Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleriyle (YGM) İlgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2016/21 Sayılı Genelgeleri Ve Yeni YGM Rehberinin Getirdikleri

Son Güncellenme Tarihi: 14.04.2017 |

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleriyle (YGM) İlgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2016/21 Sayılı Genelgeleri Ve Yeni YGM Rehberinin Getirdikleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleriyle (YGM) İlgili Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2016/21 Sayılı Genelgeleri Ve Yeni YGM Rehberinin Getirdikleri
Bilindiği üzere, 07/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri
(Seri No: 6) bazı maddeleri Resmi Gazetede 15.12.2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 7 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Seri No:7) ile değiştirilmişti. Her iki tebliği
konu alan makalelerimiz okuyucuların dikkat-i nazarlarına sunulmuştu. Bu makalemizde ise,
zikredilen tebliğlerle ilintili olarak yayımlanan Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2016/21
sayılı genelgeleri ile özellikle genelgenin 1 nolu ekini teşkil eden yeni YGM Rehberinin
karşılaştırmalı çalışması konu edilmiştir.

Yargı-İdare mengenesine sıkışmış olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği mesleğine
şartların getirdiği yasal zorunluluk münasebetiyle bir nebze nefes aldırmak için ardı ardına
yeni düzenlemeler yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu düzenlemelerin şimdilik sonuncusu
makalemize konu edilen genelgedir. Söz konusu genelge; Gümrük Müşavir Yardımcılarına
ilişkin bilgilerin Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince kayıt altına alınacağı, Gümrük
Müdürlükleri tarafından tespit raporu sorgulama ve kabul/red işlemlerini yapılacağı,
Gümrüksüz satış mağazalarında aynı gümrük denetimi altında bulunan mağazaya eşya
sevkinde düzenlenen eşya yollama kâğıdı yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından
imzalanacağı, uygulama rehberinin ve çalışma bölgelerinin genelge ekine derç edildiği gibi
hususları ihtiva etmektedir.

Buraya kadar yazılanları girizgah sadedinde kabul etmekle birlikte makalemizin asıl
konusunu teşkil eden eski-yeni YGM Rehberlerinin bir nevi kıyaslaması oluşturmaktadır.
Buna göre:
1- Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)'nin yerini
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6) almıştır.
2- Gümrük Müsteşarlığı ibareleri; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
3- Mevzuatın elverdiği ölçüde tanzim edilecek sözleşme ve raporlara, Kağıt Ortamda
alınan izin belgelerinin tarih ve sayıları yerine; Tek Pencere Sistemi tarafından üretilen
23 haneli belge numarası ve tarihinin yazılmasına dair düzenleme yapılmıştır.
4- 2012/33 Sayılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirliği Rehberini konu alan Genelge Yürürlükten kaldırılmıştır.
5- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği
Rehberi; Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması olarak revize edilmiştir.
6- Tespit Raporlarının Gönderilmesine ilişkin hanelerde yer alan “…tespit raporunun bir
örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise yükümlüye sunulacaktır.” İbareleri
“…tespit raporu ilgili gümrük müdürlüğüne ve yükümlüye sunulacaktır.” Şeklinde
değiştirilmiştir.
7- Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında gümrük müşavir yardımcısı veya stajyer
statüsünde çalışmaya başlayan kişilere ait bilgilerin ilgili bölge müdürlüğünce kayıt
altına alınması ifadesinden stajyerler çıkartılmıştır.
8- "ym-Yetki.Güm.Müş.Tespit Raporu Kont.Kabul Memuru" kullanıcı koduna sahip
personel “rapor özetini sorgulama ve kabul/red işlemlerini yapmaya yetkilidir”
İfadesindeki rapor özeti çıkartılarak “yalnızca tespit raporu sorgulama ve kabul/red
işlemlerini yapmaya yetkilidir.” İfadesi getirilmiştir. Böylece Rapor özetlerinin değil;
07/01/2017 tarihinden itibaren YGM tespit raporları, PDF formatında taranıp,
elektronik imza sağlayıcı firmalardan temin edilebilecek bir program vasıtası ile eimzalı
dosya haline getirildikten sonra Web Ara yüzü veya Web Servis üzerinden
sisteme gönderilmesine yönelik paralel düzenleme yapılmıştır.
9- Çalışma Bölgelerinin tayin ve tespiti yapılmış ve 2 nolu ek olarak genelgeye derç
edilmiştir.
10- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği çerçevesinde özel antrepo açılışına ilişkin
hususlar Antrepo açılışıyla ilgili AN1 kodu münderecatına alınmıştır.
11- Elleçlemeyle ilgili 9.maddede yer alan Tespit raporunun gönderilmesi başlıklı
1.parağrafta yer alan “tespit raporunun bir örneği rapor özetinin verildiği tarihi takip
eden yedi iş günü içerisinde denetleyici gümrük idaresine, bir örneği de tespit işlemini
yaptıran kişiye ibraz edilir.” İfadesi, “tespit raporu rapor özetinin verildiği tarihi takip
eden yedi iş günü içerisinde denetleyici gümrük idaresine, bir örneği de tespit işlemini
yaptıran kişiye sunulur.” Şeklinde revize edilmiştir.
12- Rehberin 10.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar başlıklı bölümünün (16) no.lu
TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması
gerekir: alt başlığındaki hatalı ibare olan
(- TCGB Tescil NO) “- TCGB Tescil Tarihi” olarak düzeltilmiştir.
13- Tek pencere Sistemi tarafından üretilen belgelerin referans ve tarih bilgilerinin
raporların ve sözleşmelerin ilgili hanelerine derç edilmesine imkan sağlayan
düzenleme yapılmıştır.
14- Kısmi Veya Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Bazı Eşyanın
Rejimin Öngördüğü Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığının Süre Uzatımlarının
Değerlendirilmesi Açısından Tespiti konulu maddeye “Hazırlanacak tespit raporunun
ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.”
Şeklinde 10.3- Tespit Raporunun Ekleri madde başlığı eklenmiştir.
15- Eşyanın öngörülen süre dahilinde dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemi
kapsamında nihai kullanımına ilişkin tespit konulu 11.2- nolu maddesi genelge
kapsamından çıkartılmış, böylelikle rejim ayrımı olmaksızın talep edilen veya
belirlenen eşyalar için nihai kullanım mevzuatının uygulanacağı hükmü
benimsenmiştir.
16- Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup
olmadığının tespiti (NK1) konulu tespit sözleşmesinin (5) no.lu “tespit türü” alanı
rejim ayrımının ortadan kaldırılması hasebiyle, “nihai kullanım konusu eşyanın
öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen
amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespiti” şeklinde revize edilmiştir.
17- Nihai Kullanım İzinlerinin Tek Pencere Sistemi üzerinden alınması münasebetiyle,
belgelere ilişkin sayı ve tarihler kaldırılarak bunun yerine Tek Pencere Sistemi
tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge için verilen 23 haneli belge
numarası ve tarihi ibareleri eklenmiştir.
18- Nihai Kullanımla ilgili hazırlanacak raporun Genel Bilgiler hanesine 29.09.2016 tarih
ve 29842 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Nihai
Kullanım) (Seri No: 1)’in 5.maddesine paralel olarak “ - Nihai kullanım kapsamı
eşyanın bir ara işleme tabi tutulmak üzere bir başka firmaya gönderilmesi durumunda,
bu işleme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı,
açıklayıcı tanımı.” İfadesi ile “Değerlendirmeler” bölümünde söz konusu ara işleme
ilişkin ilave bilgi girilmesi eklenmiştir.
19- Gümrük İdarelerince Verilen Dahilde İşleme İzinleri Kapsamındaki Eşya İle İlgili
Süre Uzatımlarına Esas Teşkil Edecek Tespitlerle ilgili olarak, değerlendirmeler
bölümündeki “- Yapılan ek süre talebinin haklı bir sebebe dayandığı,” ifadesi; “-
Yapılan ek süre talebine esas haklı sebebin ne olduğu,” ibaresiyle değiştirilmek
suretiyle süre uzatımına ilişkin haklı gerekçenin açık ve net bir şekilde yazılması
talimatlandırılmıştır. Yine aynı bölüme “- İzin kapsamı üretim ve işleme faaliyeti veya
taahhüt edilen ihracatın tamamının gerçekleştirilememesinde ilgili firmanın ihmal
veya kusurunun bulunmadığı,” şeklinde yeni bir ifade eklenmiştir. Ayrıca Ek süre
talebine esas haklı sebebe ilişkin tevsik edici bilgi/belgelerin tespit raporuna eklenmesi
gerektiği talimatlandırılmıştır.
20- Rehberin “Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Özel Nitelikli
eşyanın Kullanımı Sonucunda Elde Edilen Ürünlerin Hangi Oranda Türkiye Gümrük
Bölgesinden İhraç Edildiğinin Tespiti” konulu 13.maddesine “Hazırlanacak tespit
raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması
gerekir.” Şeklinde “13.3- Tespit Raporunun Ekleri” konulu madde eklenmiştir.
21- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İbra İşlemine İlişkin Tespitin
konu alındığı 14. Maddenin (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER
alanına aşıdaki ilaveler yapılmıştır:
a. “- Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu Ekinde Yer Alan Başvuru Formu Tarihi”
ibaresi, “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine İlişkin TCGB Tescil
Tarihi,-TCGB Tescil Sayısı” ibareleriyle değiştirilmiştir.
b. Tek Pencere sisteminden alınan belge tarih ve sayısının eklenmesine ilişkin
düzenleme yapılmıştır.
c. Gümrük Rejimine Tabi Eşyanın GTİP Açıklaması
d. İşlenmiş Ürünün
i. Serbest Dolaşıma Sokulmasına İlişkin TCGB Tescil Tarihi
ii. -TCGB Tescil Sayısı
iii. -İşlenmiş Ürünün Serbest Dolaşıma Sokulduğu Gümrük Müdürlüğü
iv. - İşlenmiş Ürünün GTİP’
v. -GTİP Açıklaması
22- Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İbra İşlemine İlişkin Tespitleri
konu alan rapor tanzimlerinde Tek Pencere Sistemine ve e-belge ibaresine atıflar
yapılmıştır.
23- Tercihli Ticaret Anlaşmaları Çerçevesinde Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvurusuna
Konu Eşyaların Menşe Kurallarına Uygunluğunun Tespitini konu alan “Çalışma
Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler” konulu 17.3- maddesi
kaldırılmıştır. Ayrıca 17.5- nolu Tespit Raporunun Ekleri maddesine aşağıdaki ilaveler
yapılmıştır:
a. Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun
tarih, sayı ve geçerlilik süresi,
b. Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura
beyanları muhteviyatı eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde
edilmiş ise; bu durumu tevsik eden bilgi ve belgelerin (Müstahsil Makbuzu,
Borsa Tescil Beyannamesi, Fatura vs.) içeriklerine ilişkin bilgilerin tek tek
sayılmak suretiyle belirtilmesi,(Söz konusu belgelerin birer örneği çalışma
kağıdına eklenecektir.) (Çalışma kağıtlarının bir önceki fıkrada kaldırıldığı
sehven atlanmıştır)
c. Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura
beyanları muhteviyatı eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde
edilmiş değil ise; eşyanın üretiminde kullanılan ithal girdilere ilişkin serbest
dolaşıma giriş beyannameleri, fatura vb. diğer belgeler ile varsa
EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED
fatura beyanlarının belirtilmesi (Söz konusu belgelerin birer örneği çalışma
kağıdına eklenecektir),Y
d. Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura
beyanları muhteviyatı eşya için ödenmesi gereken telâfi edici vergi var ise, söz
konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin
türü sayı ve tarihi.
e. Tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması
gerekir.
24- YGM çalışma Bölgeleri aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir:

Ek-2
YGM ÇALIŞMA BÖLGELERİ
1. BÖLGE
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
2. BÖLGE Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
3. BÖLGE Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
4. BÖLGE Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
(Afyon, Uşak, Denizli Gümrük Müdürlükleri hariç)
5. BÖLGE
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Pamukkale Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
(Afyon, Uşak, Denizli Gümrük Müdürlükleri dahil)
6. BÖLGE Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
7. BÖLGE Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
8 BÖLGE Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
9.BÖLGE
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Fırat Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Haki DEMİRTAŞ
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
Etiketler
Haki Demirtaş
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Köşe Yazıları