YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ (AEO) DERNEĞİ

Son Güncellenme Tarihi: 12.02.2020
Mehmet Altay YEGİN

Mehmet Altay YEGİN

Gümrük Müşaviri

Yazarın Diğer Yazıları

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi kuruluşları bir araya getirmek, aralarında bilgi alışverişi, dayanışma ve eşgüdüm sağlamak, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda öneriler geliştirmek ve bu yolla dış ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak üzere Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği 31.05.2019 tarihinde kurulmuştur.

Derneğin amacı; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ilgili hükümler ile uyumlu şekilde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerinin temsilcilerini bir araya getirmektir.

Dernek, yetkilendirilmiş yükümlü sistemi kapsamında yararlanılan hak ve uygulama geliştirilmesi, dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan maliyet ve zaman kayıpların önüne geçilmesi, formalitelerin azaltılması, ilgili mevzuatın kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir hazırlanması sürecine yönelik olarak kar ve kazanç amacı gütmeden;


• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO) sahibi şirketleri bir araya getirmek suretiyle, aralarında dayanışma sağlamak,
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaları geliştirilmesi için ilgili bakanlık ile eşgüdüm ve işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde toplantı, seminer, panel ve konferans düzenlemek,
• Yetkilendirilmiş Yükümlü sistemin geliştirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası toplantılara temsilcileri aracılığıyla katılım sağlamak,
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi’ni (AEO) uygulayan farklı ülkeler düzeyinde araştırmalar yapmak, her türlü bilgi ve istatistiki verileri toplamak bu bilgileri üyeleri ile ve Bakanlıklar ile paylaşmak,
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sisteminin tanıtımı ve yararlanılan hak ve uygulamalar konularında kurs ve benzeri eğitim çalışmaları yapmak,
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi’nin (AEO) Dünya Gümrük Örgütü ve Avrupa Birliği nezdinde toplantı, uygulama ve mevzuatının takibini yapmaktır.


Bu amaçlar doğrultusunda kurulan Derneğimizin; Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi hususunda aşağıda yer alan önerilerini Ticaret Bakanlığı’na Makam ’da iletmiştir.


 YYS sahibi firmalarının DİR (Dâhilde işleme Rejimi) kapsamında ayniyetten muaf olduğu halde; nihai kullanım izin belgesi kapsamında ayniyat şartı aranmasının kaldırılması.

 Turquality belgesine verilen destekler gibi; ISO 9001 ve ISO 27001 belgelerine belirli bir miktar veya tamamına destek verilmesi.

 Götürü teminat hesaplaması gerçekleştirilirken OKS sahibi firmalar gibi %10 hesaplama yapılmaktadır. Teminat tutarı hesaplanırken YYS sahibi firmalar için %1 üzerinden hesaplama yapılmasının sağlanması.

 OKS 'de olduğu gibi aracı ihracatçı performansı için geçerli olurken, YYS performansı (Grup firmaları) için geçerli olmamaktadır.

 İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasının aktif hale getirilmesi.

 İthalatta Yerinde Gümrükleme ihtisas gümrüğü uygulamasının kaldırılması.

 Varış öncesi gümrükleme izninde YYS sahibi firmalara GTİP (50-63 gibi) sınırlamasının kaldırılması.

 YYS sahibi firmaların aldığı hizmetlere ait asgari ücret düzenlemesinin gerçekleştirilmesi.(Faaliyet Raporu)

 İlk başvuru hariç üç yılda bir yenilenen soru formunda sadeleştirmeye gidilmesi. Revizelerin sadece var ise değişiklik ile sınırlı kalmasının sağlanması.

 Faaliyet raporlarının Bölge Müdürlüklerine takdiminden sonra ceza kararlarının düzenlenmesi ve ilgili işlemlerin hızlandırılmasının sağlanması.

 Faaliyet raporu düzenleme yetkisinin kısıtlanması hususunun (GİKY - 6. Maddesinin yapılış usullerinin belirlenmesi) tekrar ilk yönetmelik maddesinde olduğu gibi hak sahiplerine iade edilmesinin sağlanması.

 Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırması Yönetmeliğinin 161. Maddesi olan İştigal alanında olmayan eşya B-1 fıkrasının açıklayıcı bir metin haline getirilmesi hususu, (Sertifika sahibinin ticaret siciline tescil ettirilmiş şirket ana sözleşmesinde belirtilen esas faaliyet konusu itibariyle aşağıdakilerin haricindeki eşyayı kapsamaktadır.)

 Faaliyet Raporuna BS-18 (Varış Öncesi Gümrükleme) kodunun eklenmesi,

 Derneğimiz üyelerinin sorunlarının iletilmesi adına Gümrükler Genel Müdürlüğü Ticaretin Kolaylaştırılması nezdinde iletişim noktası belirlenmesi,

 Tüm süreçlerde kullanılan programların ve yazılımların Bakanlık sistemi ile entegrasyonunun sağlanması ayrıca bu konulardaki taleplerle ilgili “bilgi sistemleri” iletişim noktası belirlenmesi,

 Karşılıklı tanıma ile ilgili gerçekleştirilecek toplantılara Derneğimizin gözlemci sıfatıyla katılım olanağının sağlanması gerek görülmesi halinde Derneğimizden görüş alınması.

 YYS firmasının Serbest Bölge Şubesinden, K Yetki Belgesine haiz öz mal taşıtına yüklenen eşyaların, “İhracatta Yerinde Gümrükleme” izni kapsamında serbest bölgeden sevk edilerek, YYS sahibi firmanın Türkiye’de yerleşik diğer fabrikasından yük alan diğer taşıttaki eşya ile birleştirilerek yurtdışına sevkine imkân tanınması.

 Türkiye Gümrük Bölgesi’nde yerleşik fabrikada bulunan eşyaların, Serbest Bölge’de bulunan fabrikaya K Yetki Belgesine haiz öz mal taşıtı ile 3151 rejimi ile ihracat beyannamesi kapsamında gönderilmesi ve Serbest Bölge Fabrikadaki eşyalarla birleştirilerek serbest bölgedeki başka bir taşıtla yurtdışına çıkışının sağlanması.

 Türkiye'de yerleşik akaryakıt ve yağ tedarikçilerinden satın alınan motorin ve yağ ÖTV'den muaf tutulmaksızın serbest bölgeye alınmaktadır. Üretim maliyetlerinin düşürülmesi için serbest bölgeye getirilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki ürünlerin, doğrudan üretimde girdi olarak sarf edilmesi durumunda ÖTV istisnasından yararlandırılmasının sağlanması.

 İthalat-ihracat süreçleri için gerekli bilgi ve verilerin ERP-SAP sisteminden XML formatında alınıp Tek Pencere Sisteminde Gümrük Statü Belgesi’ne tüm veriler tek tek manuel girilerek zaman kayıpları yaşandığı aşikardır özellikle çok kalemli 30,40,50 satır gibi çoklu girişlerde ciddi zaman kayıpları yaşanmaktadır. Söz konusu verilerin XML olarak Bakanlık Tek Pencere Sistemi’ne otomatik aktarılmasının sağlanması.

 YYS firmalarının ihracat beyannamelerinde, beyannamenin tescilinden sonra ancak eşyanın özet beyana bağlanmasından (sevkinden önce) önce kap, KG, eşyanın bulunduğu yer, EDI Kod Belgeler gibi unsurlarında düzeltme işlemlerini gümrük idaresine gitmeden YYS firmasının kendilerinin düzeltmesine imkân tanınması.

 YYS firmalarının vergi kaybı doğurmayan serbest dolaşıma giriş (ithalat) beyannamelerinde düzeltme (cins,nevi,nitelik,no hariç) işlemlerini gümrük idaresine gitmeden kendilerinin düzeltmesine imkân tanınmasının sağlanması.

 Gümrük Kanunu’nun 234. Maddesi kapsamında mevzuata aykırılıkların gümrük idaresinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda YYS firmalarının kendini ihbar etmesi halinde cezanın %10’dan daha düşük oranda uygulanması (örneğin %1) ya da Vergi Usul Kanunu’ndaki gibi hiç uygulanmayarak sadece gecikme zammı oranında faiz tahsil edilmesi.


 İthalat, ihracat süreçlerinin kontrol ve denetimi için GET-APP uygulamasında YYS firmalarının çoklu sorgulama ve özel raporlama yapabilmesinin sağlanması.

 Sınırdan öncelikli geçiş hakkının Kapıkule dışındaki sınır gümrük idareleri nezdinde yaygınlaştırılmasının sağlanması.

Yukarıda saydığımız önerilerin Bakanlığımız tarafından değerlendirildikten sonra yararlanılan hak ve uygulamaların geliştirilmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir.
Tarafımıza www.yysd.org.tr adresinden ulaşarak Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği’ne üye olabilir, önerilerde bulunmak için bizler ile birlikte hareket edebilirsiniz.
Sloganımızda da vurguladığımız gibi ; ‘Yetkileriniz, Yükümlülüklerimizdir.’M. Altay YEGİN
Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO) Derneği Yön. Kur. Başkanı
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları