Ortak Transit - Ortak Akıl

Son Güncellenme Tarihi: 3.10.2017
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği kriterlerlerine uyum, mevzuatta yeknesak sağlamakamacıyla çalışmalarına son sürat devam ettirmekte ve ayrıca yeni Gümrük Kanunu taslağının bir an önce yasalaşması için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Bubağlamda Ortak ve Ulusal Transit kapsamında değişiklikler yapılarak yeni GÜMRÜKGENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4) ve Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yaparak Resmi Gazetede yayımlamıştır.Kısaca hatırlamak gerekirse: Ortak Transit Rejimi1987 yılında imzalanan Ortak Transit Sözleşmesine taraf olan ülkeler (AB ve EFTA üyesi ülkeler) arasında eşyanın gümrük vergilerinin askıya alınarak taşındığı bir rejimdir.Ülkemizise Ortak Transit Sözleşmesine 1 Aralık 2012 tarihi itibariyle taraf olmuştur. Ortak Transit Rejiminin amacı Sözleşmeye taraf bir ülkede açılan transit beyannamesinin, verilen teminatın ve tanınan basitleştirmelerin bir diğer taraf ülkede de geçerli olması ve bu ülkeye girişte ayrıca bir transit beyanında bulunulmasına gerek kalmadan ortak transit işleminin kesintisiz bir şekilde tamamlanmasıdır.Ortak Transit Rejimi transit eşyasının işlemlerinin hızlandırılmasını ve basitleştirilmesi sağlayan, dolayısıyla ticaret erbabının zaman kaybetmesini önleyerek maliyetlerinin düşmesini amaçlayan bir sistemdir. NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) ise Ortak Transit Rejiminin amacı olan transit işlemlerini hızlandırmak ve basitleştirmek için işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan ve 2005 yılında tüm taraf ülkelerde uygulamaya konulan elektronik sistemdir. Bu sistem kapsamında gümrük idareleri ile ticaret erbabı arasındaki iletişimin elektronik mesajlar ile sağlandığı ve bu şekilde güvenilir ticaret erbabı için önemli basitleştirmelerin uygulandığı bir programdır.

Yeni düzenleme ile NCTS sisteminde Yönetmelik eki riskli eşya kapsamı ürünlerin ayrımı kaldırılmıştır.01.08.2017tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 214/1 inci maddesinde ortak ve ulusal transit rejimlerinde eşyanın hareket gümrük idaresince serbest bırakıldığı andan itibaren eşyaya ve taşımaya eşlik etmek üzere transit refakat belgesinin kullanılacağı, 213 üncü maddesinde ise transit beyanı olarak hangi belgelerin kullanılacağı hususları hükme bağlanmıştır. Buna ilave olarak 09.10.2017 tarihi itibariyle; 1. Detaylı Beyan Transit Uygulaması (TRIM/TREX) kaldırılacak. 2. Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi ile NCTS arasında entegrasyon sağlanacak 3. Gümrük müşavirlerinin dolaylı temsilci sıfatıyla transit beyannamesi tescil edilebilmelerine imkan verilecek 4. NCTS üzerinden ulusal transit kapsamında işlem gören transit beyannamelerine kıymet alanı eklenecek ve Bakanlık tarafından belirlenen liste kapsamındaki eşyanın, bir kara sınır kapısından bir iç gümrüğe sevk edilmesi halinde kıymet alanının doldurulması zorunlu hale getirilecek5. Hareket gümrük idaresinde eşyaya ilişkin yapılan tespitlerin sisteme kaydedilmesini teminen NCTS hareket gümrük idaresi kontrolü ekranına hat ayrımı olmaksızın “Muayene Tespit” ekranı eklenecek 6. Hareket gümrük idaresince “Muayene Tespit” ekranına girilen bilgilerin varış gümrük idaresince görüntülenebilmesi sağlanacaktır. Buna ilave olarak, yapılan değişiklikle, toplu ve götürü teminatın 01.11.2017 tarihi itibarıyla transit rejiminde kullanımına son verilmektedir.Tabi bu süreçte sorunları da beraberinde getirmiş çift damga vergisi sorulara konu olmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığı 290 sayılı 24/05/2016 tarihli yazısına istinaden iki ayrı damga vergisine tabidir denilmektedir. NCTS üzerinden verilen (LNR) ile başlayan geçici tescil numarası alan ancak tescil numarası almamış beyannameler ve (MRN) ile başlayan tescil numarası alan beyannameler iki ayrı Transit beyanname olduğundan, söz konusu transit beyannamelerin Damga vergisi Kanunu uyarınca ayrı ayrı maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir diye belirtilmiştir. Ayrıca plaka düzeltmesi 2014/10 RYKGM Genelgesine istinaden sadece liman gümrüklerinde araç plakası ile ilgili düzeltme yapılarak 241/1 uygulandığı bu uygulamanın gözetim memurunun araç limandan çıkmadan önce plaka revizesi yapma yetkisinin olduğu, yapılan uygulamanın liman gümrükleri dışındaki diğer gümrüklerde yaygınlaştırılması gerekliliği hakkında gerekli başvurular devam etmektedir.

Bir yandan ülkemizin dahil edilmeye çalışıldığı yeni savaş cepheleri açılması istenilmesi, diğer taraftan Avrupa Birliği kriterleri ve tüm sürecin restleşmeye gittiği göz önüne alındığında. Ne Avrupa’nın bu kara kıtasından vazgeçecek, ne de Türkiye’nin global ticarette ki payını bırakacak durumunun olmadığı kanaatiyle, Ortak Transit çalışmalarının sonuçlandırılması ve hayata geçmesi sırasında yaşanan sorunlar nasıl akıl birliği ile bertaraf edildi ve edilmeye çalışılıyorsa bundan sonra tüm süreçlerden Ortak Akıl birliği ile bu döneminde üstesinden geleceğimizden eminim.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrük Genel Tebliğ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4), Gelir İdaresi Başkanlığı 290 sayılı 24.05.2016 tarihli yazısı, 2014/10 RYKGM Genelge, Gümrük Yönetmeliği.
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları