ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Uçak Benzinine Ait G.T.İ.P. Numarasının TGTC'de Değişmesi

Son Güncellenme Tarihi: 25.01.2017 |

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Uçak Benzinine Ait G.T.İ.P. Numarasının TGTC'de Değişmesi

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Uçak Benzinine Ait G.T.İ.P. Numarasının TGTC'de Değişmesi

 ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan uçak benzinine ait G.T.İ.P. numarasının TGTC'de değişmesi özelgesi. 

                          T.C.

             GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

            İZMİR  VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

   

Sayı : 21152195-135[16-2016-03.914]-102095 24.10.2016

Konu : ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde   yer alan uçak benzinine ait G.T.İ.P. numarasının TGTC'de değişmesi  

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden………………… Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……………………… vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve şirketiniz tarafından uçuş akademileri ve yangın söndürme mücadelesi kapsamında pervaneli uçaklarda kullanılmak üzere 2710.12.31.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan uçak benzininin ithal edildiği ancak Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTV) ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde uçak benzini isimli malın 2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numarası ile yer aldığı ve ÖTV tutarının sıfır olarak belirlendiği belirtilerek, 2710.12.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın ithali sırasında teminat verilip verilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, söz konusu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan mallar olduğu  ve bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişikliklerin anılan Kanunun uygulanmasında hüküm ifade etmeyeceği belirtilmiştir.

            Bahse konu maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalara, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/A) bölümünde yer verilmiştir.

            Söz konusu Tebliğin "(I) Sayılı Listedeki Mallarla İlgili Değişiklikler" başlıklı (I/A-3) bölümünde, ÖTV Kanununun 1/2 inci maddesine göre, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan bir malın G.T.İ.P. numarasının veya mal tanımının, bu Kanun dışında değiştirilmesi ya da ortadan kaldırılması suretiyle başka bir G.T.İ.P. numarasına taşınması veya bu mal için yeni G.T.İ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi ve benzeri hallerin; ÖTV Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve ÖTV Genel Tebliğleri açısından uygulamada herhangi bir hüküm ifade etmeyeceği açıklanmıştır.

            Diğer taraftan, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetveli 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 87 nci maddesi kapsamında 25/2/2011 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Bu güncelleme uyarınca, 2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, 2710.11.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen malların ÖTV tutarları birimi itibariyle 2,5000 TL/Litre olarak belirlenmiştir.

            Bununla birlikte, 6111 sayılı Kanunla aynı tarihte yürürlüğe giren ve ÖTV Kanununun 12/2-a maddesinin Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden yayımlanan 25/2/2011 tarihli ve 2011/1435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi ile de söz konusu malların ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiştir. ÖTV Kanununun yürürlüğe girdiği 1/8/2002 tarihinden günümüze kadar söz konusu yakıtlar için bu Kanunda belirtilen vergi tutarları bahsi geçen yetki kapsamında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile sıfır olarak uygulanmaktadır.

            Öte yandan,  ÖTV Kanununun 16/4 üncü maddesi hükmünce, aynı Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu malların yurt içinde tesliminde ödenecek ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınması gerekmektedir. Teminatın alımı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ise, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (V/A) bölümünde belirlenmiştir.

            Söz konusu Tebliğin;

            - "Gümrükte Alınacak Teminat" başlıklı (V/A-1) bölümünde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı (2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numaralı uçak benzini, 2710.11.70.00.00 G.T.İ.P. numaralı benzin tipi jet yakıtı ve 2710.19.21.00.00 G.T.İ.P. numaralı jet yakıtı (kerosen) isimli hava yakıtları olarak bilinen mallar için adı geçen Kanun eki (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarları) kadar, ÖTV'ye ilişkin olduğu bildirilen Türk Lirası olarak nakit teminatın veya ÖTV için düzenlendiği belirtilmiş olan banka teminat mektubunun gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmamasının uygun görüldüğü, diğer yandan bu Tebliğ ekinde (EK:7B) olarak yer alan "Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası"nı haiz olan ÖTV mükelleflerince hava yakıtı ithalinde söz konusu sertifikanın ilgili gümrük idaresine ibrazı edilmesi halinde teminat alınmayacağı,

            - "Hava Yakıtları İçin Alınacak Teminat" başlıklı (III/B-7.1) bölümünde, hava yakıtları olarak bilinen malların; ÖTV Kanununun 12/4 üncü maddesindeki yetki uyarınca yurt içerisindeki tesliminde, 16/4 üncü maddesindeki yetki uyarınca da ithalinde, her bir hava yakıtı miktarı için adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarları kadar teminat alınması uygun görüldüğü, (III/B-7.1.1) bölümündeki şartları taşıyan mükelleflerin "Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası"nı haiz olmaları suretiyle teminat vermeksizin yurt içinden hava yakıtı alabilecekleri veya ithal edebilecekleri,

            - (VI/B-2 ve 3) bölümlerinde hava yakıtı olarak bilinen mallara ilişkin bu Tebliğ ile yeni getirilen düzenlemelerin yürürlüğe gireceği 1/7/2015 tarihine kadar, bu Tebliğden önce yürürlükte olan düzenlemelerin uygulanmaya devam edileceği

            açıklanmıştır.

            Bu çerçevede, ilgide kayıtlı özelge talep formunuza konu ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.11.31.00.00 G.T.İ.P. numarasında yer alan uçak benzini isimli malın, 2012 yılından itibaren Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan değişikliklere bağlı olarak G.T.İ.P numarasının değişmesi sonucunda 2710.12.31.00.00 G.T.İ.P. numarasına taşınmış olması, ÖTV Kanunu ve  bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile ÖTV Genel Tebliğleri açısından uygulamada herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

            Buna göre, 1/7/2015 tarihinden itibaren "Teminatsız Hava Yakıtı Alımı Sertifikası"nı haiz olmayanların uçak benzini isimli malın ithali sırasında, bu mal için Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan ÖTV tutarı kadar ÖTV'ye ilişkin olduğu bildirilen Türk Lirası olarak nakit teminatı veya ÖTV için düzenlendiği belirtilmiş olan banka teminat mektubunu ilgili gümrük idaresine vermeleri gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri