YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar

Son Güncellenme Tarihi: 30.07.2021 |

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, “YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar” hakkında bir yazı yayımladı.

YYS Kapsamında Yapılandırılan Cezalar

Yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in yazısına atıfla, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısında, İhracat Genel Müdürlüğüne intikal eden olaylardan ve sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımlardan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ kapsamında yapılandırılan alacakların Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü üzerindeki etkisine ilişkin tereddüt yaşandığının bildirildiği iletildi. Anılan yazıda devamla, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) ila (ı) bentlerinde gümrük beyanlarına yönelik tatbik edilen cezalarda aşılmaması gereken hadlerin düzenlenmekte olduğu, söz konusu hüküm ile gümrük beyanlarında sıklıkla mevzuata uygun davranmayan firmaların yetkilendirilmiş yükümlü sisteminin dışında tutulmasının amaçlandığının belirtildiği aktarıldı.

Bununla birlikte, aynı maddenin 6’ncı fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın (c) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.” hükmünün ise idarenin bir tespiti olmaksızın yapmış olduğu ihlali fark eden firmanın gönüllü uyum çerçevesinde ihlalinin yarattığı sonuçları gidermeye yönelik eyleminin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü açısından cezalandırılmaması amacını taşıdığının bildirildiği ifade edildi.

Öte yandan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğin “Kendiliğinden Yapılan Beyanlar” başlıklı 9’uncu maddesinin de yükümlünün idarenin tespitinden önce kendiliğinden beyanlarını düzenlemekte olacağı, anılan madde uyarınca yapılandırmaya konu edilecek gümrük beyanlarının Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 6’ncı fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilerek ceza hadlerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı ifade edildi.

Diğer taraftan, 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek yapılandırmaların (kendiliğinden yapılan beyanlar hariç) 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (c) ila (ı) bentlerinin uygulanması açısından herhangi bir farklılık yaratmadığı, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin 8’inci fıkrası “(8) Birinci fıkranın (i), (j) ve (k) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.” Hükmünün amir olduğu ve bu minvalde yapılandırmanın;

- Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması,
- Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması,
- İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması,

şartlarının sağlanması açısından anlam ifade ettiği belirtildi.

Ayrıca, Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinde yer alan “Para cezalarının uzlaşmaya konu olması ve uzlaşmanın vaki olması halinde, uzlaşmaya konu cezalar,... Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.” hükmü uyarınca yükümlülerin yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün kazanılması veya korunması noktasında aşılmaması gereken ceza hadlerinin değerlendirilmesinde gümrük uzlaşma müessesesinden faydalanmasının mümkün bulunmadığı bildirildi.


Yorumlar
İlk Yorumu Siz Yapın
Yorumunuz
Diğer Gümrük Haberler