÜ sütunundan tahsil edilmiş olan GÜMRÜK VERGİSİ ve BUNA TEKABÜL EDEN VERGİLER GK 214 kapsamında geri verilecek.

2- SDGB tescili sırasında beyanname ekinde hem ATR hem de menşe şahadetnamesi ibraz edilmemişse

A.TR dolaşım belgesiyle birlikte menşe şahadetnamesi Gümrük Yönetmeliği 38/3 üncü maddesi kapsamında beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı ay içinde gümrük idaresine sonradan ibraz ediliyorsa

Yapılacak işlem: GY 38/3 te yapılan değişiklik kapsamında beyanname tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde sunulacak menşe şahadetnamesine istinaden DÜ sütunundan tahsil edilmiş olan GÜMRÜK VERGİSİ ve BUNA TEKABÜL EDEN VERGİLER GK 214 kapsamında geri verilecek.

3-ATR sonradan ibraz edildiği esnada menşe şahadetnamesi ibraz edilemiyorsa

Eşyanın menşeinin beyannamede ne şekilde beyan edildiğine bakılmaksızın,

Yapılacak işlem: Yönetmeliğin 205/4 maddesi gereğince anılan karar kapsamında tahsil edilmesi gereken EMY karardaki en yüksek had üzerinden hesaplanıp EMY ve buna tekabül eden vergilere ilişkin Ek Tahakkuk çıkartılıp tahsil edildikten sonra, daha önceden DÜ sütunundan tahsil edilmiş olan gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergiler GK 214 kapsamında geri verilecek.

Dikkat !

Gümrük Kanunun 214.maddesine göre geri verme ve kaldırma işlemleri için gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmekle birlikte;

2006/10895 sayılı kararın 18.maddesine göre ;

-İhraç anında mevcut olan fakat ithal gümrüğüne ibraz edilemeyen bir ATR ihracatçı ülke gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren 4 ay içinde,

- ''Sonradan verilmiştir'' ibareli ATR ihracatçı ülke gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren 4 ay içinde,
gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Bu durumda ;

Her ne kadar GK 214 te gümrük vergilerinin yükümlüye tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde geri verme başvuru süresi öngörülmüşse de; örneğin ithal anında mevcut olmasına rağmen ithal beyannamesine herhangi bir sebeple eklenemeyen bir ATR yi ihracatçı ülke gümrük idaresinin ihraç anında vize ettiği tarihten itibaren 4 ay geçtikten sonra gümrük idaresine ibraz ederseniz idare geri verme işlemi yapmaz. Bu durumda “benim 214 e göre 1 yıllık süre hakkım var” diyemezsiniz.

Öyleyse 214 te yazılı bu 1 yıllık başvuru süresinin ne anlamı var ?

''Sonradan verilmiştir'' ibareli ATR ihracatçı ülke gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren 4 ay içinde ithalat gümrük idaresine sunulabilir. Örneğin Türk Gümrük idaresi SDGB tescil ve vergilerin yükümlüye tebliğ tarihi 09.07.2019 olsun. Almanya İhracatçı gümrük idaresi “sonradan verilmiştir” İbareli ATR yi 09.06.2020 tarihinde vize ettiğini varsayarsak bu ATR nin Türk gümrük idaresine vergilerin geri verme için sunulabilmesine 1 aylık zaman kalmış demektir.

Bu nedenle 2006/10895 sayılı kararda 4 aylık ve Gümrük Kanunun 214.maddesinde yazılı 1 yıllık sürelere dikkat edilmeli ve birlikte değerlendirilmelidir.

STA kapsamında sonradan sunulacak menşe ispat belgelerine istinaden İlave gümrük vergisinin (İGV) geri verilmesi

STA kapsamında düzenlenen ve SDGB tescili esnasında gümrük idaresine sunulmayan EUR.1, EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgelerinin ilgili mevzuatlarında belirtilen ibraz süreler içinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde İGV nin geri verme işlemi

Bu hususta Gümrükler Genel Müdürlüğü 29.06.2020 tarihli, 5167062 sayılı talimat yazısını Gümrük İdarelerine göndererek,

ülkemizin taraf olduğu STA kapsamında düzenlenen ve serbest dolaşıma giriş esnasında gümrük idaresine sunulmayan tercihli menşe ispat belgelerinin (EUR.1, EUR.MED dolaşım belgesi gibi) ilgili mevzuatlarında belirtilen ibraz süreleri içinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu belgelerin sonradan getirileceğine dair gümrük idaresine bir müracaatta bulunulmasına gerek olmaksızın belge kapsamı eşyaya tercihli tarife uygulandığın,

Dolayısıyla, serbest dolaşıma giriş esnasında mevcut olmayıp sonradan düzenlenen veya süresi içinde sonradan gümrük idaresine sunulan ülkemizin taraf olduğu STA kapsamında düzenlenen tercihli menşe ispat belgeleri kapsamı eşya için ithalat esnasında tahsil edilen ilave gümrük vergisinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu`nun 214 üncü maddesinde belirtilen sürede başvurulması halinde İGV Kararlarında ilgili ülke için belirlenen oranlara tekabül eden miktarlar (varsa) mahsup edildikten sonra geri verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerektiğini
” talimatlandırdı.

Bu talimat yazısı ne anlama geliyor?

STA kapsamında düzenlenen EUR.1 , EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgeleri SDGB tescili esnasında gümrük idaresine sunulmadığında gümrük idaresi eşyanın menşeini en yüksek oranlı ülke addederek o ülkeye uygulanan İGV üzerinden tahsilat yapmaktadır. Böyle bir durumda STA kapsamında düzenlenen EUR.1 , EUR.MED dolaşım belgesi gibi tercihli menşe ispat belgeleri ilgili mevzuatlarında belirtilen ibraz süreleri içinde sonradan gümrük idaresine ibraz edildiğinde (tescil öncesi sonradan ibraz edileceğine dair bir müracaatta bulunulmasa dahi ) ve de GK 214 te yazılı 1 yıllık sürede geri verme başvurusunda bulunulduğunda; ithalat esnasında tahsil edilen en yüksek oranlı İGV den İGV Kararlarında ilgili ülke için belirlenen oranlara tekabül eden miktarlar (varsa) mahsup edildikten sonra geriye kalan İGV ve bu İGV ye tekabül eden vergi geri verilecek.

ÖRNEK: Eşya doğrudan Gürcistan ülkesinden geliyor ama SDGB tescili anında STA kapsamında tercihli menşei ispata yarayacak olan EUR.1 belgesi ibraz edilemediğinden Gümrük idaresi GTİP’i İGV kararında yer alan DÜ sütunundan vergilendiriyor. Yükümlü süresi içinde sonradan EUR.1 belgesini ibraz ettiğinde ve GK 214 e göre 1 yıllık süre içinde başvurulduğunda ödemiş olduğu İGV ve buna tekabül eden diğer vergileri geri alabilir.

Geri vermelerde Yönetmeliğin Geçici 16.maddesi kapsamında dikkate alınması gereken durumlar

Bilindiği üzere 01.04.2020 tarihinde Gümrük Yönetmeliğine Geçici 16.madde ile “eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin” geçiş hükümleri eklendi.

GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan ithalatlarda menşe esaslı ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi olan eşya için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre ve varsa ek süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesinin ibraz edildiği durumlar ile ilgili olarak 38 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun belgesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.

Geçici 16.maddenin 1.fıkrası ile esasen anlatılmak istenen nedir ?

GY 38/2 de tescil edilen beyannamede sonradan ibraz edileceği şerhinin yer alması durumunda 6 ay içinde menşe şahadetnamesinin ibrazı ile teminat iadesinin mümkün olacağı, yada 38/3 e göre de tescil esnasında beyannamede sonradan ibraz edileceği belirtilmeksizin tescilden itibaren 6 ay içinde menşe şahadetnamesi ibrazı halinde ödenmiş vergilerin geri alınmasının mümkün olacağı düzenlenmiştir.

Bu geçici maddenin yürürlüğe girdiği 01.04.2020 tarihinden önce sadece teminata bağlanmış vergilerin teminatının iadesi tescilden önce verilmiş “menşe şahadetnamesi ibrazı için 6 aylık süre talep edilmesi “ bir dilekçe ve 6 ay içinde menşe şahadetnamesinin ibrazı halinde mümkünken, 01.04.2020 tarihinden sonra tescil anında böyle bir bildirimde bulunulmasa dahi tescil sonrası menşe şahadetnamesinin 6 ay içinde ibrazı halinde ödenmiş vergilerin geri alınması mümkün hale gelmiştir.

Bu cümleden olmak üzere; bu geçici maddeden sonra gümrük idaresinin; 01.04.2020 tarihi öncesine ait beyannameler için tescilden sonra ibraz edilen menşe şahadetnameleri üzerine(tescilden önce dilekçe verilip teminata bağlanmadığı gerekçesiyle) ödenmiş vergileri geri vermeme gibi tasarrufları da ortadan kalkmıştır.

ÖRNEK 1: ÇİN den gelen Çin menşeli eşya için tahakkukun kesinleşmesinden önce menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğine dair dilekçe verilmeksizin menşe şahadetnamesi ibraz edilmeden beyannamenin 29.01.2020 tarihinde tescil edildiğini, GTİP in ABD EMY sine tabi olduğu gerekçesiyle herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak için yükümlüsünce eşyanın ABD menşeliymiş gibi beyan edilip EMY ödenerek ithal işleminin gerçekleştiğini, ancak ithalden sonra 29.02.2020 tarihinde yükümlünün idareye tescilden sonraki bir tarih olan 15.02.2020 tarihinde düzenlenmiş bir menşe şahadetnamesini sunarak EMY ve EMY den kaynaklı KDV’yi geri talep ettiğini, ancak idarenin yönetmeliğin eski 38/2maddesi hükmüne göre “tahakkukun kesinleşmesinden önce menşe şahadetnamesinin ibraz edileceğine dair dilekçe verilmediğini” gerekçe gösterilerek talebi reddettiğini, yükümlünün de bu red kararını GK 242 ye Gümrük Bölge Müdürlüğü nezdinde itiraza taşıdığını, itirazın da 01.04.2020 tarihinde henüz sonuçlanmadığını varsayalım.

Bu duruma göre Bölge Müdürlüğünün Gümrük Yönetmeliğinin 38/3 ve GEÇİCİ 16/1 maddenin yeni durumunu göz önünde bulundurarak vergilerin yükümlüye iadesi yönünde karar vermesi gerekecektir.

ÖRNEK 2: ÇİN den gelen ÇİN menşeli eşya için tahakkukun kesinleşmesinden önce menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğine dair dilekçe de verilmeksizin menşe şahadetnamesi ibraz edilmeden beyannamenin 29.01.2020 tarihinde tescil edilerek eşyanın serbest dolaşıma girdiğini, daha sonra Gümrük müfettişince yapılan kontrolde İthali gerçekleşmiş olan eşyanın ABD EMY si kararı kapsamında EMY ye tabi olan GTİP de olduğu, beyanname ekinde menşe şahadetnamesi ibraz edilmediğinden eşyanın menşei konusunda şüpheye düşülmesi nedeniyle yükümlüye ispat hakkı verilmeden doğrudan ABD menşeli gibi değerlendirilerek EMY ve EMY den kaynaklı KDV tahakkuku ile GK 234 cezası uygulandığını, bu cezaya itiraz edildiğini ve 01.04.2020 tarihinde itiraza ilişkin Bölge Müdürlüğü kararının verilmediğini varsayalım.

Yükümlü bu yeni duruma göre beyannamenin tescil tarihi olan 29.01.2020 itibaren altı aylık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir menşe şahadetnamesini dilekçe ekinde sunarak Bölge Müdürlüğüne yapmış olduğu itirazına ek beyan yaparsa GEÇİCİ 16/1 hükmünden yararlandırılmak suretiyle ek tahakkuk ve ceza kararının kaldırılması gerekecektir.

Geçici 16.maddenin 2.fıkrası ile esasen anlatılmak istenen nedir ?

Avrupa Birliği ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen ve bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan, beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden belge bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın, Avrupa Birliği menşeli olduğunu tevsik eden menşe şahadetnamesinin veya Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli olduğunu tevsik eden tedarikçi beyanının, bu maddenin yürürlüğe girdiği 01.04.2020 tarihten itibaren altı aylık süre içerisinde (DİKKAT: beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde düzelenmiş demiyor) gümrük idaresine ibrazı halinde geçmişte bu sebeple yapılan EMY ve İGV tahakkukları ile GK 234 cezaların kaldırılması gerekmektedir.

ÖRNEK 1 : Almanya dan ATR eşliğinde gelen eşyanın menşe şahadetnamesi ibraz edilmeden Almanya menşeli olarak beyan edildiğini ve beyannamenin 29.01.2020 tarihinde tescil edilerek eşyanın serbest dolaşıma girdiğini, daha sonra Gümrük müfettişince yapılan kontrolde İthali gerçekleşmiş olan eşya için İGV kararı kapsamında İGV ye tabi olduğu ancak beyanname ekinde menşe şahadetnamesi ibraz edilmediğinden eşyanın Almanya menşeli olduğunun ispat edilemediği gerekçesiyle yükümlüye de ispat hakkı verilmeden doğrudan üçüncü ülke menşeli olarak değerlendirilerek İGV ve İGV den kaynaklı KDV tahakkuku ile GK 234 cezası uygulandığını, bu cezaya itiraz edildiğini ve henüz itiraza ilişkin Bölge Müdürlüğü kararının verilmediğini varsayalım.

Yükümlü bu yeni duruma göre 01.04.2020 tarihinden itibaren altı aylık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir menşe şahadetnamesini dilekçe ekinde sunarak ederek Bölge Müdürlüğüne yapmış olduğu itirazına ek beyan yaparsa GEÇİCİ 16/2 hükmünden yararlandırılmak suretiyle ek tahakkuk ve ceza kararının kaldırılması gerekir.

ÖRNEK 2: Almanya dan ATR eşliğinde gelen eşyanın tedarikçi beyanı yerine menşe şahadetnamesi ibraz edilerek İsviçre menşeli olarak beyan edildiğini ve beyannamenin 29.01.2020 tarihinde tescil edilerek eşyanın serbest dolaşıma girdiğini, daha sonra Gümrük müfettişince yapılan kontrolde İthali gerçekleşmiş olan eşya için İGV kararı kapsamında İGV ye tabi olduğu ancak beyanname ekinde tedarikçi beyanı sunulması gerekirken menşe şahadetnamesi ibraz edildiğinden (bu durumun da gümrük memurunca gözden kaçtığından) yükümlüye de tescilden sonra tedarikçi beyanı sunulamayacağı gerekçesiyle ispat fırsatı verilmeden, doğrudan İGV ve İGV den kaynaklı KDV tahakkuku ile GK 234 cezası uygulandığını, bu cezaya itiraz edildiğini ve henüz itiraza ilişkin Bölge Müdürlüğü kararının verilmediğini varsayalım.

Yükümlü bu yeni duruma göre 01.04.2020 tarihinden itibaren altı aylık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş bir tedarikçi beyanını dilekçe ekinde sunarak ederek Bölge Müdürlüğüne yapmış olduğu itirazına ek beyan yaparsa GEÇİCİ 16/2 hükmünden yararlandırılmak suretiyle ek tahakkuk ve ceza kararının kaldırılması gerekir.

ÖRNEK 3: İsviçre ile çapraz kümülasyon gören eşyanın nihai işleminin Almanya da sonuçlandığını ve tedarikçi beyanına eşyanın İsviçre ile kümülasyon gördüğünün belirtildiği ve menşe ülke olarak Almanya menşei yazılmak suretiyle eşyanın Almanya dan ATR eşliğinde ülkemize gelerek 29.01.2020 tarihinde tescil edilip eşyanın serbest dolaşıma girdiğini, eşya için düzenlenen tedarikçi beyanın tercihli İGV avantajı sağlamaması gerekirken bu husussun memurun gözünden kaçtığını, fakat sonradan müfettişçe yapılan denetlemede İthali gerçekleşmiş olan ATR eşliğinde gelen Almanya menşeli eşya için İGV ödenmemesi şartının tercihsiz menşe kuralları gereği, menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi şartına bağlı olduğu halde ATR eşliğinde tedarikçi beyanı kullanıldığından bahisle, yükümlünün sonradan ibraz ettiği menşe şahadetnamesinin de kabul edilmeyerek (tescil öncesi dilekçe verilerek menşe şahadetnamesini sonradan 6 ay içinde ibraz edeceğinde dair dilekçe vermediğinden) doğrudan İGV ve İGV den kaynaklı KDV tahakkuku ile GK 234 cezası uygulandığını, bu cezaya itiraz edildiğini ve 01.04.2020 tarihinde itiraza ilişkin Bölge Müdürlüğü kararının verilmediğini varsayalım.

Yükümlü Geçici 16/2 de yazılı bu yeni duruma göre 01.04.2020 tarihinden itibaren altı aylık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş menşe şahadetnamesini sunarak Bölge Müdürlüğüne yapmış olduğu itirazına ek beyan yaparsa ek tahakkuk ve ceza kararının kaldırılması gerekir.

Gürcan AKKOÇ

E. Gümrük Muayene Memuru

Gümrük Danışmanı / 0.507.6868605
Etiketler
Gürcan AKKOÇ
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları