Varlık Barışında Kapsam Daraltıldı

Son Güncellenme Tarihi: 5.08.2016 |

Varlık Barışında Kapsam Daraltıldı

Varlık Barışında Kapsam Daraltıldı

Varlık barışında kapsam daraltılarak, yurtdışından getirilecek varlıklar arasında sayılan gemi, yat ve su araçları kapsam dışına çıkarıldı. Yurtdışından diğer kişilerin nam ve hesabına varlık getirilmesine ilişkin düzenlemeden ise vazgeçildi. 

30 Haziran 2016 itibarıyla ödenmemiş olan vergi, prim borçlarına, gümrük vergi borçlarına 18 aya kadar yeniden yapılandırma getiren yasa teklifi Meclis'te kabul edildi. 90 milyar TL'lik vergi alacağının yeniden yapılandırılmasını öngören düzenlemeden 5 milyona yakın mükellefin yararlanması bekleniyor. Sosyal güvenlik primlerinde ise yaklaşık 72 milyar liralık tutarın yapılandırılması öngörülürken, vergi ve prim olarak toplamda yaklaşık 162 milyar TL'lik tutar yeniden yapılandırılacak. Kabul edilen yasa teklifiyle trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacaklarının da yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. 

OSB'lerin kredilerine yeniden yapılandırma 

Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet partilerinin ortak imzasıyla verilen önergeyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatifl erine kullandırılan kredilerden, 30 Haziran 2016 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde ödenmeyen kredi borçları ile kanuni takipte olan kredi borçlarına yeniden yapılandırma imkanı sağlandı. Kanunun yayımlanmasının ardından ikinci ayına sonuna kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ya da bakanlığın uygun görmesi halinde kredi ödemelerine aracılık eden bankaya başvuruda bulunulacak. Alacak aslı ile buna bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın, ilk taksinin kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ödenmesi halinde de bu alacaklara bağlı fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecek. 

Muhalefet karşı çıktı, başkasının hesabına para getirme önlendi 

Teklifin en tartışmalı maddelerinden olan varlık barışında muhalefetin talepleri de dikkate alınarak verilen önergelerle bazı değişikliklere gidildi. Yurt dışından getirilecek varlıklar arasında yer alan gemi, yat ve diğer su araçları kapsam dışına çıkartıldı. Gerçek ve tüzel kişilerin, diğer kişilerin nam veya hesabına varlık getirmesine ilişkin fıkra tasarıdan çıkarıldı. Ayrıca kanuni defter kayıtlarında bulunan sermaye avanslarının yurt dışından getirilen varlıklarla karşılanabilmesine imkan sağlandı. Buna göre, varlık barışı düzenlemesinin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden yararlanabilecekler. Kabul edilen diğer bir önergeyle Türkiye'ye getirilenler ile Türkiye'de bulunan varlıklarını kanuni defterlerine kaydeden mükellefler hakkında bu işlemlerinden dolayı ve bu işlemlerden hareketle inceleme, araştırma, soruşturma ve kovuşturma yapılmamasının öngörüldüğü fıkrada da değişikliğe gidilerek, düzenlemelerden yararlananlar hakkında diğer mevzuattan kaynaklanan sebeplerin hukuken zorunlu kıldığı hallerde gerekli işlemlerin yapılabileceğine ilişkin maddeye açıklık getirildi. 

Tarımsal krediler, TESK'in aidat alacakları yasaya girdi 

Kabul edilen önergeyle Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyona, birlik ve federasyonların da Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na olan aidat ve katılım payı borçları, Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların ödemeleri gereken baro kesenekleri ile staj kredisi borçları, orman köylüleri ve bu köylüler tarafından oluşturulan kooperatiflere Orman Genel Müdürlüğü tarafından verilen kredilerin geri ödemeleri yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatifl ere veya bu kooperatifl erin ortaklarına kullandırılan krediler de yeniden yapılandırılacak. Ayrıca tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerden il özel idaresine devredilen alacaklarından 100 TL'yi aşmayanların tahsilatından vazgeçilecek. 

Kabul edilen diğer bir maddeyle “sözleşme” tanımlanmasının dar yorumlanması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılarak, "hizmet sözleşmeleri" de mali sorumluluk maddesine eklendi. Buna göre partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları hizmet sözleşmeleri de dahil her türlü sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden dolayı, parti tüzel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamayacak.

Vergi cezalarına yeniden yapılandırma

• Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak. Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan vergilerde ve 2016'ya ilişkin 30 Haziran'dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak. 

•Yapılandırmalar 30 Haziran öncesini kapsayacak. Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek. 

• Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklardan, vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunların gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacak. Sadece gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacağın ödenmemesi halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı kesilen vergi cezaları ve bunların gecikme zamlarından vazgeçilecek. 

• Mükellefler, belirlenen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. 

• Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden fatura düzenleyerek kayıtlarından çıkarabilecek. Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan KDV, ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde 3 taksitle ödenecek. 

• Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu ve tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, ilgili kanundaki yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami 144 eşit taksitle tahsil edilecek. Bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı, bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının yüzde 50'sini aşamayacak. 

• Maliye Bakanlığı'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SGK'ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce 50 liranın altında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek. 

• TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ile borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB'a olan aidat borçları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre ödenmesi gereken aidat borçları da yapılandırılacak.

Kaynak: Dünya gazetesi 

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler