Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Yönetmelik

Son Güncellenme Tarihi: 28.06.2016 |

Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Yönetmelik

Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında Yönetmelik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE-ŞİLİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDEKİ MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 1 inci maddesinde belirtilen Ek’e dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (m) ve (s) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Gümrük idareleri: Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Şili’de Ulusal Gümrük İdaresini,”

“m) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,”

“s) Yetkili makam: Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Şili’de Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünü (DIRECON),”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 22 nci maddesinin birinci fıkrasında, 23 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, 26 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, 32 nci maddesinin birinci fıkrasında, 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, 39 uncu maddenin birinci fıkrasında, 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça” ibaresi “Bakanlık veya Bakanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 46 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Menşe kümülasyonu” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıda yer alan dört, beş ve altıncı fıkralar eklenmiştir.

“(4) Avrupa Birliği menşeli maddeler, bir Taraf Ülkede daha ileri düzeyde bir işleme tabi tutuldukları veya bir Taraf Ülkede bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde o Taraf Ülke menşeli maddeler olarak kabul edilir.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca Avrupa Birliği menşeli maddelerin Türkiye veya Şili’de elde edilen bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde, Türkiye veya Şili menşeli kabul edilebilmeleri için;

a) söz konusu maddelerin Türkiye veya Şili’de tabi tutulduğu işçilik veya işlemin, 9 uncu maddede belirtilen işçilik veya işlemlerin ötesine geçmiş olması,

b) söz konusu maddeler Türkiye veya Şili’ye doğrudan ihraç edilmiş olsa idi geçerli menşe kuralları uygulandığında, maddelerin yine Avrupa Birliği menşei kazanacak olması, ve

c) Türkiye, Şili ve Avrupa Birliği arasında bu kümülasyon mekanizması ile söz konusu ürünlerin menşeinin belgelendirilmesi ve kontrolüne ilişkin Yönetmelik hükümlerinin tam olarak uygulanmasını sağlayan yeterli idari işbirliği süreçlerine imkân veren düzenlemelerin mevcut olması,

gerekmektedir. Söz konusu maddelerin 9 uncu maddede belirtilenlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları koşuluyla, 8 inci maddede belirtilen yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olma şartı aranmaz.

(6) Dördüncü ve beşinci fıkralarda tesis edilen kümülasyon, Türkiye, Şili ve Avrupa Birliği arasında ayrı ayrı tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması koşuluyla uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri