ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Askeri Amaçlı İstisna Uygulaması

Son Güncellenme Tarihi: 25.01.2017 |

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Askeri Amaçlı İstisna Uygulaması

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Kapsamındaki  Mallarda Askeri Amaçlı İstisna Uygulaması

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Liste Kapsamındaki  Mallarda Askeri Amaçlı İstisna Uygulaması hakkında özelge.

                      T.C.

   GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

   

Sayı : 39044742-135-201595 09.11.2016

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki   mallarda askeri amaçlı istisna uygulaması  

         

 İlgide kayıtlı özelge talep formunun ve eklerinin incelenmesinden, şirketinizin ……………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………. vergi kimlik numaralı mükellefi olduğu, ……………………………………………….…….. Komutanlığı tarafından ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2707.30.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Ksilol (Ksilen)" ve 3814.00 G.T.İ.P. numaralı ticari hayatta "tiner" ismiyle bilinen malların temini için yapılan ihaleyi ………. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………….. vergi kimlik numaralı ……………………………Şti.'nin kazandığı ve bu şirketin ÖTV Kanununda yer alan askeri amaçlı istisna kapsamında bahsi geçen Komutanlığa teslim etmek üzere "tiner" isimli malı şirketinizden ÖTV'siz satın almak istediği belirtilerek, ÖTV (I) sayılı liste bakımından mükellefiyeti bulunmayan söz konusu şirkete yapılan teslimlerde ÖTV'siz fatura düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi tutulmuştur.

Söz konusu Kanunun 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış, 2/3-a maddesinde ise vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim hükmünde olduğu hükme bağlanmıştır.

ÖTV Kanununun 3 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olay, yurt içi ilk teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana gelmekte olup, Kanunun 4/1-a maddesi uyarınca, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan mallar açısından verginin mükellefi, bu malları imal ve/veya ithal edenler ile bu malların ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.

Diğer taraftan ÖTV Kanununun 7/1-a maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara tesliminin ÖTV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin "Askeri Amaçlı İstisna" başlıklı (II/C-1) bölümünde (bu Tebliğin yürürlük tarihine kadar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (7.1.1.) bölümünde) belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin "İstisnadan Yararlanabilecek Kurumlardan Belge Alınması Zorunluluğu" başlıklı (II/C-1.3) bölümünde, "ÖTV mükellefleri ile EPDK'dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketler, yukarıda adı geçen kurumlardan bu kurumların askeri amaçlı istisna kapsamında satın almak istedikleri malların cinsi ve miktarının belirtildiği bir belgeyi almadıkça söz konusu uygulama uyarınca mal teslim edemez." açıklaması yapılmıştır.

Tebliğin (II/C-1.4) bölümünde, ÖTV mükelleflerinin bu istisnadan yararlanan Kurum ve Kuruluşlara söz konusu istisna kapsamında doğrudan yapacağı mal teslimleri ve beyanına; (II/C-1.5) bölümünde ise EPDK'dan dağıtıcı/dağıtım lisansı veya ihrakiye teslim lisansını haiz şirketlerin rafinericilerden ÖTV ödeyerek satın aldıkları malların bahsi geçen istisna kapsamında teslim ve beyanına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, ÖTV Kanununda düzenlenmiş olan askeri amaçlı istisna uygulaması seçimlik bir hak olup, söz konusu istisna kapsamında mal tesliminde bulunmak isteyen satıcılar ile bu istisnadan yararlanmak isteyen alıcıların ÖTV mevzuatında bu istisna uygulaması için belirlenmiş olan usul ve esaslara uyma zorunlulukları bulunmaktadır.

Bu bağlamda, başvurunuza konu malın şirketiniz tarafından ……………………Şti. aracılığıyla askeri amaçlı istisna kapsamında bahsi geçen Komutanlığa  teslim edilmesi mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri