Yurt Dışı Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Genelge

Son Güncellenme Tarihi: 23.06.2016 |

Yurt Dışı Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Genelge

Yurt Dışı Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Genelge

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ[1] 

BİRİNCİ BÖLÜM

DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM

Dayanak 

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi, 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Amaç 

MADDE 2 – (1) Bu Genelgenin amacı, 2010/6 sayılı Tebliğe ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesidir. 

Kapsam 

MADDE 3 – (1) Bu Genelge, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar. 

Tanımlar

MADDE 4- (1) İşbu Genelgede, Tebliğ’in 4 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ilaveten aşağıdaki tanımlar esas alınacaktır.

Proje: Türkiye Ticaret Merkezi kurmak ve işletmek amacıyla ortakları, kapsamı, süresi, bütçesi, uygulayıcıları, fizibilite raporu ile öngörülen çıktıları belirlenmiş faaliyetler bütününü,

Proje Değerlendirme Komisyonu: Bakanlık temsilcilerinden oluşan ve bu Tebliğ kapsamındaki proje ve proje unsurlarına ilişkin değerlendirme yapan komisyonu

İlişkili Kişi:

a)    Destek kapsamındaki şirketin kendi ortaklarını,

b)    Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

c)    Destek kapsamındaki şirketler veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

d)    Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,

e)    Ortakların eşlerini,

 

f)     Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımlarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETLERİN DESTEKLENMESİ

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 5 – (1) Kira desteği için; şirketler EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS),  İşbirliği Kuruluşları ise EK-2’de yer alan bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurularını yaparlar.

          (2) Sınai ve ticari şirketlerin başvurularında kapasite raporu ve yurt dışındaki birimlerinde sergiledikleri ürünlere ilişkin yurt içi marka tescil belgesi sunulması zorunludur. Kapasite raporu ile yurt dışındaki birimlerinde sergiledikleri ürünlere ilişkin yurt içi marka tescil belgesini sunmayan şirketler ticari şirket olarak kabul edilirler.    

          (3) Kapasite raporu sunan şirketin marka tescil belgesinin en az %51 ortaklık payının bulunduğu şirkete ait olması mümkündür. 

MADDE 6-      (1) Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşelikleri, yurt dışı birime ilişkin ilk destek başvurusuna yönelik belgeleri onaylamadan önce ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde söz konusu birimi yerinde inceler ve “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunu (EK-8)” doldurarak söz konusu şirketin destek başvurusunda bulunduğu İBGS’ye iletirler. Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşelikleri, İşbirliği kuruluşlarınca açılan yurt dışı birimlere ilişkin EK-9 formunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderirler.  Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin EK-8 veya EK-9’da olumlu görüş vermesi söz konusu birimin 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde faaliyet gösterdiğini, ilgili birime ait kira tutarının rayice uygun olduğunu ve ilgili birimde Türk ürünlerinin pazarlandığını gösterir. Şirketlerin EK-8 için verdikleri bilgilerin doğru ve ispatlanabilir olması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri gerekli gördükleri durumlarda verilen bilgilerin doğruluğunu gösterecek belgeleri (ithalat beyannameleri örnekleri vb.) isterler. Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin EK-8 veya EK-9’da olumsuz görüş bildirmeleri durumunda İBGS/Bakanlık ilgili birimi destek kapsamından çıkartır ve söz konusu birime ilişkin sonuçlandırılmayı bekleyen başvuruları değerlendirmeye almaz.

(2) İBGS, değerlendirmeye aldığı başvuruya ilişkin ilk destek başvurusunda ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından düzenlenmesi gereken EK–8 formunun bulunmaması durumunda ilgili Ticaret Müşavirliği / Ataşeliğinden söz konusu birime ilişkin EK-8 formunu talep eder.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Pazarlanan ana ürünlerin Türkiye’de üretilmiş olması koşuluyla, ticari gereklilikler nedeniyle sınırlı miktarda tamamlayıcı ürün (aksesuar, yan ürün vb.) niteliğinde Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin bulunduğu birimler de Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri tarafından EK-8 formunda olumlu Türk Malı imajına katkı sağladığı yönünden raporlanması halinde desteklenir.

MADDE 7- (1) Kira desteği başvurularında (reyonlara ilişkin komisyon ödemeleri hariç) fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun açık olarak belirlenemediği durumlarda kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması ve bu yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılması gerekir.

(2) Distribütör tarafından gerçekleştirilen, hipermarketlerde ürünlerin teşhir edilmesi için kiralanan reyon bedeline ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için söz konusu harcamaların distribütör tarafından şirket ya da şirketin yurt dışı şirketine fatura edilmesi ve şirket ya da şirketin yurt dışı şirketi tarafından distribütöre yapılan ödemenin bankacılık sistemi ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Distribütör ile üçüncü taraf arasında düzenlenen ve ilgili ülkede muteber olan belgelerin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ’ne onaylatılarak ibraz edilmesi zorunludur.

MADDE 8- (1) Bu Genelge kapsamında 6 (altı) ay ve daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerinin tek seferde yapılması halinde destek ödemesi  “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunun (EK-8 veya EK-9)” ibrazını müteakip gerçekleştirilir.

MADDE 9- (1) İşletme giderlerinin destek kapsamında bulunmaması nedeniyle, kira desteği için net kira tutarı ile işletme giderlerinin kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi veya kiraya verenden alınacak açıklayıcı bir yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılarak İBGS’ye iletilmesi zorunludur.

MADDE 10- (1) Destek başvurusunda bulunulmuş bir yurt dışı birimin adresini değiştirmesi durumunda; taşınma tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde adres değişikliğinin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine bildirilmesi ve yeni birimin kira kontratının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaya sunulması gerekmektedir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği adres değişikliğini, bildirim tarihini içeren bir yazı ile İBGS’ye/Bakanlığa bildirir. Bildirimin ve yeni birimin kira kontratının onaya sunulmasının 1 (bir) ay içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda eski birim kapatılmış sayılır ve Tebliğ’in 11 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

(2) Adres değişikliği durumunda yeni adresteki birim, eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir.

MADDE 11- (1) Bu Genelge kapsamında ibraz edilen kira sözleşmesinde belirtilen ve aynı adreste bulunan birden fazla birim için (Örnek: Mağaza+Depo) ortak bir kira bedeli belirlenmiş ise, bu birimler tek birim olarak değerlendirilir ve hesaplama, limiti yüksek olan birime göre yapılır. (Örnek: Yukarıda verilen örnekte mağazanın limitleri esas alınır.) 

(2) Aynı sözleşme ile bir mağaza zincirinin bir ya da birden çok mağazasında reyon kiralanması durumunda bu sözleşme konusu reyon veya reyonlar tek bir birim kabul edilir.

(3) Mağaza ya da marketlerde şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin satışının yapılması amacıyla kiraladığı belirli bölümler reyon olarak değerlendirilir.

(4) Cadde ya da alışveriş merkezleri içerisindeki koridorlar üzerinde Türkiye’de üretilen ürünlerin satışının yapılması amacıyla kiralanan kiosklar mağaza olarak değerlendirilir.

(5) Depo olarak belirli bir alan kiralamanın dışında birden çok şirkete depoculuk hizmeti veren şirketlerden depo kiralanması da mümkündür. 

MADDE 12- (1) Destek kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden şirketlerin kira sözleşmelerinin değişmesi durumunda yeni kira sözleşmesi Ticaret Müşavirlikleri/ Ataşelikleri’ne sunulur ve Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri söz konusu kira tutarının rayice uygunluğunu inceleyerek onaylar.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

MADDE 13 – (1) Tanıtım desteği için; şirketler EK-4’te yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşları EK-3’de yer alan bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurularını yaparlar.

          (2) İşbirliği Kuruluşları, kiracı üye şirketlerin 2010/6 sayılı Tebliğ’de sayılan şartlara haiz olduklarından ve mezkûr Tebliğ kapsamında sunacakları belgeler ile “İşbirliği Kuruluşu Başvuru Formunda” yer alan bilgilerin temininden ve doğruluğundan sorumludur. 

MADDE 14- (1) Bu Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

(2) Destek ödemesinin hesaplanmasında söz konusu malzemelere ilişkin satıcıdan alınan fatura bedelini aşmaması koşulu ile ödeme belgesi dikkate alınır.

(3) Türkçe ve/veya yurt içine yönelik yapılan tanıtım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

(4)  Tanıtım faaliyetinin birden çok dilde yapılması durumunda; prodüksiyon harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmede prodüksiyona konu tanıtımın hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekmektedir. Tanıtım filmine ilişkin prodüksiyon giderleri, söz konusu tanıtım filminin yurtdışında yayınlandığının tevsik edildiği durumda desteklenir. Prodüksiyona konu tanıtımın Türkiye’de de kullanılmasının mümkün olması durumunda prodüksiyon giderlerine yönelik destek hesaplaması harcamanın %50’si üzerinden yapılır.

(5) Yapılan tanıtım faaliyetlerinde; yurt içi marka tescil belgesinde bulunmayan ve Türk Malı imajına zarar verecek şekilde, ülke menşeini farklı gösteren sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması durumunda ilgili tanıtım gideri desteklenmez. 

(6) Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez. 

(7)Defile/show/seminer/konferans düzenleme giderleri kapsamında, ulaşım ve konaklama ve yemek giderleri desteklenmez. 

(8)  Yurt dışı birime bağlı olarak verilen tanıtım desteği, birimin kapanması ya da destek kapsamından çıkarılması halinde sona erer. Ancak, şirketin 4 yıl destek süresi içerisinde başka birimlere bağlı olarak ya da marka tesciline bağlı olarak tanıtım desteğinden faydalanması mümkündür. Yurt dışı birimin kapanması ya da destek kapsamından çıkarılması ve yurt dışında desteklenen başka bir birimin bulunmaması durumunda tanıtım desteği Tebliğin 14’üncü maddesi çerçevesinde uygulanır. Bu durumda, Tebliğin 13’üncü maddesi çerçevesinde verilmiş olan destek miktarı, 14’üncü madde kapsamında uygulanacak yıllık 250.000 ABD Dolarlık azami destek miktarından mahsup edilir.   

(9) Yurt dışı birime bağlı tanıtım desteği, yurt içi şirketin yurt dışı birime ortaklık oranı dikkate alınarak hesaplanır.

MADDE 15- (1) Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için sözleşme aranmaz. 10.000 ABD Dolarının üstündeki sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin ABD Doları haricinde bir para biriminde düzenlenmiş olması durumunda söz konusu yabancı para birimi bu Uygulama Usul ve Esaslarının 31 inci maddesine göre ABD Dolarına çevrilerek sözleşme tutarı tespit edilir.

(2) Basılı ya da basılı olmayan dokümanlarla somut örneği sunulabilen veya yeterli açıklamanın faturada yer aldığı tanıtım faaliyetine ilişkin harcamaların desteklenebilmesi için sözleşme talep edilmeyebilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 16 – (1) Marka Tescil desteği için şirketler EK-5’te yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İBGS’ye başvurularını yaparlar.

MADDE 17- (1) Bu Genelge kapsamında şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir. 

a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri 

b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri 

(2) Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması yeterlidir.

(3) Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİNİN DESTEKLENMESİ

Başvuru

MADDE 18-  (1) Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin Proje başvuruları EK-A’da yer alan Proje Başvuru Formu ile Bakanlığa yapılır.       

(2)  Proje, İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler dikkate alınarak oluşturulur. 

Değerlendirme

MADDE 19- (1)  Proje Değerlendirme Komisyonu, İhracat Genel Müdürü, ilgili İhracat Genel Müdür Yardımcısı, İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanı ve proje uzmanından oluşur.

 (2) Proje uzmanı, proje başvurusunu içerik, şekil ve bütünlük açısından inceler. Projenin niteliğine göre ilgili Kurum ve Kuruluşlardan görüş alınabilir. Komisyon, incelemenin ardından proje başvurusu yapan İşbirliği Kuruluşunu projeyi anlatmak üzere çağırabilir, projeyi onaylayabilir, projeye ilişkin değişiklik ve geliştirme önerilerinde bulunabilir veya projeyi reddedebilir.

(3) Projenin onaylandığı tarihten itibaren gerçekleştirilen giderler destek kapsamında değerlendirilir.

MADDE 20 (1) İşbirliği Kuruluşu tarafından, Türkiye Ticaret Merkezinde istihdam edilecek personel giderlerinin desteklenmesi için istihdam desteği ön onay başvuru formu (EK-D) doldurularak Bakanlığın onayına sunulur. 

(2) İstihdam desteği kapsamındaki personel; İşletici Şirket genel müdürü, avukat, mali müşavir ile sektör uzmanından oluşur. İdari personel destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) İstihdam desteği verilecek personelin; İngilizce veya o ülkenin resmi dilini konuşma ve yazma yeterliliğine sahip olması, konusunda yükseköğrenim görmüş ve en az 5 yıl iş tecrübesini haiz olması gerekmektedir.

(4) Bakanlık tarafından uygun görülen personelin, onay tarihinden itibaren gerçekleştirilen istihdam giderleri desteklenir.

(5) Kullanıcı şirketler, İşletici Şirkette istihdam edilen personelin hukuk, mali konular, pazarlama ve sunulan diğer hizmetlerinden istifade ederler.

Ödeme ve İzleme

MADDE 21 (1) İşletici Şirketin Kullanıcı Şirketlere uygulayacağı kira tarifesi Bakanlığa ve Ticaret Müşavirliğine/Ataşeliğine bildirilir.

(2) Desteğe konu kira tutarı, 2010/6 sayılı Tebliğ’den yararlanamayacak şirketler için ayrılan alanlar düşülerek hesaplanır.

MADDE 22- (1) Tüm destek başvuruları EK-E’de yer alan ödeme talep formu ile yapılır.

(2) İlk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından Türkiye Ticaret Merkezi Yerinde İnceleme Raporu (EK-G); her destek yılı bitiminde TİM veya Türkiye’de kurulan şirket tarafından Faaliyet Raporu (EK-F) doldurularak Bakanlığa gönderilir.

(3) Bakanlık proje unsurlarını yerinde inceler ve değerlendirir.

(4) Yapılan izleme ve değerlendirmelerde,  Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyetlerin usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde ilgili faaliyet desteklenmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 23 -  (1) Şirketlerin kira, tanıtım ve marka tescil harcamalarına ilişkin destek başvuruları başvuruda bulunulan İBGS tarafından, İşbirliği Kuruluşlarının kira ve tanıtım harcamalarına ilişkin destek başvuruları ile Türkiye Ticaret Merkezine ilişkin harcamalarla ilgili başvurular Bakanlık tarafından sonuçlandırılır.

(2) Kira desteğinin başlangıç tarihi olarak destek verilen ilk ay esas alınır. İlgili birimin desteği söz konusu aydan başlar ve 48 ay sonra biter. 

(3)  Destek kapsamındaki şirketlerin yurtiçi veya yurtdışı ortaklık yapıları ile İşbirliği Kuruluşlarının yurtdışında kurduğu şirketin, veya işletici şirketin ortaklık yapılarının destek oranının azalmasını ya da desteğin sonra ermesini gerektirecek şekilde değişmesi halinde değişiklik tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde şirketlerin üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşlarının ise Bakanlığa bildirim yapmaları gerekir. Belirtilen şekilde ortaklık yapısı değiştiği ve 3 (üç) ay içerisinde bildirimde bulunmadığı tespit edilen şirketler/İşbirliği Kuruluşları destek kapsamından çıkarılır ve bekleyen başvuru dosyaları destek kapsamında değerlendirilmez.

MADDE 24 – (1) Başvuru sahipleri, EK’lerde belirtilen ilgili yurt dışı belgeleri bir dilekçe ekinde, harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylattırırlar. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri uygun gördükleri belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır” şerhini düşüp, ad ve soyadı, imza ve tarih atarak belgeleri başvuru sahibine teslim ederler. Birden fazla sayfayı içeren belgelerde söz konusu şerhin kaç sayfayı kapsadığı belirtilerek sadece ilk ya da son sayfada yer alması ve diğer sayfalara ise Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin parafının atılması yeterlidir.

MADDE 25 - (1) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması mecbur kılınan bütün şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının, bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmaları için KEP adreslerini, bu Uygulama Usul ve Esaslarının ekinde yer alan beyannameyi (EK-7) vermek suretiyle Bakanlığa bildirmeleri  ve eksiklik bildirimlerinin bu adrese yapılması zorunludur.

(2) İBGS/Bakanlık, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, bildirimlerini KEP adresi aracılığıyla yapar. Elektronik yolla tebligat, bildirimin şirketin/İşbirliği Kuruluşunun elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

(3) İBGS/Bakanlık tarafından şirkete/İşbirliği Kuruluşuna iletilen KEP adresi bildirilmesi gerektiğine dair eksik belge talep yazısı iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderilir. KEP adresi bildirimi yükümlülüğünü, eksik bilgi ve belge tamamlama süresi içerisinde yerine getirmeyen şirketlerin/İşbirliği Kuruluşlarının başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

(4) İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması şirketin/İşbirliği Kuruluşunun yükümlülüğündedir. 

(5) 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olmayan şirkete/İşbirliği Kuruluşuna yapılacak tebligatlar İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslere iadeli-taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle yapılır. Posta ile bildirimin herhangi bir sebeple geri dönmesi durumunda, eksik tamamlama süresi postanın geri gelme tarihinde başlatılır. 

MADDE 26 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen faaliyetlere ilişkin desteğe konu tüm ödemelerin, şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından ya da bunların ilgili yurt dışı şirket veya şubeleri tarafından bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı ile) yapılması gerekmektedir.

(2) Banka onaylı hesap ekstresi/dökümü (miktarın, kirayı ödeyenin ve ödemenin kiraya ilişkin olduğunun belirtilmesi kaydıyla) ödeme belgesi olarak kabul edilir. Çekle yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı ekstresinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

(3) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren şirket/işbirliği kuruluşu ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir.

MADDE 27 -   (1) İBGS, her destek yılı başlangıcında, kira desteği başvurusunda bulunan şirketlerin faal olduğunu ve Tebliğin amacına uygun faaliyet gösterdiğini tespit etmek amacıyla, ihracat ve ithalat verileri ile yurt içi şirkete ilişkin son 6 (altı) aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesi ve son iki döneme ait geçici vergi beyannamelerini ya da son iki aya ilişkin KDV beyannamelerini ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişlerini inceleyerek “Yurt İçi Şirket Değerlendirme Formu”nu (EK-10) doldurur. İBGS, gerek görmesi halinde yurt içi birimi yerinde inceleyebilir.

(2) EK-10 formunda kullanılacak ihracat verileri İBGS kayıtlarından alınır. Destek başvurusu yapan şirketin ihracatı başka bir şirket üzerinden yapması halinde İBGS, söz konusu ihracata ilişkin gümrük beyanname örneklerini talep eder. İthalat verileri için, İBGS’nin resmi bir veri kaynağına doğrudan erişimi bulunmuyorsa, Şirket Başvuru Formu’nda beyan edilen bilgiler kullanılır.

(3) Desteklenecek şirketlerin faal olması (yurt içi şirkette istihdam edilen en az bir kişiye ait son altı aya dair Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin sunulması ve vergiye konu ticari işlemlerinin bulunması) gerekir. Faal olmadığı ya da Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermediği tespit edilen şirketlerin destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

(4) Destek talebine konu yurtdışı birimin bulunduğu/tanıtım faaliyetinin gerçekleştiği ülkeden birimde pazarlanan/tanıtım faaliyeti yapılan ürünlere ilişkin Türkiye’ye ithalat olması halinde bu birime/ilgili faaliyete ilişkin giderler desteklenmez.

(5) Şirketlere kira ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin verilecek yıllık destek tutarı, Türkiye’den söz konusu ülkeye yapılan yıllık ihracatının (destek başvuru dönemiyle aynı takvim yılına ait) yarısından fazla olamaz. Bu hüküm ilk destek yılı için uygulanmaz.

(6) Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu ülkelere yapılan toplam ihracat tutarı esas alınır.

MADDE 28 (1) 2010/6 sayılı Tebliğ kapsamında desteklenen şirketlerin yurtdışı birimlerinde, birden çok sayıda marka bulunması halinde, bu marka sayısının en az yarısının 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamına alınmamış markalar olması şartıyla destek hesaplaması; 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamına alınmış söz konusu birimdeki markalar dışındaki markaların sayısının toplam marka sayısına oranlanması suretiyle yapılır.

İlave Destek Oranları

MADDE 29 - (1) Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik ilave puan uygulamasında ilgili destek başvurusuna ilişkin ödeme belgesi tarihi esas alınmak suretiyle söz konusu ödeme belgesi tarihinde Bakanlık resmi internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) yer alan hedef ve öncelikli ülkeler listesinde yer alan ülkeler için ilave destek oranı uygulanır.

(2)  Bir tanıtım faaliyetinin ya da marka tescilinin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” listesinde yer alması halinde ilave destek oranı uygulanır.

(3) Tüm kira, tanıtım ve marka tescil faaliyetlerine ilave destek oranları uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Ödeme

MADDE 30  (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için destek ödemesi yapılacak şirketin, İşbirliği Kuruluşunun, TİM’in, TİM’in Türkiye’de kurduğu şirketin veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketin Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunmadığına ilişkin belge ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip uygun görülen hak ediş miktarına ilişkin ödeme talimatı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısı ise destek ödemesinin yapılacağı tarafa gönderilir.

(2)  Destek ödemesi yapılacak şirketin, İşbirliği Kuruluşunun, TİM’in, TİM’in Türkiye’de kurduğu şirketin veya TİM ile diğer İşbirliği Kuruluşu/Kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa şirkete ve İşbirliği Kuruluşuna ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılmasını teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

c) Borçlu tarafından mahsup talebinde bulunulmadan ya da mahsup talebinde bulunulmakla birlikte mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

MADDE 31 - (1) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu’nda” yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır.

Yetki

MADDE 32 (1) Bu Genelge’ye ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Geçici Madde 1- (1) 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında henüz sonuçlandırılmamış başvurular bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesine göre sonuçlandırılır.

Etiketler
Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Mevzuat Haberleri