Test Amaçlı Eşya İle Numune ve Modellerin Gümrüğe Beyan Sorunu

Son Güncellenme Tarihi: 4.11.2016 |

Test Amaçlı Eşya İle Numune ve Modellerin Gümrüğe Beyan Sorunu

Test Amaçlı Eşya İle Numune ve Modellerin Gümrüğe Beyan Sorunu

Değerli Gümrük TV takipçisi Gürcan Akkoç Bey, Test Amaçlı Eşya İle Numune ve Modellerin Gümrüğe Beyan Sorunu hakkındaki yazısını bizimle paylaştığı için Gümrk TV ailesi olarak teşekkür ederiz. 

Test Amaçlı Eşya İle Numune ve Modellerin Gümrüğe Beyan Sorunu

Firmalar ticari faaliyet  konuları ile ilgili olarak zaman zaman   inceleme ,analiz ve test amaçlı eşyalar ile siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modelleri yurtdışından getirtebilmekte, bu eşyalar yurtdışına seyahat eden firma çalışanlarının yurda dönüşlerinde yolcu beraberinde gümrük idarelerine beyan edilmeden bagajlarında veya el çantalarında yurda sokulabilmektedir. Bu tür yolcu beraberi şahsi ve hediyelik eşya sınıfına girmeyen ticari nitelikteki eşyaların gümrük idaresine beyan edilmesi gerektiği konusunda firmaların yeterli bilgiye sahip olmadıkları kanaatindeyim.

Bu nedenle aşağıda bu türden eşyaların neler olabileceği ve gümrük mevzuatı  açısından  durumuna değindim.

 a) Bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı olarak İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya..

Gümrük Kanununun 167.maddesinin 8.fıkrasinin ( e ) bendinde '' bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı olarak İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu'' hükmü yer almaktadır.

Yine muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin  2009/15481 sayılı  4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 91'inci maddesinde ''Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınır '' denilmektedir.

Muafiyet kapsamına ilişkin ise aynı kararın 92'inci maddesinde ise bu muafiyetin;

a) İnceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmeyen,

 b) Serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmayan,

eşya için uygulanacağı yazılıdır.

Yukarıda yazılı mevzuat hükümlerinden  tekrar satışa sunulmamak , ayrıca  inceleme analiz veya test  amacına  uygun miktarı aşmamak kaydıyla  bir ticari faaliyetin yürütülmesi ile bağlantılı olarak İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen   eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilebileceği anlaşılmaktadır.

b) Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modeller..

4458 sayılı Gümrük Kanununun 167.maddesinin sekizinci fıkrasının  ( d ) bendinin ( i ) alt bendinde belirtilen ''Ticari mahiyet arz etmeyen (önemli değeri olmayan) numunelik eşya ve modeller'' serbest dolaşıma sokulması halinde gümrük vergilerinden muaftır. Bu Numunelik eşya ve modeller  belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek şeklinde olmalıdır.

Ayrıca 2009/15481 sayılı kararın 86.maddesinde de ‘’önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellere’’  muafiyet tanınacağı hüküm altına alınmıştır

Gümrük idaresi, muafiyetin uygulanması esnasında numune veya model olma özelliklerini ortadan kaldırmayacak şekilde, kendi başlarına kullanılabilecek nitelikteki eşya için yırtma, delme veya açık ve sabit bir şekilde işaretleme ya da herhangi başka bir işlem yoluyla kalıcı olarak kullanılmasını önleyici tedbirleri alabilir.

Diğer taraftan Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya hk .genelgede önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin gümrük işlemlerinin, anılan Kararın 45 ve 62 nci maddelerinden bağımsız olarak (75 € ve 1500 € ile sınırlı değil ) , 86 nci madde hükümleri çerçevesinde gümrük vergilerinden muafen posta idaresi veya hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilmek suretiyle gerçekleştirilebileceği de yazılıdır.

Eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında veya ambalajında numune olduğuna dair bir ibare olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde eşyanın işlemlerinin yukarıda bahsi geçen hükümler kapsamında sonuçlandırılması gerekmektedir.

Her iki tür eşyanın da ortak özelliği..

Görüleceği üzere Bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya  ile önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modeller  bir gümrük kapısından Türkiye'ye giriş yapıp da gümrük idaresine beyan edildiklerinde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma girebilirler. Bu muafiyet gümrük vergisini kapsadığı gibi KDV muafiyetini de kapsar .

Ayrıca 2009/15481 sayılı muafiyet kararının 112.maddesinde ‘’97 nci maddenin ikinci fikrası kapsamında serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.’’ denilmek suretiyle  5.kısımda yer alan bu iki tür eşya için serbest dolaşıma giriş beyanı verildiğinde gözetim ve korunma önlemleri ile Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğlerinin (ÜGD) uygulanmayacağı belirtiliyor.

Gümrük idarelerine beyan edilmeme sorunu..

Yukarıda yazılı iki türden  eşyalar  zaman zaman firmaların yurt dışına seyahat eden çalışanlarının  yurda dönüşlerinde yolcu salonlarındaki gümrük personellerine beyan  (gümrüğe beyan) edilmeksizin bagajlarında yurda sokulabilmekte, bilahere bunlar için yapılan ödemelerin  ''Numune–Shopping giderleri’’ olarak  yurtdışı hesaplar '' altında  firmaların muhasebe kayıtlarında gösterildiklerine sonradan kontrol denetimlerinde  şahit olunmaktadır.

Ticari nitelikte bir eşyayı ''yolcunun şahsi kullanımına mahsus veya hediyelik  eşya '' olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bu türden eşyanın yolcu salonlarından girişte gümrüğe beyanı gerekir. Vergi alınıp alınmayacağı ise ülkeye giriş amacına bağlı olarak gümrük idaresince değerlendirilecek olup, yukarıda belirtilen şartları taşıyorlarsa zaten gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulmalarına izin verilecektir.

Gümrük Kanununun 239.maddesinin 1.fıkrası ''İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hükümleri gereğince belirlenen gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs edenlerle, bu tür eşyayı gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda sokanlar veya çıkaranlar ile buna teşebbüs edenlerden, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde, CIF değerinin, ihracata konu olması halinde ise FOB değerinin onda biri oranında para cezası alınır'' şeklinde olup,  bu maddenin ilk kısmı gümrük vergilerinden muaf eşyanın gümrük kapıları dışında başka yerlerden izinsiz giriş ve çıkışı   , ikinci kısmı ise  gümrük kapılarından girmek veya çıkmakla  beraber gümrük işlemlerini yaptırmaksızın yurda giriş ve çıkış ile ilgilidir. Bizi ilgilendiren bu ikinci kısımdır. Yani, yukarıda bahsettiğimiz eşyalar bir gümrük kapsından girmiş ancak gümrük işlemeleri yaptırılmaksızın (gümrük idaresine bir beyan verilmeksizin )  yurda sokulmuştur. 

Bu durumda  gümrük vergilerinden muaf eşyayı bir gümrük kapsından yurda sokmakla birlikte gümrük işlemleri yaptırılmadan yurda sokulduğu için uygulanacak ceza anılan madde hükmünden görüleceği üzere CIF değerinin onda biri oranında para cezası yaptırımı olacaktır.

Bu nedenle 2009/15481 sayılı Kararın  91.maddesi kapsamındaki ‘’bilgi edinme veya endüstriyel ya da ticari araştırma amaçlarına yönelik olarak, nitelikleri veya diğer teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşya’’  ile  aynı Kararın 86.maddesi kapsamındaki ‘’önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin ‘’ firma personellerince el çantalarında veya bagajlarında yurda getirildiği durumlarda muhakkak  yolcu salonlarında  gümrüğe beyan edilmesi gerekir. Aksi halde bu şekilde gümrüğe beyan yapılmayan eşyalar  firmaların  '' Numune –Shopping yurtdışı giderleri '' hesabı adı altında muhasebeleştirildiklerinde fabrikada yerinde demetim yapan Gümrük Teftiş Elemanın gözünden kaçmayacak ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 239 uncu maddesinde bahsedilen CIF değerin onda biri oranındaki ceza ile muhatap olunması kaçınılmaz olacaktır. 

GÜRCAN AKKOÇ  / E. Muayene Memuru

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler